Bank Światowy podwyższył prognozę globalnego wzrostu PKB w 2018 r.

Gospodarka

Po lepszym od oczekiwań roku 2017, światowa gospodarka przyspieszy w roku 2018 o 3,1% (wobec 3% szacowanych na 2017 r.), dzięki odbiciu w inwestycjach, przemyśle i handlu międzynarodowym oraz poprawiającej się kondycji gospodarek eksportujących surowce za sprawą wzrostu cen surowców - wynika z raportu Banku Światowego "Global Economic Prospects".

Fot. PIxabay.com

Po lepszym od oczekiwań roku 2017, światowa gospodarka przyspieszy w roku 2018 o 3,1% (wobec 3% szacowanych na 2017 r.), dzięki odbiciu w inwestycjach, przemyśle i handlu międzynarodowym oraz poprawiającej się kondycji gospodarek eksportujących surowce za sprawą wzrostu cen surowców - wynika z raportu Banku Światowego "Global Economic Prospects".

@WorldBank ‏podwyższył prognozę globalnego wzrostu #PKB do 3,1% w 2018 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej najprawdopodobniej nie potrwa jednak długo. W dłuższym okresie, spowalaniający wzrost potencjalny - który jest miarą tego jak szybko gospodarka może się rozwijać, kiedy zasoby ludzkie i kapitałowe są w pełni wykorzystane - może zniweczyć sukcesy na polu poprawy standardu życia ludzi oraz redukcji ubóstwa na świecie - napisano w komunikacie poświęconym raportowi.Według Banku Światowego, globalny wzrost PKB wyniesie 3% w 2019 r. i 2,9% w 2020 r.Bank Światowy spodziewa się, że wzrost PKB w krajach rozwiniętych lekko spowolni w 2018 r. do 2,2% (z 2,3% w ub.r.), ponieważ banki centralne stopniowo normalizują swoje polityki pieniężne, zaś wzrost inwestycji ustabilizuje się. Wzrost w krajach rozwijających się przyspieszy z kolei do 4,5% w 2018 r. (z4,3% w ub.r.), dzięki poprawie koniunktury w krajach będących eksporterami surowców.

Rok 2018 korzystny dla światowej gospodarki

- Przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego to dobra wiadomość, ale nie możemy popadać w samozadowolenie. Mamy teraz idealną okazję, żeby inwestować w kapitał ludzki i kapitał rzeczowy. Jeśli światowi przywódcy uznaliby to za swój priorytet, to mogliby przyczynić się do poprawy produktywności, większego zatrudnienia, zbliżając nas do osiągnięcia celu likwidacji ekstremalnego ubóstwa na świecie - skomentował prezydent Grupy Banku Światowego Jim Yong Kim.Rok 2018 może być pierwszym od kryzysu finansowego, kiedy światowa gospodarka będzie się rozwijać z pełnym wykorzystaniem potencjału wytwórczego, wskazano w materiale. Po zakończonym okresie spowolnienia, kraje będą musiały sięgać po inne narzędzia wspierania długoterminowego wzrostu potencjalnego, a nie tylko koncentrować się na krótkoterminowym wspieraniu gospodarki poprzez narzędzia polityki pieniężnej i fiskalnej.

Ryzyko prognoz Banku Światowego

Spowolnienie potencjalnego wzrostu gospodarczego jest konsekwencją trwającego przez wiele lat słabego wzrostu produktywności, niskich inwestycji i starzenia się światowej siły roboczej. Spowolnienie to jest charakterystyczne dla wielu krajów - dotyczy gospodarek, których łączne PKB przekracza 65 procent światowego PKB. Bez działań na rzecz odbudowania wzrostu potencjalnego, hamowanie tego wzrostu może się utrzymać także w kolejnej dekadzie i w konsekwencji obniżyć średni wzrost gospodarczy świata o jedną czwartą punktu procentowego i o pół punktu w przypadku gospodarek rozwijających się.Najnowsze prognozy Banku Światowego obarczone są ryzykiem gwałtownego zacieśnienie polityki pieniężnej na świecie, coraz większych barier w wymianie międzynarodowej, a także napięć geopolitycznych. Z drugiej strony, w wielu dużych krajach wzrost może się okazać silniejszy niż oczekujemy, dając dodatkowy impuls gospodarce światowej, podkreślono także.Bank Światowy spodziewa się, że wzrost PKB w strefie euro wyniesie 2,1% w 2018 r., 1,7% w 2019 i 1,5% w 2020 r. W USA będzie to odpowiednio: 2,5%, 2,2% i 2%, natomiast w Chinach: 6,4%, 6,3% i 6,2%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: