Banki poprawiły wynik finansowy netto w I kwartale tego roku

Z rynku

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/daniilantiq2010

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 3,4 mld zł w I kwartale br., co oznacza wzrost o 22,7% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 3,4 mld zł w I kwartale br. co oznacza wzrost o 22,7% w skali roku #banki #SektorBankowy #WynikiFinansowe #GUS #statystyki @GUS_STAT

“Wynik finansowy netto w I kwartale 2018 r. wyniósł 3,4 mld zł, na co składały się (615 banków, które przekazały dane) zyski netto 599 banków w kwocie 3,5 mld zł oraz straty netto o wartości 0,2 mld zł 16 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 2 banki spółdzielcze)” – podał GUS.

“Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,5% do poziomu 11,06 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 2,7% do 3,3 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz wynik z tytułu różnic kursowych netto powiększył się o 6,4% osiągając wartość 1 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 39,6% i wyniosły 0,2 mld zł – czytamy dalej.

Wyższe koszty działania

Koszty działania banków wzrosły o 5,7% do 9,12 mld zł w tym koszty pracownicze stanowiły 46,8% tych kosztów, tj. 4,27 mld zł (wzrost o 7,1%).

Kapitały własne zwiększyły się o 7% do 202,2 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,2%.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2018 r. wyniosła 1 813,5 mld zł i była o 5,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, ich wartość wyniosła 1 286,2 mld zł (wzrost o 3,3%) i stanowiły one 70,9% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 549 mld zł (o 5% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,4% pasywów.

GUS podał, że kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu wg stanu na koniec marca br.. wyniosły 1 051,3 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,5% w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła poziom 372,2 mld zł (wzrost o 5,4%), a dla gospodarstw domowych – 672,3 mld zł (więcej o 2,5%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały głównie (56,5%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (395,8 mld zł, w tym 105,4 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (149,7 mld zł) stanowiły łącznie 81,1% kredytów gospodarstw domowych.

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 marca 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 172,4 mld zł (wzrost o 5,7%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 057,6 mld zł (więcej o 4,9%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 114,9 mld zł (wzrost o 13,0%), podano także.

Według GUS, w porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,5% i spadek depozytów terminowych o 2,5%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,6%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 4,9%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,4%, a depozytów terminowych tego sektora o 14,0%.

“Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,6 pkt proc. (do 42,0%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,1 pkt proc. (do 39,8%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych zwiększył się o 0,5 pkt proc. (do 62,4%).

Mniej banków spółdzielczych

Działalność operacyjną w końcu marca 2018 r. prowadziło 616 banków, tj. o 6 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków spółdzielczych do 552, z powodu połączenia się 6 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 64. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 29 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej, a także działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli).

“Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 50 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku)” – czytamy w raporcie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: