Bank Spółdzielczy w Limanowej − od 1877 roku związany z Ziemią Limanowską

Bankowość spółdzielcza

Historia Banku Spółdzielczego w Limanowej sięga 1877 roku, gdy Józef Mars założył Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej.

„Limanowianie” i Prezes Zarządu Adam Dudek oraz Wiceprezes Waldemar Żurek Fot. BS w Limanowej

Historia Banku Spółdzielczego w Limanowej sięga 1877 roku, gdy Józef Mars założył Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej.

#bankspoldzielczy: Od początku swego istnienia spółdzielnie kredytowe, a potem Bank Spółdzielczy - w miarę możliwości wspierały wiele przedsięwzięć podejmowanych przez społeczeństwo miasta i powiatu #BSwLimanowej #BankiSpółdzielcze #Limanowa @Limanowain

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, grupa obywateli miasta powołała do życia Towarzystwo Zaliczkowe w Limanowej. Miało ono służyć niezamożnym mieszkańcom rolniczego powiatu, działając na zasadach wzajemnych zobowiązań oraz wzajemnego zaufania i pomocy. Pierwszym dyrektorem Towarzystwa Zaliczkowego był Józef Mars, właściciel dóbr starowiejskich, działacz społeczny i gospodarczy zasłużony dla Ziemi Limanowskiej.

Ponieważ sytuacja finansowa wielu gospodarstw rolnych była w tym czasie fatalna, a wyciągnięcie ich z długów wymagało fachowej pomocy, w roku 1895 Zarząd Towarzystwa Zaliczkowego poszerzył zakres działalności, zmieniając równocześnie nazwę na  Towarzystwo Zaliczkowe i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej.

Po roku 1918

W niepodległej Polsce spółdzielczość bankowa stała się ważnym elementem życia gospodarczego. Działające w latach międzywojennych spółdzielnie kredytowe musiały sprostać wielu wyzwaniom, m.in. hiperinflacji, szczególnie dotkliwej  przed rokiem 1924 oraz wielkiemu kryzysowi ekonomicznemu lat trzydziestych. Uwarunkowania te znalazły odbicie w działalności limanowskiego Towarzystwa Zaliczkowego i Ochrony Własności Ziemskiej. Dokumenty, które przetrwały do naszych czasów świadczą o tym, że nawet w latach kryzysowych spółdzielcy radzili sobie nie najgorzej. W roku 1928, który uznano za wyjątkowo pomyślny, podwojono oszczędności i pożyczki, a ilość członków zwiększyła się z 929 do 1092. W tym czasie wiele uwagi poświęcano także propagowaniu oszczędzania wśród dzieci i młodzieży poprzez Szkolne Kasy Oszczędności.

Przemiany po II wojnie światowej

Pierwsze pięć powojennych lat (1945-1949) było okresem odbudowy polskiej spółdzielczości bankowej. W tym czasie limanowski Bank Spółdzielczy umocnił się dzięki temu, że w roku 1949  przyłączyły się do niego Kasy Stefczyka z Łososiny Górnej i Męciny.

W następnych trzech dziesięcioleciach zasady i formy działalności spółdzielczych instytucji kredytowych zmieniały się wielokrotnie, przy czym najczęściej przy ich projektowaniu nie liczono się z wolą spółdzielców.

W roku 1950, na mocy wcześniejszego dekretu o reformie bankowej, Banki Spółdzielcze przekształcone zostały w Gminne Kasy Spółdzielcze. Po tej zmianie starano się ograniczać ich samodzielność i samorządność wynikające z istoty spółdzielczości.

Sytuacja uległa zmianie dopiero po przemianach politycznych roku 1956. Gminne Kasy Spółdzielcze przemianowano na Kasy Spółdzielcze i opracowano nowy wzorcowy statut, rozszerzający dotychczasowe uprawnienia spółdzielczych organów samorządowych oraz zwiększający wpływ członków kas spółdzielczych.

Korzystając z możliwości jakie dawała nowa ustawa o spółdzielniach, w roku 1961 limanowskiej Kasie Spółdzielczej przywrócono tradycyjną nazwę - Bank Spółdzielczy.

Czas fuzji

Bardzo ważnym okresem były też lata 2000 − 2005, nazywane okresem fuzji. W tym czasie opracowano wiele istotnych propozycji dotyczących samodzielności banków, zasad ich zrzeszania się oraz terminów i wysokości wprowadzania progów kapitałowych. Najważniejszym zjawiskiem tego okresu były fuzje/łączenie się banków wynikające z warunków gospodarki rynkowej i konkurencyjności.

Wtedy to do Banku Spółdzielczego w Limanowej przyłączyły się Banki Spółdzielcze w Laskowej, Kamienicy, Dobrej i Łukowicy. Od tej pory stały się one oddziałami Banku Limanowskiego.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Limanowej działa samodzielnie i jest podmiotem samofinansującym się, zrzeszonym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Już w 2008 roku Bank Spółdzielczy posiadał kapitał w wysokości 5 mln euro, co umożliwiło mu rozszerzenie terytorialnego zakresu działania na cały kraj oraz pozwoliło zwiększyć skalę działalności usługowo-sprzedażowej.

Na koniec roku 2011 w Zrzeszeniu liczącym 366 banków spółdzielczych, pod względem wielkości sumy bilansowej limanowski Bank Spółdzielczy znajdował się na 15. miejscu, a pod względem posiadanych funduszy własnych na miejscu 11 miejscu.

O rosnącej roli Banku Spółdzielczego w Limanowej świadczy także jego debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; pierwsze notowanie obligacji na Rynku Catalyst miało miejsce w dniu 31 maja 2011 roku w siedzibie GPW. Warto zaznaczyć, że Bank Spółdzielczy w Limanowej zadebiutował emisją obligacji jako 14. bank z sektora.

Zawsze blisko lokalnej społeczności

Od początku swego istnienia spółdzielnie kredytowe - najpierw Towarzystwo Zaliczkowe, a potem Bank Spółdzielczy - w miarę możliwości wspierały wiele przedsięwzięć podejmowanych przez społeczeństwo miasta i powiatu.

W czasach galicyjskich nadwyżki finansowe przeznaczano na budowę kościoła pomnika Konstytucji 3 Maja i na - planowaną już wówczas - budowę szpitala.

W latach międzywojennych wspomagano, między innymi działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół', Ochotniczą Straż Pożarną i miejscowe szkoły. Także i obecnie Bank Spółdzielczy w Limanowej nie tylko służy klientom indywidualnym, instytucjom i  małym przedsiębiorcom, nie tylko wspiera realizację ważnych w regionie inwestycji, ale także dobrze wywiązuje się ze swej roli społecznej.

Kolędnicy z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Limanowianie” odwiedzają Bank Spółdzielczy w Limanowej Fot. BS w Limanowej

Tradycją stało się, że kolędnicy z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca  „Limanowianie” odwiedzają Bank Spółdzielczy w Limanowej.

W tym roku goście zostali serdecznie przyjęci przez pracowników i Zarząd Banku. Podczas kolędowania wszystkim towarzyszyła radosna i przyjazna atmosfera. Prezes Zarządu Adam Dudek oraz Wiceprezes Waldemar Żurek podziękowali za życzenia i pięknie zaśpiewane kolędy.

Udostępnij artykuł: