Banki: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek W przestrzeni publicznej krąży wiele informacji dotyczących banków i ich domniemanej bądź faktycznej roli nie tylko w sferze gospodarki realnej, ale w kształtowaniu kondycji gospodarstw domowych i każdego z nas. Uznaliśmy, że wiele z nich wymaga jeżeli nie sprostowania, to pokazania w szerszej perspektywie, stąd rekomendujemy Państwu zapis poniższej rozmowy...

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek W przestrzeni publicznej krąży wiele informacji dotyczących banków i ich domniemanej bądź faktycznej roli nie tylko w sferze gospodarki realnej, ale w kształtowaniu kondycji gospodarstw domowych i każdego z nas. Uznaliśmy, że wiele z nich wymaga jeżeli nie sprostowania, to pokazania w szerszej perspektywie, stąd rekomendujemy Państwu zapis poniższej rozmowy...

Proszę opisać determinanty naszego wejścia do strefy euro w kontekście zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego oraz zapisów konstytucyjnych?

Uaktualnienia wymagają analizy przystąpienia Polski do strefy euro, bowiem bardzo zmieniły się okoliczności funkcjonowania europejskiej gospodarki w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Jestem za traktowaniem euro jako szczególnego dobra wspólnego mieszkańców Europy. Wejście do strefy euro osobiście traktuję jako kolejną szansę dla Polaków i polskich firm na dokonanie znaczącego zbliżenia do najlepiej rozwiniętych gospodarek w regionie, a także państw legitymujących się wysokim stopniem zorganizowania i efektywności w realizacji ich zadań i celów rozwojowych. W warstwie politycznej przystąpienie wymaga przekonania współobywateli i odpowiedzi na różnorakie pytania, argumenty i wątpliwości. W ostatnich latach upowszechniono przekonanie, że Polska przez kryzys przeszła w dobrym stylu dlatego, że nie przyjęliśmy euro. To ogromne uproszczenie. Także aspekt psychologiczny – społeczny ma w tym przypadku swoje znaczenie – wejście do strefy euro powinno oznaczać szanse na stałą poprawę poziomu życia Polaków. Praktyczny aspekt tego procesu stanowi też konieczność dobrego dostosowania rodzimych przedsiębiorstw do działania we wspólnej przestrzeni gospodarczej, jaką stanowi strefa euro. Dla państwa wyzwanie stanowi poziom zorganizowania, efektywne i sprawne struktury, w tym promowanie i wspieranie innowacyjności. To kwestia o kluczowym znaczeniu tak w wymiarze implementacji naśladowczej, jak oryginalnych konstrukcji i wynalazków modernizujących naszą gospodarkę i wzmacniających jej konkurencyjny potencjał. Po stronie państwa pozostaje również zadanie nowego spojrzenia na kwestię solidarności społecznej rozumianej jako przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia, współodpowiedzialność za los kilkuset milionów ludzi w regionie, a także przyjęcia strategii zmierzającej do antykonfrontacyjnej współpracy, ukierunkowanej na poprawę i wyrównywanie warunków życia wszystkich zamieszkujących wspólną europejską przestrzeń, której spoiwo stanowi wspólna waluta. W efekcie dobrego przygotowania nie tylko sprostamy wyzwaniu, ale uzyskamy zdolność do wykorzystania wynikających stąd szans. Nie bez znaczenia dla procesu decyzyjnego są zagrożenia, jakie niosą za sobą wydarzenia ostatnich tygodni na terenie Ukrainy.

Czy, rozwijając ostatnie spostrzeżenie, versus sytuacja wokół Ukrainy, wejście do strefy euro w aspekcie wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego oddala widmo zagrożeń natury militarnej?

Bez wątpienia po przystąpieniu do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego wejście do strefy euro oznaczać będzie coś więcej niż zacieśnienie współpracy gospodarczej. Stabilność, wyższa wiarygodność, a także obniżenie kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego to tylko niektóre korzyści. Kolejne wymagać będą otwartej i stabilnej polityki fiskalnej i dobrego współkształtowania polityki monetarnej, sprzyjającej pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania przez samorządy, przedsiębiorstwa, ale również większej otwartości na współpracę ze środowiskami nauki i wdrożenia w sferze organizacji, technologii i komunikacji. Dla sektora usług finansowych straty wynikające z niższych przychodów z tytułu zabezpieczenia ryzyka kursowego będą zrekompensowane daleko liczniejszymi korzyściami. Większa i wielostronna integracja z ekskluzywnym klubem stabilnych i zamożnych gospodarek europejskich oznacza zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale – co za tym idzie – politycznym i militarnym. Stabilizacja, wzrost potencjału ekonomicznego i przewidywalność przekładają się bowiem na szacunek i respekt naszych partnerów w bliższym i dalszym otoczeniu.

Co unia bankowa i europejskie regulacje nadzorcze oznaczać będą dla przeciętnego Kowalskiego?

Bankowość to biznes istniejący dzięki zaufaniu, który pozyskuje środki lub wykonuje operacje za pośrednictwem systemu, który podobnie jak stanowiący źródło przychodów kredyt wymaga stabilnej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: