Bank Pekao: najwyższy w historii wynik w sprzedaży kredytów hipotecznych

Z rynku

Fot. Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 392,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 349,71 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankPekao po rekordowym 2017 r. raportuje kolejne rekordy w I kw 2018 r. #Pekao @BankPekaoSA

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 205,69 mln zł wobec 1 115,03 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 588,05 mln zł wobec 573,48 mln zł rok wcześniej.

“Wynik odsetkowy netto pozostaje w trendzie wzrostowym +1,2% kw/kw mimo negatywnego wpływu krótszego I kwartału i niższej stawki rezerwy obowiązkowej odprowadzanej przez Bank do NBP. Kontynuacja wzrostu marży odsetkowej dzięki silnemu wsparciu produktów o wyższej marży i dyscyplinie cenowej” – podał bank w prezentacji.

Wyższe dochody z działalności podstawowej

Zysk netto 392 mln zł (+12% r/r) jest osiągnięty dzięki wyższym dochodom z działalności podstawowej we wszystkich segmentach oraz silnej dyscyplinie kosztowej. Bank pokazał poprawę kluczowych wskaźników rentowności – wzrost ROE o 35 p.b. do 8,7% oraz marży odsetkowej o 6 p.b. do 2,82%.

“Systematycznie poprawiamy osiągane wyniki, zarówno jeśli chodzi o wzrost biznesu, dochodowość oraz wskaźniki efektywności. Poprawiliśmy zysk netto, wskaźnik ROE, wzrosła marża odsetkowa. Utrzymujemy wysoki, dwucyfrowy wzrost portfela kluczowych kredytów detalicznych oraz stabilny wzrost bazy depozytowej. Jesteśmy jednym z najsilniejszych banków w Polsce o czym świadczą nasze wysokie wskaźniki kapitałowe i możliwości dywidendowe banku. Świadczy o tym również nasza decyzja o rekomendacji 99,3% zysku banku za rok 2017 w formie dywidendy dla naszych akcjonariuszy” – powiedział wiceprezes nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak, cytowany w komunikacie.

Dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,3% r/r do 1 852 mln zł w I kw. br.

Bank zanotował koszty operacyjne za I kw. na poziomie 851 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r oraz spadek o 1,4% kw/kw.

“Wyższa część zmiennej struktury wynagrodzeń spowodowała wzrost kosztów osobowych r/r, również pod wpływem zmiany legislacyjnych, przy stabilnym koszcie wynagrodzeń. Wzrost kosztów rzeczowych w ujęciu r/r wynika przede wszystkim z wyższego budżetu marketingowego oraz projektów strategicznych realizowanych w banku – dostosowanie budżetu marketingowego do poziomów sektora” – czytamy także w prezentacji.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 46,0% w I kw. 2018 r. wobec 45,5% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r.

Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 169,16 mld na koniec I kw. 2017 r..

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 434,73 mln zł wobec 457,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,1% na koniec I kw. 2018 r. wobec 17,7% rok wcześniej.

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%

Wartość kredytów i pożyczek według wartości nominalnej udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 136,81 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 5,8% w skali roku. Relacja należności z utratą wartości (NPL) do należności ogółem na koniec marca wyniosła 5% w porównaniu do 5,9% na koniec marca 2017 r., podał bank.

“Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w I kwartale 2018 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych zarówno w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 10,2% r/r) jak i w obszarze kredytów korporacyjnych (o 3,1% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 6,7% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 7,7% r/r, a także przez wyższe wolumeny certyfikatów depozytowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych

W I kw. 2018 roku bank osiągnął najwyższy w historii wynik w sprzedaży kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę blisko 2,8 mld zł (wzrost o 14% r/r), co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 12,8% r/r i zapewniło udział rynkowy na poziomie 22%. Wynik ten został wsparty udziałem banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach rządowego programu “MdM”, podano także.

Nowa sprzedaż netto pożyczek gotówkowych wzrosła o 6,8% w skali roku do 1,32 mld zł w I kw. br. Wolumen pożyczek wyniósł 11,05 mld zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 21,6% w skali roku, podał bank w prezentacji. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wspierana była ofertą Pożyczki Ekspresowej, indywidualnymi ofertami kredytowymi z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz aktywnym wykorzystaniem kanałów elektronicznych: bankowość mobilna PeoPay oraz system bankowości internetowej Pekao24.

Bank przypomniał, że planuje silny wzrost wolumenów kredytowych i akwizycji nowych klientów w utworzonym pionie do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparciem dla realizacji tego celu jest uruchomienie 61 dedykowanych Centrów Biznesowych MŚP na terenie całej Polski. Bardzo dynamiczny rozwój biznesu i szereg inicjatyw, które wspierają skuteczny model akwizycji oraz szeroką ofertę produktową, przełożyły się na wzrost klientów 3x r/r oraz wzrost sprzedaży kredytów o 40%, podkreślono.

Portfel kredytów udzielonych małym i średnim firmom wzrósł w I kwartale 2018 roku o 14,3% r/r.

Wskaźnik NPL (wg MSSF9) wyniósł 5% na koniec marca 2018 r. wobec 5,9% rok wcześniej, zaś wskaźnik pokrycia rezerwami na zwiększył się do 76,7% wobec 75,1% na koniec marca 2017 r. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2018 r. wyniósł 126,9 mln zł i był wyższy o 11,7 mln zł tj. 10,2% niż w I kwartale 2017 r.

Nowe Konto Przekorzystne

W styczniu 2018 r. Pekao wprowadził do oferty nowe Konto Przekorzystne, które zastąpiło poprzednią linię rachunków Eurokonto. Bank podał, że po wdrożeniu nowej oferty dzienna liczba nowo otwieranych kont rośnie z dynamiką 51% (w porównaniu do okresu przed wprowadzeniem oferty).

W I kwartale 2018 roku bank otworzył o 27% r/r więcej rachunków ROR niż w I kwartale 2017 roku, zaś przyrost netto liczby rachunków wyniósł 38 tys. i był o 86% wyższy niż przyrost netto o 20 tys. w I kwartale 2017 roku. W okresie 12 miesięcy liczba ROR zwiększyła się o 123 tys. r/r.

Na koniec marca 2018 roku bank prowadził 5 739,0 tys. złotowych rachunków bieżących, 362,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 637,5 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.

Wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej

Bank podał, że w I kwartale wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej o 40% oraz wysoka dynamika sprzedaży w kanałach elektronicznych (+28%) pokazały siłę zdalnych kanałów Pekao. Liczba klientów płacących smartfonami zbliżeniowo w ciągu kwartału wzrosła o ponad 70 tys. W IV kw. 2017 stanowiła 168 tys. użytkowników, by wzrosnąć do 244 tys. w I kw 2018.

Wzrost depozytów ogółem wyniósł 9,6% r/r. Bank podał w prezentacji, że dynamika depozytów detalicznych i korporacyjnych na dobrym poziomie – odpowiednio +7,1% i +12,7% r/r – połączona jest z migracją klientów z lokat terminowych na rachunki bieżące. Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o 10,1% r/r został wsparty kolejnym kwartałem silnej sprzedaży netto (103% r/r) pomimo zmienności na rynku kapitałowym w I kw 2018 r.

W I kwartale 2018 roku depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 1,8 mld zł. W porównaniu do końca I kwartału 2017 roku wzrost wyniósł 5,4 mld zł (o 8,5% r/r).

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: