Bank Pekao: 749,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. Jeden z najlepszych wyników finansowych

Z rynku

Bank Pekao odnotował 749,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 054,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto za IV kw. 2017 pro-forma, uwzględniający pełną konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management i Dom Inwestycyjny Xelion wyniósł 648,2 mln zł.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao odnotował 749,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 054,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zysk netto za IV kw. 2017 pro-forma, uwzględniający pełną konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management i Dom Inwestycyjny Xelion wyniósł 648,2 mln zł.

Zysk netto @BankPekaoSA w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11%) do 2,29 miliarda złotych #BankPekao

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 294,75 mln zł wobec 1 190,17 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 638,27 mln zł wobec 617,19 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 191,09 mld zł na koniec 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r.

W całym 2018 r. bank miał 2 287,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 475,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo

Zgodnie z założeniami banku, zysk netto w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11%) do 2,29 mld zł w stosunku do powtarzalnego (tj. bez przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów banku w ww. spółkach) zysku za 2017 rok, podano w komunikacie.

"Z perspektywy działalności Banku Pekao, rok 2018 był rokiem zrealizowanych ambitnych celów, przede wszystkim dwucyfrowej dynamiki powtarzalnego zysku netto r/r, kluczowej ambicji do realizacji zaprezentowanej przez zarząd banku inwestorom na początku 2018 roku. Jednocześnie 2018 był rokiem niezwykle udanym na wielu płaszczyznach biznesowych co znalazło odzwierciedlenie zarówno w dostarczonych wynikach jak również w rozwoju działalności biznesowej banku" - napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy.

Czytaj także: Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok >>>

Pierwszy pełny rok realizacji nowej strategii banku

Podkreślił, że był to pierwszy pełny rok realizacji strategii, dzięki której do 2020 roku Pekao chce osiągnąć jeden z najwyższych wskaźników rentowności w polskim sektorze bankowym w oparciu o trwałe relacje biznesowe i ciągłe podnoszenie efektywność operacyjnej.

"To pierwszy pełny rok realizacji nowej strategii, który przyniósł historycznie wysoką dynamikę wzrostów. Rekordy wynikowe i nagrody, które zebraliśmy pokazują, że rynek może mieć pełne zaufanie, że zrealizujemy najbardziej ambitne cele strategii" - podkreślił Krupiński, cytowany w komunikacie.

"Skuteczna realizacja strategii inteligentnego wzrostu we wszystkich segmentach pozwoliła na wzrost dochodów komercyjnych o 10% r/r przy wzroście wolumenu kredytów o 6% r/r. Osiągnęliśmy najwyższy wynik odsetkowy w historii banku, na poziomie blisko 5 mld zł, 9% lepszy r/r, zrealizowany w środowisku niskich stóp procentowych. Dwucyfrową dynamikę zysku netto dostarczyliśmy pomimo realizacji inicjatyw inwestycyjnych, dzięki którym przyśpieszymy poprawę efektywność w najbliższych latach" - wymienił prezes.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ub.r. 4,99 mld zł wobec 4,59 mld zł w 2017 r., zaś wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął odpowiednio 2,46 mld zł wobec 2,35 mld zł.

"Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2018 r. wyniósł 5 014,2 mln zł i był wyższy o 397,3 mln zł tj. 8,6% w porównaniu z wynikiem pro-forma osiągniętym w 2017 r. głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytów jak i depozytów oraz wyższej marży" - wskazano także w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej

Koszty z działalności operacyjnej w 2018 r. wyniosły 3 444,4 mln zł. Były one wyższe o 125,4 mln zł tj. 3,8% w porównaniu do kosztów pro-forma w 2017 r., ze względu na wyższe koszty osobowe (w tym głównie z uwagi na koszty w wysokości ok. 50 mln zł związane z Programem Dobrowolnych Odejść - PDO) oraz pozostałe koszty administracyjne (w tym głównie związane z marketingiem). Koszty z działalności operacyjnej bez kosztów PDO były wyższe o 75,8 mln zł tj. 2,3% w porównaniu do kosztów pro-forma w 2017 r.

"Dynamiczny wzrost dochodów i kontrola wydatków pozwoliły bankowi obniżyć wskaźnik C/I do 43,8% wobec 45,3% w 2017 roku (bez kosztów Programu Dobrowolnych Odejść, które wyniosły około 50 mln zł w zeszłym roku)" - napisano w komunikacie.

Zwrot na średnim kapitale (ROE) wyniósł 10,2% w 2018 r. wobec 11% w 2017 r. Zwrot z aktywów (ROA) sięgnął odpowiednio 1,3% wobec 1,4%.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych za 2018 r. wyniosły 265,5 mln zł i były niższe o 3,5 mln zł tj. 1,3% niż w 2017 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych za 2018 r. wyniósł 562 mln zł i był wyższy o 39,7 mln zł. tj. 7,6% porównaniu z 2017 r., podał też bank.

Silna ekspansja biznesowa

"Silna ekspansja biznesowa była realizowana przy niezmiennie konserwatywnym podejściu banku do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 punkty bazowe do 38 pkt. procentowych i są jednymi z najniższych w sektorze bankowym" - głosi też komunikat.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w 2018 r. wyniósł 511 mln zł i był wyższy o 132,4 mln zł, tj. o 35% w porównaniu do wyniku pro-forma w 2017 r.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w 2018 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych zarówno w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,5% r/r), jak i w obszarze kredytów korporacyjnych (o 5,4% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez depozyty detaliczne rosnące o 11,8% r/r" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym od 2015 r. poziomie 2,8%.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,4% na koniec grudnia 2018 r. i był wyższy (o 0,3 pkt proc.) niż na koniec grudnia 2017 r.

"Solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 89,5% na koniec grudnia 2018 r. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy" - podkreślono w raporcie.

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 144 942,2 mln zł i były wyższe o 8 067,8 mln zł, tj. 5,9% niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 10,5% r/r i wolumenami kredytów korporacyjnych rosnącymi o 5,4% r/r (1,8% r/r łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi).

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 156 386,7 mln zł i były wyższe o 6 960,3 mln zł, tj. 4,7% niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 11,8% r/r.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. (d. Pioneer Pekao TFI S.A.) na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 19 403,4 mln zł i były wyższe o 993,4 mln zł, tj. 5,4% w porównaniu do końca grudnia 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2 310,6 mln zł wobec 2 088,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao podtrzymuje finansowe cele strategiczne na 2020 r.

Bank Pekao jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia finansowych celów zawartych w strategii do 2020 r. Podtrzymuje cel poprawy wskaźnika C/I do poziomu poniżej 40%, wzrostu dochodów komercyjnych o 10% rocznie oraz wzrostu ROE do co najmniej 12% w 2020 r., poinformował prezes Michał Krupiński.

"Podtrzymujemy cel, że chcemy zejść poniżej 40% C/I w przyszłym roku. Silna kontrola kosztów to dobry prognostyk na ten rok" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

W 2018 r. wskaźnik koszty do dochodów spadł o 150 pb do 43,8% dzięki realizowanej transformacji cyfrowej.

Celem banku jest wzrost dochodów komercyjnych o 10% r/r.

"Zakładamy, że będziemy mieli dynamikę kosztów poniżej inflacji CPI w horyzoncie strategii 2020 r. " - powiedział także prezes.

"Jeśli chodzi o koszy ryzyka - mamy 38 pb pomimo silnego wzrostu wolumenów kredytowych w wielu obszarach. Nie zakładamy, że koszt ryzyka wzrośnie powyżej 50 pb w okresie obowiązywania strategii" - dodał.

Prezes przypomniał, że przy założeniu, że stopy proc. utrzymają się w przyszłym roku na niezmienionym poziomie, bank chce osiągnąć ROE na poziomie 12%, a przy wzroście stóp - zwrot z kapitałów może sięgnąć 14%.

"Już teraz ROE wzrosło o 100 pb. Jesteśmy w pierwszej trójce banków z silnym wzrostem ROE. Podsumowując, uważam, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów  finansowych założonych strategii w roku 2020" - powiedział prezes.

Bank Pekao nie przewiduje akwizycji w tym roku

Bank Pekao obecnie skupia się bardzo mocno na rozwoju organicznym i w tym roku nie przewiduje akwizycji, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Nie analizujemy aktywnie obecnie celów akwizycyjnych. Skupiamy się bardzo mocno na rozwoju organicznym i w tym roku nie przewidujemy akwizycji" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.

Ocenił, że rynek będzie się konsolidował wokół 5-6 graczy. Bank obserwuje to, co się dzieje na polskim rynku, a także fuzje międzynarodowe.

"Będziemy w przyszłości analizowali cele akwizycyjne. Jesteśmy mocno skupieni na rentowności. W dalszym ciągu - zwłaszcza w bankowości korporacyjnej - jesteśmy nr 1, rośnie segment MSP, a w bankowości detalicznej zmiany, które wprowadziliśmy przynoszą już efekty" - podkreślił.

75% zysku za dywidendę w kolejnych latach

Bank Pekao chce "poruszać się w górnych przedziałach określających poziom wypłaty dywidendy" i chce na nią przeznaczać w kolejnych latach 75% jednostkowego zysku netto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Tomasza Kubiaka.

"Politykę dywidendową planujemy zgodnie z deklarowaną. Oczekujemy poruszania się w górnych progach. Za rok 2018 wypłacimy nieco mniej dywidendy, niż planowaliśmy. Polityka dywidendowa się nie zmienia, ale będziemy poruszać się w jej górnych przedziałach" - powiedział wiceprezes podczas spotkania prasowego.

Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za ub.r.

"To efekt wyższych buforów, które otrzymaliśmy od KNF. Była tam zmiana metodyki, którą zastosował KNF. Bufor stress testów wzrósł z niecałych 130 pkt bazowych do prawie 430 pkt i na skutek tego, poziomy kapitałowe, które musielibyśmy mieć to ponad 18% Tier 1 i ponad 20% współczynnika ogólnego" - dodał Kubiak.

"Jesteśmy przekonani, że kryterium 75% będziemy spełniać. Na dwa, trzy kolejne lata powinniśmy być w stanie wypłacać 75% dywidendy, przy braku zmian polityki w tym zakresie" - powiedział CFO.

W listopadzie ub. roku Bank Pekao przyjął kierunkowe propozycje podziału zysku za lata 2018-2020, zakładające kontynuację wypłaty wysokich dywidend przy zachowaniu ponadprzeciętnych wskaźników kapitałowych oraz dalszej realizacji strategii skoncentrowanej na wzrostach w dochodowych obszarach. Za 2018 rok bank zamierzał przeznaczyć na dywidendę min. 90%. Polityka dywidendy zakłada także przeznaczenie na dywidendę 60-80% zysku banku za rok 2019 oraz 50-75% zysku banku za rok 2020.

Nowy format placówek

Bank Pekao nie planuje dużej redukcji sieci placówek na ten rok. Do połowy roku bank przedstawi nowy format placówek, poinformowali przedstawiciele banku.

"Nie mamy planów na kolejny rok, żeby zrobić redukcję liczby oddziałów. Przez ostatnie dwa lata zamknęliśmy niecałe 100 oddziałów, ale dużej redukcji sieci na 2019 rok nie planujemy. Podchodzimy do tego bardzo indywidualnie i lokalnie" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował prezes Michał Krupiński, bank obecnie prowadzi prace nad nowym formatem placówek. Ich efekty chce zaprezentować do połowy br.

"Pracujemy nad nowym formatem oddziałów. Do połowy roku będziemy w stanie przedstawić nowy format, nad którym pracujemy z partnerami technologicznymi" - powiedział prezes.

Bank podał dziś, że celem na br. jest dalszy wzrost akcji kredytowej we wszystkich strategicznych obszarach.

"Planujemy 10 -proc. wzrost w kredytach detalicznych również w tym roku, prawdopodobnie dynamika może być ciut niższa w tym roku w związku z wygaszeniem programu 'Rodzina na swoim', w którym bank bardzo aktywnie uczestniczył. Dalej chcemy być jednym z wiodących graczy, jeśli chodzi o sprzedaż hipotek. Planujemy także kontynuację trendów w kredytach gotówkowych" - powiedział Kubiak.

"Strategicznie chcemy rosnąć co najmniej o 2-3 pkt powyżej rynku. Jeśli zakładamy wzrost na rynku 6-7%, to my powinniśmy rosnąć o 2-3% na całości" - dodał Krupiński.

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować PPK

Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński.

"Na razie wariantem bazowym jest to, że będziemy chcieli sami uczestniczyć w tym programie" - powiedział Krupiński zapytany, czy Bank Pekao będzie oferował PPK wspólnie z jednym z akcjonariuszy - PZU.

Dodał, że bank chce do budowy swojego udziału w rynku PPK zamierza wykorzystać swoje silne relacje z klientami bankowości korporacyjnej.

"Poprawiamy jakość zarządzania aktywami, TFI 'performuje' coraz lepiej. W tym kontekście jesteśmy przygotowani" - wskazał również.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: