Bank Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

Z rynku

Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego - poinformował prezes Michał Krupiński.

Statuetka żubra - symbolu Banku Pekao w Davos
Fot. Materiały prasowe Banku Pekao

Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego - poinformował prezes Michał Krupiński.

Bank #Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

- W 2018 roku spodziewamy się utrzymania pozytywnych tendencji w polskiej i światowej gospodarce, które powinny sprzyjać dalszej poprawie wyników sektora bankowego dzięki utrzymaniu pozytywnej dynamiki konsumpcji oraz znaczącemu przyspieszeniu inwestycji, napędzanych zarówno przez wydatki publiczne, jak i przedsiębiorstwa. Będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię, która zakłada na 2018 ponadprzeciętną dynamikę wolumenów w sektorze detalicznym oraz sektorze MŚP. W bankowości korporacyjnej będziemy skoncentrowani na wykorzystaniu naszego potencjału cross-sell - napisał prezes Michał Krupiński w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.- Naszą ambicją na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i najwyższych standardów w obszarze zarządzania ryzykiem - dodał prezes.

Wysokie zyski banku

W 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym.W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był wyższy o 72,8 mln zł, głównie ze względu na krótszy okres obowiązywania przepisów o podatku w 2016 r. (tj. od 1 lutego 2016 r.).

Bank spełnia wymogi do wypłaty do 100% zysku

Bank Pekao odnotował także1 054,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 494,71 mln zł zysku rok wcześniej.Ponadto, jak podano, bank spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017. "Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarząd Banku Pekao S.A. nie podjął decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie do wypłaty dywidendy za rok 2017. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bank Pekao S.A. spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017" - czytamy w raporcie rocznym.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: