Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: lipiec-sierpień 2014

NBS 2014/07-08

MARŻE DO NEGOCJACJI O ile stawka WIBOR do wyliczenia oprocentowania jest zależna od obowiązujących stóp procentowych i ma zmienny charakter, to marża pozostaje w umowie kredytowej na zawsze. Open Finance radzi klientom banków, aby wybierając się po kredyt mieszkaniowy, negocjowali ten element umowy. O niższą marżę będzie łatwiej, jeżeli na koncie są pieniądze na wkład własny w zakup mieszkania. Im więcej, tym lepiej, choć czasami mści się na kliencie fakt, że dopożycza niską kwotę i bank liczy wyższą marżę. Bez pieniędzy własnych nie ma jednak co marzyć o kredycie, konieczne minimum wynosi 5 proc. wartości nieruchomości. Od 2015 r. wymagany wkład własny wzrośnie do 10 proc. Oszczędności na współfi nansowanie zakupu nieruchomości nie muszą mieć osoby, które mogą skorzystać z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Po kredyt z MdM można udać się do banków zrzeszenia SGBBanku i Banku BPS.

MARŻE DO NEGOCJACJI O ile stawka WIBOR do wyliczenia oprocentowania jest zależna od obowiązujących stóp procentowych i ma zmienny charakter, to marża pozostaje w umowie kredytowej na zawsze. Open Finance radzi klientom banków, aby wybierając się po kredyt mieszkaniowy, negocjowali ten element umowy. O niższą marżę będzie łatwiej, jeżeli na koncie są pieniądze na wkład własny w zakup mieszkania. Im więcej, tym lepiej, choć czasami mści się na kliencie fakt, że dopożycza niską kwotę i bank liczy wyższą marżę. Bez pieniędzy własnych nie ma jednak co marzyć o kredycie, konieczne minimum wynosi 5 proc. wartości nieruchomości. Od 2015 r. wymagany wkład własny wzrośnie do 10 proc. Oszczędności na współfi nansowanie zakupu nieruchomości nie muszą mieć osoby, które mogą skorzystać z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Po kredyt z MdM można udać się do banków zrzeszenia SGBBanku i Banku BPS.

POMAGAJĄC INNYM, POMAGASZ SOBIE

ING Bank Śląski, jako pierwszy na rynku, oferuje możliwość posługiwania się językiem migowym za pośrednictwem tłumaczy on-line. Bank we współpracy z fi rmą Migam.pl rozpoczął pilotaż obsługi osób niesłyszących. W Polsce mieszka prawie pół miliona osób, dla których język migowy jest pierwszym językiem komunikacji. Dzięki połączeniu wideo z tłumaczem, pracownicy banku mogą teraz swobodnie rozmawiać z osobami, które porozumiewają się tylko w języku migowym.

BIK: BUDUJ DOBRĄ HISTORIĘ

Biuro Informacji Kredytowej w ramach zainicjowanego Programu Budowania Wiarygodności Finansowej, rozpoczęło akcję edukacyjną „Buduj dobrą historię”. Inicjatywa jest odpowiedzią na wyniki badania opinii przeprowadzonego na zlecenie BIK i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, sprawdzającego stan wiedzy Polaków na temat wiarygodności fi nansowej. Z badania wynika, że znajomość mechanizmów kredytowych jest mocno ograniczona, nawet wśród bardziej świadomych konsumentów. Co drugi respondent korzysta obecnie z jakiejś formy pożyczki lub kredytu. Równocześnie większość ankietowanych ocenia swoją wiedzę o fi nansach jako słabą (39 proc.) lub średnią (43 proc.). Tymczasem faktyczna wiedza Polaków jest mniejsza, niż im się wydaje.

Co prawda dwie trzecie (62 proc.) ankietowanych zna pojęcie zdolności kredytowej, a połowa (49 proc.) deklaruje, że wie, co oznacza wiarygodność fi nansowa, to o takich terminach, jak scoring czy RRSO, słyszało stosunkowo niewielu (17 i 8 proc.). O kredytach lub pożyczkach myśli się zwykle w kontekście zakupu dóbr i usług, podczas gdy często służą one jako źródło fi nansowania potrzeb bieżących (27 proc.). Zakup sprzętu RTV/AGD finansuje kredytem 18 proc. respondentów, samochodu 6 proc., a mebli 4 proc. Jak zauważa dr Mariusz Cholewa, prezes BIK, wyniki badania pokazują, jak bardzo potrzebna jest Polakom rzetelna wiedza z zakresu fi nansów. Tym bardziej że większość z nas korzysta z kredytu lub innego produktu bankowego. – Między innymi w odpowiedzi na wyniki badania postanowiliśmy we współpracy z wieloma partnerskimi instytucjami sektora zaktywizować dotychczasowe i uruchomić nowe inicjatywy edukacyjne. Nasze działania skupiamy wokół podnoszenia świadomości konieczności budowania dobrej historii kredytowej, wiedzy na temat systemu scoringu BIK oraz edukacji w zakresie ochrony przed wyłudzeniami kredytów.

SĄ WYNIKI, JEST SATYSFAKCJA

Podczas dorocznego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Siedlcu oceniono działalność tego banku w 2013 r. Spółdzielcy dedykują szeroki wachlarz produktów i usług do fi rm MŚP, agrobiznesu oraz lokalnych samorządów. Bank zwiększył sumę bilansową do 186 464 tys. zł, dysponując portfelem kredytowym w kwocie 79 921 tys. zł przy saldzie zgromadzonych środków 162 432 tys. zł (wzrost o 10 proc. r./r.). Aktywując fundusze własne na lokalnych rynkach, wypracował wynik fi nansowy netto w wysokości 1 988 tys. zł.

KARTY DLA JUNAKÓW

Zawodnicy Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUNAK otrzymali karty przedpłacone z doładowaniem o wartości 200 zł ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy. To nagroda za zdobycie tytułu mistrzowskiego przez drużynę koszykarską młodzików występującą pod marką ESBANK Radomsko.

POLISA W BANKU

KNF wydała Rekomendację U – zbiór dobrych praktyk bancassurance i większej przejrzystości ubezpieczeń dołączanych do kredytów. Nadzór oczekuje, że zostanie wprowadzona do 31 marca 2015 r. Bank powinien informować klienta, czy występuje w roli pośrednika, czy ubezpieczającego, tylko w tym pierwszym przypadku ma prawo do otrzymywania prowizji od ubezpieczyciela. W sytuacji gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia wypłaty świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zdecyduje, że nie skorzysta z tego uprawnienia, to klient lub jego spadkobiercy mogą dochodzić roszczeń. Bank powinien podejmować działania w interesie klienta lub jego spadkobierców.

W opinii KNF bank może otrzymywać od klienta wyłącznie zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie z tytułu oferty ma być ustalane przy uwzględnieniu wysokości ponoszonych przez bank kosztów. Bank musi przedstawić adekwatne i kompletne informacje o produkcie ubezpieczeniowym (koszty, zakres ochrony, wyłączenia), opracować kartę produktu, zawierającą charakterystykę polisy oraz mechanizm jej funkcjonowania. Nie może też uzależniać możliwości udzielenia kredytu od wyboru przez klienta ubezpieczenia „zaprzyjaźnionego” z bankiem towarzystwa.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: