Banki i klienci – BIK: Narzędzia wspierające banki w monetyzacji danych BIK

NBS 2017/05

Filarem działalności Biura Informacji Kredytowej (BIK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej zarówno osób fizycznych, jak i firm. Banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe, współpracujące z BIK mogą pozyskiwać dane – czy to w postaci raportów, czy też innych produktów analitycznych BIK – na etapie akwizycji klienta, monitorowania portfela kredytowego czy ewentualnych działań windykacyjnych. Kluczowa dla wymiany danych jest „zasada wzajemności”, tzn. każdy jej uczestnik, by pobierać dane na swoje potrzeby, musi je także do BIK regularnie przekazywać oraz dbać o ich wysoką jakość.

Filarem działalności Biura Informacji Kredytowej (BIK) jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej zarówno osób fizycznych, jak i firm. Banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe, współpracujące z BIK mogą pozyskiwać dane – czy to w postaci raportów, czy też innych produktów analitycznych BIK – na etapie akwizycji klienta, monitorowania portfela kredytowego czy ewentualnych działań windykacyjnych. Kluczowa dla wymiany danych jest „zasada wzajemności”, tzn. każdy jej uczestnik, by pobierać dane na swoje potrzeby, musi je także do BIK regularnie przekazywać oraz dbać o ich wysoką jakość.

Witold Krajewski, Andrzej Zduńczyk

Wymiana danych z BIK – w czym możemy pomóc?

Jan Kochanowski napisał: Ale kto ma pieniądze, ten ma wszytko w ręku…, a choć fragment poematu pochodzi sprzed kilkuset lat, to słowa poety pozostają aktualne również dziś. W dobie internetu, smartfonów, sztucznej inteligencji i big data, można byłoby jednakże dodać, że równie cenna, a czasami nawet cenniejsza niż pieniądze, jest… informacja.

Jednak samo posiadanie dużych zbiorów danych nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Wyzwaniem i dużą sztuką dla każdej organizacji jest zrozumienie oraz znalezienie powiązań i relacji pomiędzy danymi, które często, na pierwszy rzut oka, nie mają kompletnie ze sobą związku. Można zaryzykować stwierdzenie, że pełen sukces zostaje osiągnięty dopiero wtedy, gdy dochodzimy do etapu komercjalizacji (czytaj: monetyzacji) rynkowej ww. danych.BIK, jako instytucja wspierająca sektor bankowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego, oferuje rozwiązania i narzędzia, które pomagają bankom w przygotowaniu i przekazywaniu, zarówno cyklicznych wsadów informacyjnych do BIK, jak i zapytań pakietowych o swoich klientów. Narzędzia BIK pozwalają również na biznesową analizę dużych zbiorów danych z bazy BIK o swoich klientach. Ale zacznijmy od początku…

Wsady informacyjne do bazy BIK

Jeszcze do niedawna wśród banków powszechne było stwierdzenie, że proces przygotowania poprawnego wsadu informacyjnego do BIK nie należy bynajmniej do najłatwiejszych. Na szczęście ww. opinia na pewno nie znajduje potwierdzenia wśród bankowców, którzy korzystają obecnie z BIK ToolBox – narzędzia, które znacząco upraszcza i przyspiesza przygotowanie wsadu informacyjnego. Warto podkreślić, że jednorazowa i łatwa do przeprowadzenia konfiguracja pozwala dodatkowo na zweryfikowanie poprawności pliku wsadowego tak, by nie wystąpiły żadne problemy z zapisaniem danych w bazach BIK.

Portal Korporacyjny BIK – nowy kanał wymiany plików

Po przygotowaniu pliku wsadowego należy go szybko i bezpiecznie przesłać do BIK. W tym celu banki mogą oczywiście korzystać z funkcjonujących już wcześniej kanałów przekazywania plików: BIK SFTP oraz BIK Kurier. Jednak narzędzia te, pomimo swojej uniwersalności, wymagają od użytkowników dodatkowej wiedzy i kompetencji związanych z konfiguracją, co dla niektórych może być kłopotliwe. Ponadto czynność konfiguracji trzeba powtórzyć za każdym razem, np. przy zmianie komputera, i wykonać reinstalację aplikacji.Mając na uwadze te ograniczenia, BIK wprowadził nowy kanał wymiany plików – Portal Korporacyjny BIK. Rozwiązanie, opracowane z dbałością o prostotę procesu, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów bezpiecznej wymiany plików, pozwala użytkownikom na samodzielne ich wysłanie, odbieranie rezultatów przetworzenia oraz bieżące śledzenie statusu przetwarzania danych w systemach BIK.Jest to aplikacja wykorzystująca technologię przeglądarki internetowej, która – poza dostępem do internetu – wymaga od użytkownika wyłącznie aktywnego w BIK IDM konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Samo przekazywanie plików jest niezwykle proste, bezpieczne i skuteczne, a ponadto nie wymaga dodatkowego szyfrowania kluczami PGP, gdyż zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają bezpieczeństwo przekazywanych danych, stanowiących tajemnicę bankową.Z nowego kanału wymiany danych mogą korzystać również wszystkie banki spółdzielcze – zarówno te, które raportują bezpośrednio, jak i te, które dziś przekazują dane za pośrednictwem banku zrzeszającego.Najlepszym potwierdzeniem rosnącej popularności nowego kanału jest fakt, iż obecnie 70% wsadów informacyjnych jest przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej poprzez jego Portal Korporacyjny.

Wyniki przetwarzania wsadu

Po przesłaniu wsadu informacyjnego do BIK kolejną ważną dla banku czynnością jest interpretacja wyników przetwarzania wsadu na podstawie potwierdzeń otrzymanych zwrotnie. Interpretacja ta przy wykorzystaniu BIK ToolBox jest równie prosta i intuicyjna jak samo przygotowanie wsadu informacyjnego. Wystarczy zaczytać otrzymane zwrotnie z BIK pliki, by pozyskać wiedzę, w których danych wsadowych wystąpiły błędy i co należy poprawić, aby te błędy wyeliminować.

Zapytania pakietowe

Oprócz raportów BIK w trybie online, np. w celu weryfikacji ryzyka kredytowego klienta w związku ze złożonym właśnie wnioskiem kredytowym, BIK udostępnia również dane w trybie pakietowym, np. w celu monitoringu ryzyka portfela kredytowego banku czy też wyboru klientów banku, którym warto złożyć dodatkową ofertę kredytową. Również w tym obszarze narzędzia zawarte w BIK ToolBox pozwolą bankowi na przygotowanie poprawnego pakietu zapytań na podstawie dowolnego pliku z danymi klientów indywidualnych i przedsiębiorców, o których bank chciałby pozyskać bieżącą informację z BIK. Przygotowując zapytania przy wykorzystaniu BIK ToolBox, bank ma pewność, że uniknie potencjalnych błędów zapytań do BIK, a sam proces sprowadzi się do kilku- kilkunastu kliknięć w ramach aplikacji.

Efektywne wykorzystanie danych BIK – monitoring ryzyka i bezpieczny rozwój akcji kredytowej banku

Jeśli posiada się już pakiet raportów z BIK, czas na przetworzenie i ustrukturyzowanie danych, tak by w pełni wykorzystać zawarty w nich potencjał informacyjny i biznesowy. Dzięki BIK ToolBox bank w relatywnie prosty sposób będzie mógł dokonać segmentacji klientów w oparciu o zestawy predefiniowanych filtrów lub o samodzielnie zdefiniowane kryteria.Jako przykład niech posłużą filtry dedykowane do:
  • monitorowania ryzyka klientów (np. klienci z negatywną historią kredytową),
  • identyfikacji klientów, do których można skierować ofertę kredytową (np. klienci z dobrą historią, kończący spłatę kredytu ratalnego w innym banku).
Do analizy danych pojedynczego klienta służy wbudowana w BIK Tool- Box wizualizacja danych umożliwiająca prezentację raportów BIK w analogiczny sposób, jak jest to dostępne w ramach interfejsu przeglądarki internetowej. Pozwala to szybko i prosto zapoznać się z pełnymi danymi dotyczącymi wybranego klienta celem podjęcia stosownych decyzji i działań zgodnie z polityką banku.Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, iż w dzisiejszym świecie odpowiednio wczesna identyfikacja zarówno ryzyk, jak i potencjału biznesowego stwarza bankowi zdecydowanie większe szanse odpowiednio na ograniczenie strat, jak i na bezpieczne zwiększanie akcji kredytowej.

Portal korporacyjny BIK, BIK ToolBox – komunikacja, wsady, pakiety, segmentacja

W dzisiejszych czasach informacja jest niezwykle cenna, o ile we właściwy sposób ją zinterpretujemy oraz wykorzystamy w odpowiednim czasie i w odniesieniu do właściwej grupy klientów.Zarówno portal korporacyjny BIK, jak i BIK ToolBox to narzędzia, które mogą wesprzeć bank zarówno w wymianie danych z BIK (kanał komunikacji, przygotowanie wsadów informacyjnych), jak i w procesach sprzedaży czy oceny ryzyka kredytowego klientów (zapytania pakietowe, segmentacja klientów). Innymi słowy – portal BIK i BIK ToolBox to efektywne wsparcie banków w monetyzacji danych BIK.
Udostępnij artykuł: