Bank Pekao: dwucyfrowy wzrost zysku netto w III kw. i kolejne projekty finansowania OZE

Czysty zysk / Gospodarka

Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao – po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie TSUE w zakresie pożyczek konsumenckich – wzrósł w III kw. o ponad 8% do 656 mln zł z 606 mln zł w III kw. 2018 r. przy wzroście kwartalnego ROE do 11,7%.

Bank-pekao-sa-konferencja
Fot. aleBank

Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao – po wyłączeniu jednorazowej rezerwy na orzeczenie TSUE w zakresie pożyczek konsumenckich – wzrósł w III kw. o ponad 8% do 656 mln zł z 606 mln zł w III kw. 2018 r. przy wzroście kwartalnego ROE do 11,7%.

#MichałKrupiński: Potwierdzam chęć dalszego angażowania się Pekao S.A. w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii #OZE #Energetyka Niekonwencjonalna @BankPekaoSA

Dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale do 8,4% r/r z 7,4% r/r kwartał wcześniej. Warto zwrócić uwagę, że na koniec września Pekao miało o 35% więcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, a kwartalna sprzedaż brutto kont osobistych w III kw. osiągnęła, jak podaje bank, rekordowy poziom 134 tys. Wyniki nowo otworzonych kont zbliżają bank do celu trwałej, rocznej akwizycji na poziomie 500 tys. klientów.Coraz większym zainteresowaniem cieszyło się otwieranie rachunków bieżących na „selfie”, którą Pekao wprowadziło jako pierwszy bank w Polsce. Dzięki temu, w minionym kwartale nowe konta zainicjowane w kanałach zdalnych stanowiły okresowo nawet 20% wszystkich nowo zakładanych rachunków.Zaobserwowano przyspieszenie dynamiki dochodów podstawowych. Roczna dynamika akcji kredytowej po III kwartale wyniosła 8%. W kluczowych segmentach bankowości detalicznej łącznie (kredyty hipoteczne i konsumpcyjne) dynamika ta wyniosła 10,1%, a w przypadku bankowości dla firm (segment MID oraz MŚP) wzrost wyniósł 14,3%.

Ostrożne podejście i zagrożenia

Jak podano, Bank Pekao pozostaje liderem zarządzania ryzykiem kredytowym w gronie dużych krajowych banków. Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 41 pb, zgodnie z szacunkami Zarządu na 2019 rok i były nieznacznie, bo o 3 punkty bazowe, wyższe w ujęciu rok do roku.Bank utrzymuje też silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5% na koniec września 2019.

Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7%. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4% niż rok wcześniej.W III kw. 2019 zawiązana została jednorazowa rezerwa 29 mln zł na zwrot opłat za kredyty gotówkowe, stosownie do wyroku TSUE z września 2019 roku. Czyli wyroku dotyczącego proporcjonalnego zwrotu części prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.Jak podkreślono, udział kredytów niehipotecznych dla osób fizycznych w sumie wszystkich kredytów nie był wysoki w stosunku do głównych konkurentów na rynku i również historycznie bank stosował stosunkowo niski poziom pobieranych od klientów prowizji.Wobec tego skala ewentualnych zwrotów przy wcześniejszej ich spłacie nie będzie duża i skala ich wpływu na wyniki finansowe banku będzie niewielka. Bank szacuje, że w przyszłym roku będzie to kwota poniżej 100 mln zł. Te zwroty powinny być też skomercjalizowane w ciągu najbliższych trzech lat poprzez odpowiednią politykę cenową.Efektem, który nie jest jeszcze odzwierciedlony w wynikach, to wyrok TSUE dotyczący klientów z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich. W opinii banku, ostatni wyrok TSUE nie powinien powodować dużych ryzyk.Trwają analizy, jak należy ten koszt oszacować, choć wydaje się, że od strony prawnej opinia TSUE niewiele zmienia. Może jednak wpłynąć na zachowania konsumentów i zmienić obserwowane dotychczas w tym zakresie tendencje.Z punktu widzenia Banku Pekao S.A. jest to relatywnie mały problem, bo portfel kredytów we frankach jest relatywnie mały i wynosi ok. 2% sumy bilansowej. Kredyty te były udzielane bardzo wcześnie, bo głównie w latach 2004 i 2005 oraz w niewielkim stopniu w 2006 roku. Czyli w okresie, w którym kurs franka szwajcarskiego był jeszcze na stosunkowo wysokim poziomie niż później.Ponadto, co najważniejsze, jest to portfel denominowany, a nie indeksowany w stosunku do franka szwajcarskiego. Warto przypomnieć, że wyrok TSUE odnosił się właśnie do klauzuli indeksacyjnej. Bank przewiduje, że dopiero w ciągu trzech najbliższych miesięcy będzie można oszacować skalę tego ryzyka.Obecnie nie wiadomo też jeszcze, jak duże będą przyszłe składki na BFG

Finansowanie OZE

Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. potwierdził chęć dalszego angażowania się banku w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii: energetykę wiatrową, fotowoltaikę lub elektrownie gazowe. Także we wspieranie projektów unowocześniania energetykę konwencjonalną i zmniejszenia jej emisyjności.Zależy to też od dostępności atrakcyjnych projektów. Finansowanie projektów przyjaznych środowisku to m.in. linia finansowa Pekao i HI o wartości 150 mln zł na projekty zwiększające efektywność energetyczną, kredyt na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, zobowiązanie do wydania 150% kwoty inwestycji EBOR w instrumenty Tier 2 Banku na projekty podnoszące efektywność energetyczną oraz program kredytów korporacyjnych i MŚP na finansowanie instalacji fotowoltaicznych.W III kwartale tego roku dla klientów z małych i średnich przedsiębiorstw Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax.W kwietniu podpisano umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje w efektywność energetyczną i jak podał prezes Michał Krupiński, trwają rozmowy z marszałkami innych województw.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm

Bank Pekao stawia również na wpieranie eksportu polskich firm. Wyspecjalizowany Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu pracuje z eksporterami w ponad 40 krajach świata.Pekao szacuje, że dzięki jego wsparciu, polskie firmy mają możliwość realizowania kontraktów zagranicznych wartych około 1 mld zł. Polscy eksporterzy są już w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł oraz mają zabezpieczone finansowanie na kolejne i potencjalne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: