Banki spółdzielcze: Mądrzy przed szkodą

NBS 2016/09

Ze Zdzisławem Kupczykiem, prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. rozmawiał Maciej Małek.

Ze Zdzisławem Kupczykiem, prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. rozmawiał Maciej Małek.

W bankowości spółdzielczej i wokół niej, pomimo letniej kanikuły, działo się ostatnio wiele. Również jesień zapowiada się interesująco. Uznaliśmy zatem, że nadszedł czas, by podsumować najistotniejsze procesy niedawno zachodzące, aktualne wyzwania, a także najbliższe zamierzenia na poziomie banku zrzeszającego i samego zrzeszenia.

Panie prezesie, pomimo niełatwej sytuacji sektora i banku, niedawne Walne Zgromadzenie Banku BPS odnowiło mandat kierowanego przez pana zarządu. Co o tym zdecydowało?

– Rok 2015 nie był łatwy. Troską zarządu było dążenie do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku BPS, gwarantującej jego bezpieczne funkcjonowanie. Ponadto, jako zarząd, mieliśmy za zadanie zbudowanie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS). To był cel tyleż trudny i absorbujący, również mnie osobiście, co priorytetowy. Swoją rolę w tym procesie pojmowałem jako tego, który przekona banki spółdzielcze do istoty idei systemu ochrony, polegającej na zapewnieniu transparentności w relacjach pomiędzy instytucjami zrzeszonymi, a tym samym do budowy wzajemnego zaufania. Ono bowiem stanowi o zwartości i sile zbiorowości, jaką tworzy zrzeszenie. To jest również warunek wypełnienia określonych wymogów regulacyjnych. Zaufanie pozwala także na wzmocnienie relacji z klientem. Działając w pojedynkę, nawet duży – w skali sektora – bank spółdzielczy jest narażony na destrukcyjne oddziaływanie zmian koniunktury rynkowej, a co za tym idzie, napotyka na bariery w wypełnianiu norm i wskaźników określonych prawem. Co więcej, w związku ze zmianami regulacyjnymi mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiste i stabilne w warunkach rozwiniętych gospodarek rynkowych regulacje dla nas stanowią wyzwanie. Przeszliśmy przez tę niełatwą próbę razem – w warunkach relatywnie krótkiego vacatio legis – niedającego szansy na popełnienie błędów bądź uchybień. Myślę, że dwa czynniki – konsekwencja w osiąganiu postawionych celów oraz codzienna współpraca z bankami tworzącymi zrzeszenie – zostały docenione i stanowiły podstawę do pozytywnej oceny zarządu, co miało swoje odzwierciedlenie w głosowaniach akcjonariuszy i udzieleniu wysokiego poparcia zarządowi i radzie nadzorczej Banku BPS. I tu jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom Banku BPS, pracownikom i prezesom banków spółdzielczych oraz akcjonariuszom za wsparcie i zaangażowanie w realizację programu postępowania naprawczego i budowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Decyzja o udzieleniu absolutorium to wyraz zaufania do zespołu kierowniczego Banku BPS, ale też – mam świadomość – wielkie wyzwanie i zobowiązanie do równie skutecznej pracy w kolejnym roku.

Co państwo, jeśli chodzi o IPS, już osiągnęliście?

– Stanęliśmy w banku wobec konieczności obniżenia kosztów działania poprzez zmiany struktury organizacyjnej, ale równocześnie naszym celem było efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dzięki zaangażowaniu prezesów banków spółdzielczych i wsparciu pracowników Banku BPS, w końcu grudnia minionego roku Komisja Nadzoru Finansowego uznała pierwszy etap budowy systemu ochrony za zakończony. Nadal działamy w warunkach ograniczeń wynikających z realizacji programu postępowania naprawczego. To czynnik dodatkowo motywujący. Cele postawione w programie realizujemy na bieżąco, zgodnie z harmonogramem, niektóre z wyprzedzeniem. Pamiętać trzeba, że jako instytucja nadzorowana jesteśmy podporządkowani określonym rygorom, ale także staramy się wypełniać oczekiwania właścicieli egzekwowane za pośrednictwem akcjonariatu.

Jakie to rodzi konsekwencje?

– Spoczywa na nas odpowiedzialność za uczestników zrzeszenia – wszystkich razem i każdego z osobna. W tym znaczeniu, żeby niepożądane, trudne niekiedy do przewidzenia zjawiska nie miały miejsca w prowadzonej działalności. Pomimo trudnego startu Bank BPS zamknął rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym. Realizujemy założenia przyjęte w zatwierdzonym przez KNF programie naprawczym i systematycznie poprawiamy swoją sytuację finansową, kapitałową i płynnościową. Dodatni wynik działalności banku zamknął się w 2015 r. niewielką kwotą 3,8 mln zł, ale trzeba pamiętać, że w konsekwencji upadłości SKbanku, zaangażowaliśmy 37 mln zł z tytułu zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gdyby nie to, wyrażony wartościowo wynik finansowy byłby znacząco lepszy.

Przypadek SKbanku wpłynął zapewne na postrzeganie IPS-u?

– Z pewnością wydarzenie to przekonało wielu, że dla uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości warto było pozyskać narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo finansowe wszystkim uczestnikom procesu. Gdy fakt złej sytuacji banku już zaistnieje, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: