Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – kwiecień 2015

NBS 2015/04

DOPING DLA ŚREDNIAKA: MRiRW uważa, że poziom dopłat bezpośrednich powinien być zróżnicowany, a dodatkowe wsparcie mogłyby otrzymać gospodarstwa średnie. Konsultacje w tej sprawie z organizacjami rolników potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo przygotowało trzy warianty, w pierwszym jednolita dopłata na poziomie 205 euro/ha przysługiwałaby w relacji do posiadanego areału, dwa pozostałe zakładają zwiększenie dofinansowania dla aktywnych rolników z perspektywami na wzrost produkcji towarowej i dochodów. Resort proponuje, aby osiągnąć to poprzez dodatkową dotację do tzw. pierwszych hektarów, tj. w zależności od wariantu od 3-5 do 10 ha na poziomie 20 lub 26 euro/ha oraz od 10 do 30 ha w wysokości 62 bądź 80 euro (dodatkowo do każdego hektara).

DOPING DLA ŚREDNIAKA: MRiRW uważa, że poziom dopłat bezpośrednich powinien być zróżnicowany, a dodatkowe wsparcie mogłyby otrzymać gospodarstwa średnie. Konsultacje w tej sprawie z organizacjami rolników potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo przygotowało trzy warianty, w pierwszym jednolita dopłata na poziomie 205 euro/ha przysługiwałaby w relacji do posiadanego areału, dwa pozostałe zakładają zwiększenie dofinansowania dla aktywnych rolników z perspektywami na wzrost produkcji towarowej i dochodów. Resort proponuje, aby osiągnąć to poprzez dodatkową dotację do tzw. pierwszych hektarów, tj. w zależności od wariantu od 3-5 do 10 ha na poziomie 20 lub 26 euro/ha oraz od 10 do 30 ha w wysokości 62 bądź 80 euro (dodatkowo do każdego hektara).

HODOWCA APLIKUJE W SIECI

Modernizacja systemów IT w ARiMR umożliwia już przesyłanie e-wniosków o dopłaty bezpośrednie wraz z wymaganymi załącznikami i materiałami graficznymi. Należy posiadać login i kod dostępu do systemu, trzeba więc wystąpić o ich nadanie do biura powiatowego agencji. Po zalogowaniu pobieramy tzw. wniosek spersonalizowany, który możemy skompletować sami lub przekazać do wypełnienia doradcy (lista doradców jest dostępna w systemie). Aplikacja sama sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych, wykaże też ewentualne błędy. Agencja liczy, że z internetowej procedury skorzysta więcej rolników niż w poprzednich latach. W 2014 r. w formie elektronicznej było tylko 2 tys. spośród 1,35 mln dostarczonych wniosków. Od 2016 r. ARiMR ma obowiązek przygotowania dla części, a od 2018 r. dla wszystkich rolników, wniosku elektronicznego z niektórymi danymi z deklaracji za rok poprzedni.

nbs.2015.04.foto.056.a.400xUROSŁA NAM BRUKSELKA

W ramach PROW 2015-2020 do rolników, lokalnych firm i samorządów trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 mld euro w ramach PROW (8,6 mld euro z UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). Dopłaty bezpośrednie to 23 mln 700 mln euro (w 2015 r. - 3,5 mld euro), średnio 246 euro do hektara, tj. więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej UE (119 euro). Od 2015 r. wsparcie gospodarstw rolnych jest realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności: jednolitej płatności obszarowej, za zazielenienie, na modernizację gospodarstw, dla młodych rolników, dla małych i średnich gospodarstw oraz dopłat produkcyjnych do upraw i hodowli. Z tytułu PROW 2007-2013 ARiMR przekazała do beneficjentów 63,4 mld zł wsparcia, co stawia nas na pozycji lidera UE. Raport KE podaje, że do 31 stycznia 2015 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim farmerom o ok. 3,2 mld euro mniej niż Polska, we Włoszech wypłaty były niższe o 4,5 mld euro. Warto zauważyć, że kwota udzielonego nam w tym programie wsparcia była najwyższa w UE.

nbs.2015.04.tablela.056.a.600xZe "starego" PROW, którego budżet wynosi 70 mld zł, zostało zagospodarowanych ponad 90 proc. funduszy unijnych. Część środków jest zaplanowana do wypłaty w ramach zobowiązań wieloletnich ARiMR (np. rent strukturalnych). Do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, pozostało ok. 10 mld zł.

nbs.2015.04.foto.057.a.400xTRANSFERY NA KONTA

ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta bankowe rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski o takie płatności złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Od 2015 r. ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają też tzw. płatność na zazielenienie. (74 euro na hektar). Premia dla młodych rolników to 62 euro na hektar (do 50 ha), natomiast dla gospodarstw małych i średnich (od 3 do 30 ha) - 41 euro do hektara (dla ok. 921 tys. beneficjentów). Małe gospodarstwa nie muszą spełniać unijnych wymogów (np. zazieleniania), otrzymają dopłaty ryczałtowe (wnioski do 9 czerwca br.). Rolnicy, których wartość należnych dotacji wynosi mniej niż 1250 euro, zostaną włączeni do programu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody.

Do 15 maja br. można składać wnioski o dopłaty obszarowe za 2015 r. Płatność wyniesie 110 euro do hektara, ze wsparcia skorzysta 1350 tys. rolników. Kto nie zdąży i złoży wniosek od 16 maja do 9 czerwca, uzyska dopłatę obniżoną o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Do 16 marca br. rolnicy, przetwórcy i inni beneficjenci, np. lokalne grupy działania, złożyli w ARiMR 488 tys. wniosków, liczba ta nie obejmuje ubiegających się o dopłaty ONW (700 tys. beneficjentów) czy też starających się o premie rolnośrodowiskowe (100 tys. wniosków).

nbs.2015.04.foto.057.b.400xPRIORYTET: MODERNIZACJA

Wśród osiemnastu działań PROW 2014-2020 (łączenie z inicjatywą LEADER) jedno z najważniejszych dotyczy inwestycji w środki trwałe. Pomoc będzie kierowana do gospodarstw o areale do 300 ha, których wartość ekonomiczna wynosi od 15 do 100 tys. euro. Nowością jest możliwość otrzymania pomocy przez grupę rolników (co najmniej dwóch) pragnących dokonać wspólnego zakupu maszyny lub chcących wybudować wspólny obiekt gospodarczy. Kwota, jaką można otrzymać indywidualnie, to maksymalnie 500 tys. zł na budowę lub modernizację budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem lub 200 tys. zł dla pozostałych inwestycji. Dofinansowanie może stanowić generalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym istnieje możliwość podwyższenia tej wartości dla młodych rolników i grupy producenckiej. Koperta na "modernizację" to 2,4 mld euro, rolnik lub grupa producentów może uzyskać nawet 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt, do 500 tys. zł na inwestycje w budynki i do 200 tys. zł na inne przedsięwzięcia rozwojowe (limity nie łączą się). Działanie obejmuje rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego czy bydła mięsnego, racjonalizację technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie jej skali czy poprawę jakości.

nbs.2015.04.foto.058.b.400xDORADCA NAPISZE WNIOSEK

Rolnicy aplikujący do dopłaty obszarowe otrzymali za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane, czyli częściowo już wypełnione przez agencję na podstawie danych z poprzedniego roku. Na jednym formularzu wniosku można jednocześnie ubiegać się o 22 rodzaje płatności, m.in. o dopłaty bezpośrednie, środki z PROW 2007-2013 (zobowiązania z poprzednich lat) oraz PROW 2014-2020 (nowe zobowiązania), dotacje ONW, rolnośrodowiskowe, ekologiczne oraz na zalesianie. Spersonalizowane wnioski o przyznanie dopłat za 2015 r. trafiły do 1,34 mln rolników. ARiMR zawarła porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na mocy którego certyfikowany doradca może przygotować i wysłać w imieniu rolnika wniosek o przyznanie dopłat obszarowych. Ocenia się, że ośrodki doradztwa rolniczego wypełniają, w formie papierowej, ok. 40 proc. formularzy o przyznanie tych płatności.

nbs.2015.04.foto.058.a.400xUPRAWA ŚRODOWISKA

Natura 2000 to unijny system ochrony przyrody oparty na dwóch dyrektywach: ptasiej i siedliskowej. Obszary objęte programem nie stanowią sieci rezerwatów czy parków krajobrazowych, gdzie działalność ludzka została prawnie zabroniona, jest na nich prowadzona normalna działalność gospodarcza, rolnicza czy turystyczna. Celem programu jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W Polsce utworzono do tej pory 1000 obszarów Natura 2000, które obejmują 19,8 proc. powierzchni kraju.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych na terenach specjalnych siedlisk mogą być dofinansowane do 2020 r. kwotą 61,5 mln euro. Do 200 tys. zł uzyska rolnik na zakup maszyn rolniczych, a do 500 tys. zł na budowę, modernizację budynków inwentarskich. Dopłata nie większa niż 50 tys. zł przysługuje w związku z kosztami instalacji urządzeń lub ich rozbudowy - służących do gromadzenia nawozów naturalnych (płyt gnojowych) oraz przechowywania pasz soczystych (silosów na kiszonki).

DO KOGO IDZIE EURO?

W 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie płatności bezpośrednich. Zgodnie z nowymi przepisami przysługują one tylko rolnikowi aktywnemu zawodowo, który w roku poprzednim nie uzyskał dopłaty powyżej 5 tys. euro. Kryterium to spełnia aktualnie ok. 91 proc. polskich rolników. Novum stanowi tzw. płatność na zazielenienie.

Aby ją otrzymać, gospodarstwa o areale powyżej 10 ha muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha zachować obszary proekologiczne. Premia za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha. Młody rolnik dostanie 60 euro/ha (przez 5 lat do 50 ha). Nowym rodzajem wsparcia jest tzw. płatność dodatkowa (40 euro/ha), która trafi do gospodarstw z areałem od 3,01 ha do 30 ha. Można też uzyskać wsparcie do produkcji - 243 euro/ha. Szacuje się, że gospodarz otrzyma średnio 243 euro na 1 ha, a uwzględniając benefity dodatkowe: dla młodego rolnika, do hodowli i uprawy niektórych roślin - realne jest nawet 500 euro.

KALKULATOR DLA LENIWYCH

ARiMR przygotowała e-kalkulator do wyliczenia szacunkowej kwoty płatności bezpośrednich w 2015 r. Kalkulator policzy tę kwotę na podstawie podanych danych, bez uwzględnienia ewentualnych zmniejszeń/wykluczeń, które mogą zostać nałożone na poszczególne płatności w trakcie obsługi wniosku. Kwoty są podawane w euro według stawek dla poszczególnych płatności.

nbs.2015.04.foto.060.a.400xMAŁE CO NIECO: TYSIĄC EURO!

Zgodnie z regułami WPR 2014-2020 zamiast tradycyjnych dopłat bezpośrednich najmniejsze kilkuhektarowe gospodarstwa mogą ubiegać się o uproszczoną płatność, wypłacaną ryczałtowo w wysokości od 500 do 1 tys. euro rocznie. Ułatwieniem ma być to, że ich właściciele nie będą podlegali kontrolom administracyjnym, nie muszą też wypełniać skomplikowanych wniosków. Jeśli rolnik zdecyduje się na ryczałtowe wsparcie, nie uzyska jednak dofinansowania z innych systemów dopłat bezpośrednich. Każde małe gospodarstwo może wybrać tę formę jednorazowej rocznej dopłaty, lecz tylko na początku perspektywy finansowej, tj. w 2015 r., co ma zapobiec "mnożeniu się" uprawnień.

W latach 2015-2020 na restrukturyzację małych gospodarstw trafi 883 mln euro. MRiRW zarezerwowało ponadto 130 mln euro dla rolników przekazujących je na własność sąsiadom chcącym powiększyć areał swoich upraw. W tym przypadku wysokość wsparcia będzie obliczana w relacji do 120 proc. płatności rocznej. Pomoc wypłacana będzie jednorazowo za okres od dnia przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 r.

nbs.2015.04.foto.061.b.400xREKOMPENSATY ZA EMBARGO

W 2014 r. nasz eksport owoców i warzyw do Rosji wyniósł 562 tys. ton wobec 977 tys. ton rok wcześniej. Od sierpnia do końca grudnia dostawy zostały zredukowane do 2,5 tys. ton wobec 215 tys. ton w 2013 r. Najbardziej odczuli to sadownicy - eksport jabłek po wprowadzeniu embarga sięgnął zaledwie 949 ton wobec 125 tys. ton w roku poprzednim. Producenci warzyw i owoców odebrali trzecią już transzę unijnych rekompensat z tytułu rosyjskiego embarga na import żywności z krajów UE. Najwyższe dostaną rolnicy, którzy przekażą produkty na cele charytatywne - ok. 70 groszy za kilogram jabłek, dostawca może liczyć także na ok. 70 gr za kg na pokrycie kosztów sortowania i pakowania oraz dodatkowo na pokrycie kosztów transportu.

SIŁA WYŻSZA

W PROW 2014-2020 na odtworzenie potencjału gospodarstwa po jego zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej rolnik może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Uruchomiono też program prewencyjny z budżetem 415 mln euro, który zostanie rozdysponowany wśród rolniczych spółek wodnych (albo ich związków).

W tym przypadku kwota jest wyższa - do 500 tys. zł, a cel stanowi ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych na obszarach wiejskich.

nbs.2015.04.foto.061.a.400xWISIENKI DLA MŁODYCH

MRiRW przeznaczyło na dopłaty dla młodych rolników 718 mln euro, tj. 2 proc. z puli dopłat. Wysokość premii wyniesie 25 proc. średniej krajowej płatności na hektar, tj. ok. 60 euro/ha, do powierzchni nie większej niż 50 ha. Dotacja będzie wypłacana w dwóch ratach, pierwsza - 80 proc. kwoty w ciągu 9 miesięcy od wydanej decyzji, pozostałe 20 proc. rolnik otrzyma po realizacji biznesplanu. Maksymalna wysokość premii (obydwu rat) wynosi 100 tys. zł.

Dotacja przysługuje osobie poniżej 40. roku życia z kwalifikacjami zawodowymi (może je uzupełnić w ciągu 3 lat od otrzymania dopłaty), która posiadała gospodarstwo od maksymalnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wymagana wielkość gospodarstwa to minimum średnia krajowa lub średnia wojewódzka, nie większa niż 300 ha.

nbs.2015.04.foto.062.a.400xŚRODKI DE MINIMIS NA DZIKI

Na konta 221 rolników, którzy wnioskowali o rekompensaty za straty spowodowane przez dziki, trafiło 1,78 mln zł - poinformowała ARiMR. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że rekompensata dla jednego rolnika nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro. Limit ten jest pomniejszony o kwotę takiej pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat. O rekompensaty mogli ubiegać się m.in. rolnicy z województwa podlaskiego, gdzie szkody wystąpiły w 1284 gospodarstwach na areale ponad 4 tys. hektarów upraw.

PLATFORMA DLA EKSPORTERA

W 2014 r. eksport żywności z Polski osiągnął wartość 21,3 mld euro, tj. o 1 mld wyższą niż rok wcześniej. Niemcy - największy odbiorca polskich produktów rolno-spożywczych płaci nam co roku ponad 4 mld euro. Dużymi importerami są Wielka Brytania - 1,1 mld euro, Francja i Czechy po 0,85 mld euro. Jesteśmy największym w Europie producentem jabłek, pieczarek i drobiu. Polskie firmy spożywcze, m.in. zakłady mięsne i mleczarnie, zabiegają o otwarcie rynków zbytu w takich krajach, jak Chiny, Indie czy Japonia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało w związku z tym konsolidację sił i środków w taki sposób, aby na przykład zamiast 69 polskich firm mleczarskich walczących o rynek chiński każda z osobna, czynić to za pomocą jednej platformy sprzedażowej.

nbs.2015.04.foto.062.b.400xJOHN DEERE Z... ODZYSKU

Kombajn zbożowy posiada obecnie 44 proc. dużych gospodarstw, z czego aż 91 proc. nie nabyło go w ciągu ostatniego roku - wynika z badań agencji Martin & Jacob monitorującej rynek rolniczy. W styczniu br. zarejestrowano o połowę mniej ciągników niż jeszcze w grudniu 2014 r. Powód? Brak wypłat nowych środków z programów unijnych. Najwięcej ciągników w styczniu kupili rolnicy z woj. mazowieckiego (122) i Wielkopolski (105). Agencja ustaliła, że tak słaba sprzedaż ciągników była 9 lat temu. Coraz więcej rolników szuka tańszych rozwiązań, decydując się np. na zakup... 25-letnich ciągników John Deere z importu.

nbs.2015.04.tablela.059.a.600x

Udostpnij artyku: