Bank Zachodni WBK z 438,73 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Z rynku

Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#Bank ZachodniWBK: w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła blisko 1,6 mld zł i zwiększyła się o 22,2% r/r #kredyty #BZWBK @BankZachodniWBK

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 389,83 mln zł wobec 1 254 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,11 mln zł wobec 475,19 mln zł rok wcześniej.Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za I kwartał 2018 r. wyniosły 2 002,3 mln zł i były wyższe o 8,3% r/r, podano w raporcie.Koszty ogółem wyniosły 971,2 mln zł i zwiększyły się o 12,1% r/r przy wzroście kosztów działania i pracowniczych odpowiednio o 22,5% r/r i 3,4% r/r.

"Zakładając stabilny poziom opłat na rzecz BFG w stosunku rocznym (tj. eliminując z bieżącej bazy kosztowej roczny przyrost w wys. 58,3 mln zł), koszty ogółem wzrosły o 5,4% r/r, a koszty działania o 7,2% r/r, odzwierciedlając skalę realizowanych w grupie projektów rozwojowych" - czytamy w raporcie."Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 712,7 mln zł i zmniejszył się o 3,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu bazy kosztowej jak wyżej), wzrósł o 4,2% r/r. Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 438,7 mln zł i zmniejszył się o 3,2% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 9,7% r/r" - napisano dalej.Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,4% (wobec 12,2% na 31 grudnia 2017 r. i 11,5 % na 31 marca 2017 r.)."Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 48,5% (45,6% po skorygowaniu kosztów jak wyżej) wobec 46,8% w I kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 222,9 mln zł wobec 145,5 mln zł w I kwartale 2017 r."Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,67% (16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 15,67% na 31 marca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost" - podsumowano.Aktywa razem banku wyniosły 157,56 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec 2017 r.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 280,85 mln zł wobec 353,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 5,1% r/r

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114,41 mld zł w I kw. 2018 r., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6% (wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 6,4% na 31 marca 2017 r.)"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114 406 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5,5% r/r do 59 094 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 3,8% r/r do 48 215,5 mln zł" - czytamy w raporcie.W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła blisko 1,6 mld zł i zwiększyła się o 22,2% r/r."W omawianym okresie zarejestrowano znaczną liczbę wniosków o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach ostatniego etapu programu Mieszkanie dla Młodych, zapewniając sobie udział w tym segmencie rynku na poziomie 26%" - czytamy dalej.

Portfel brutto kredytów hipotecznych BZ WBK wzrósł o 4,6% r/r

Portfel brutto kredytów hipotecznych BZ WBK wzrósł o 4,6% r/r do 35,5 mld zł na dzień 31 marca 2018 r., w tym część w złotych osiągnęła roczne tempo wzrostu na poziomie 15,9% r/r i wartość 25,2 mld zł."Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 4,7% r/r do 113 576,6 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 2,8% r/r do 66 073,7 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,6% r/r do 47 502,9 mln zł" - podano także w raporcie.Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów ukształtował się na poziomie 96% w dniu 31 marca 2018 r wobec 96,7% w dniu 31 grudnia 2017 r. i 95,9% w dniu 31 marca 2017 r.Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,9 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 17,6%.Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,5 mln (+7,5% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,1 mln klientów (+25,4% r/r).Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: