Pekao przejmuje Idea Bank: BFG tłumaczy swoją decyzję o przymusowej restrukturyzacji

Z rynku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Banku

Przyczyny swojej decyzji BFG przedstawił w komunikacie:

Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Idea Bank S.A. z dniem doręczenia Bankowi Decyzji BFG tj. w dniu 31 grudnia 2020 r.

Czytaj także: Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, BFG wszczął przymusową restrukturyzację >>>

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z zastosowaniem instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa i wybranych zobowiązań, zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: „ustawa o BFG”). Podmiotem przejmującym jest Bank Pekao S.A., który z dniem 3 stycznia 2021 r. przejmie przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. obejmujące ogół praw majątkowych Idea Bank S.A. według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujętych w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem praw majątkowych wskazanych w Decyzji BFG, oraz zobowiązania Idea Bank S.A., według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w Decyzji BFG.

Czytaj także: Pekao przejmie Idea Bank, Leszek Czarnecki: jestem wstrząśnięty; zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG >>>

Wśród wyłączeń znajdują się m.in. roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK. Pełna lista wyłączeń znajduje się w sentencji decyzji w dalszej części niniejszego tekstu. W tych sprawach należy kontaktować się z Idea Bank w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843, Warszawa).

Przyczyny wydania decyzji BFG

BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:

 •  Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością,
 • brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
 • wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych. Zgodnie z raportem Idea Banku S.A. po III kw. 2020 r., suma bilansowa banku w ujęciu jednostkowym na koniec września 2020 r. wynosiła ok. 15 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5%, podczas gdy minimalny wymóg to 10,5%. BFG przed podjęciem decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z art. 137 ustawy o BFG, zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Banku. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wynika, że aktywa Banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Banku wynoszą minus 482,8 mln zł. Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Skutki decyzji BFG dla klientów Idea Banku

 • W procesie przymusowej restrukturyzacji z dniem 3 stycznia 2021 r. Bank zostanie przejęty przez jeden z największych banków w Polsce, Bank Pekao S.A.,
 • wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach) zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty,
 • klienci Idea Banku S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań,
 • działalność Banku nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne,
 • nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów,
 • dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) – za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach,
 • klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31.12.2020.
 • oddziały Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. (przed udaniem się do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia),
 • transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna. Skutki Decyzji BFG dla akcjonariuszy Idea Banku S.A. i wierzycieli z tytułu obligacji podporządkowanych Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Idea Banku, dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG. Skutki Decyzji BFG dla Idea Banku S.A. Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji, kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG), zarząd Idea Banku S.A. uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły. Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Banku ustanawia się Administratora w osobie pana Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG. Przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. Bank, wobec którego została wszczęta przymusowa restrukturyzacja nie będzie prowadził działalności bankowej. Pozostanie natomiast podmiotem prawa i uczestnikiem obrotu prawnego.

Czytaj także: Bank Pekao: przejęcie Idea Banku nie wpływa na nasz potencjał dywidendowy, pełna integracja do końca IV kw. 2021 roku >>>

Zgodnie z art. 103 ust. 5 zdanie drugie ustawy o BFG oprócz rady nadzorczej podmiotu w restrukturyzacji uprawnionym do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony Decyzją BFG. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 5 i art. 104 ust. 1 oraz art. 107 ustawy o BFG skargę na Decyzję BFG wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: