PKO Bank Polski: 1009 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. Ponad dwucyfrowy wzrost

Z rynku

Logo PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski odnotował 1 009 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 820 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Poprawa wyniku (+166 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności gospodarczych #PKOBP @PKOBP

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 480 mln zł wobec 2 249 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 771 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld

Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec IV kw. 2017 r.

W I-IV kw. 2018 r. bank miał 3 741 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 104 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: PKO Bank Hipoteczny miał 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r. >>>

Z czego wynikał wzrost zysku?

“Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 13 347 mln zł (+6,3% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 8,7% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi przychodów odsetkowych, spowodowanego zarówno wzrostem wolumenów, jak i marży odsetkowej,

2) nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych (wzrost o 2,1% r/r),

3) spadek kosztu ryzyka do poziomu 0,59%. W efekcie działań podejmowanych w 2018 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania:

• suma aktywów osiągnęła poziom 324 mld zł (+27 mld zł r/r),

• finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 230 mld zł (+16 mld zł r/r),

• zobowiązania wobec klientów wzrosły do 243 mld zł (+22 mld zł r/r)” – czytamy w sprawozdaniu.

W 2018 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 5 905 mln zł i były wyższe o 2,1% r/r.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,2% i poprawiła się o 1,8 pkt proc. r/r, za sprawą lepszego wyniku na działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów administracyjnych (+2,1% r/r)

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W 2018 roku wynik wyniósł 1 451 mln zł.

Korzystniejszego wyniku z odpisów

“Poprawa wyniku (+166 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności gospodarczych, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą. Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2018 roku wyniósł 4,9% (spadek o 0,6 p.p. w stosunku do 2017 roku). Koszt ryzyka na koniec 2018 roku wyniósł 0,59%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – podano także.

“Marża odsetkowa wzrosła o ok. 0,1 pkt proc. r/r do poziomu 3,4% na koniec 2018 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec 2018 roku wyniosło 4,7%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,7%, wobec odpowiednio 4,5% i 0,8% na koniec 2017 roku’ – czytamy także.

Wskaźnik C/I poprawił się do 44,2% w 2018 r. w porównaniu z 46% rok wcześniej. Zwrot z kapitałów (ROE) zwiększył się o 1 pkt proc. do 10% na koniec 2018 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 3 335 mln zł wobec 2 774 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,88% na koniec 2018 r. wobec 17,37% rok wcześniej, zaś Tier1 wyniósł 17,54% wobec 16,50% na koniec 2017 r.

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

PKO Bank Polski z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe grupy w ramach “Strategii na lata 2016-2020”, osiągając m.in. ROE powyżej 10%, wskaźnik C/I poniżej 45% czy koszt ryzyka pomiędzy 75 a 85 pkt bazowych i w 2019 roku zamierza dokonać przeglądu strategii, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

“Dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej wskaźnik C/I został obniżony do poziomu 44,2%. Jednocześnie wzrosła jakość portfela kredytowego, a koszty ryzyka spadły do poziomu 0,59%. Efektywność mierzona zwrotem na kapitale zwiększyła się do 10%, a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przed nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50% dywidendy zakładane w naszej obecnej strategii dla 2020 roku. To dobra podstawa do jej przeglądu i przeformułowania priorytetów, co powinno nastąpić w 2019 roku” – napisał Jagiełło w liście do akcjonariuszy.

“Grupa PKO Banku Polskiego SA już w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała swoje cele finansowe w ramach Strategii na lata 2016-2020:

• osiągnęła rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,

• obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,

• utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,

• efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał także, że adresuje wyzwania do 2020 roku w głównych celach strategicznych:

1. Wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie firm i przedsiębiorstw,

2. Satysfakcja klienta,

3. Wzrost liczby klientów, którzy korzystają z rozwiązań cyfrowych

4. Proste i sprawne procesy – “szybciej i bez papieru”,

5. Najlepszy pracodawca,

6. Innowacyjność i nowe źródła przychodów,

7. Lider współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa, podano także.

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 230,4 mld zł

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 230,4 mld zł netto na koniec  2018 r. i wzrósł o ponad 16 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,6 pkt proc. r/r do 4,9 % na koniec 2018 r.

“Na koniec 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 230,4 mld zł i wzrosła o ponad 16 mld zł r/r. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz należności gospodarcze, z udziałami na koniec 2018 roku odpowiednio 48,9% i 39,6%. W 2018 roku odnotowano dalszy wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,9 mld zł oraz finansowania udzielonego dla klientów gospodarczych o 7,6 mld zł. Kredyty mieszkaniowe banku wzrosły o 6,6 mld zł r/r” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2018 roku wyniósł 4,9% (spadek o 0,6 pkt proc. w stosunku do 2017 roku).

Koszt ryzyka na koniec 2018 roku wyniósł 0,59%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości odpisami ogółem wzrósł do 74% na koniec 2018 r. wobec 67% rok wcześniej.

Bank podał, że poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o ok. 7% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej oraz ścisłego monitoringu portfela należności.

Poziom zobowiązań wobec klientów wyniósł 242,8 mld zł na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 21,9 mld zł r/r.

“Do umocnienia bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+13,7 mld zł r/r) oraz depozytów jednostek budżetowych (+5,1 mld zł r/r). W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję tworzą zobowiązania wobec ludności (69% portfela na koniec 2018 roku). Druga pod względem wielkości kategoria zobowiązań wobec klientów to zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych (23% portfela na koniec 2018 roku)” – czytamy także.

Udział depozytów bieżących w strukturze depozytów ogółem wzrósł i wyniósł 63,1% (+1,3 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: