Banki spółdzielcze. NBP wskazuje na niepokojące zjawisko

Bankowość spółdzielcza

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) w bankowości spółdzielczej są pozytywne, dlatego pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami IPS jest zjawiskiem niepokojącym, w szczególności ze względu na wygasanie pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia, podał Narodowy Bank Polski w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018 r."

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) w bankowości spółdzielczej są pozytywne, dlatego pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami IPS jest zjawiskiem niepokojącym, w szczególności ze względu na wygasanie pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia, podał Narodowy Bank Polski w dokumencie "Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018 r."

#NBP: pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami #IPS jest zjawiskiem niepokojącym #bankispółdzielcze @nbppl

"Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych banków, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie w kapitał. W tym kontekście banki pozostające poza IPS stoją przed koniecznością podjęcia niezwłocznie działań, które zapewnią do końca roku zgodność ich funkcjonowania z wymogami ustawowymi" - czytamy w raporcie.NBP podał, że dotychczasowe doświadczenia związane w funkcjonowaniem IPS są pozytywne, zarówno w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w uczestniczących bankach jak i w zakresie zapewniania im mechanizmów stabilnościowych. Pozostawanie grupy banków spółdzielczych poza IPS jest zatem zjawiskiem niesprzyjającym sektorowi jako całości, szczególnie w świetle wygasających pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia.

Sektor banków spółdzielczych stabilny

Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek istnieją słabsze podmioty, które powinny zintensyfikować działania naprawcze, ocenia NBP."Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Tym niemniej niska efektywność związana z modelem biznesowym tego sektora i niskim poziomem jego integracji stanowią wyzwanie dla zyskowności banków spółdzielczych, szczególnie w środowisku niskich stóp procentowych, oraz dla ich zdolności do rozwoju w średnim terminie" - czytamy dalej.Niepokojącym zjawiskiem jest słaba jakość i relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego przy niskim poziomie pokrycia kredytów zagrożonych odpisami. Za niekorzystne należy też uznać niższe niż średnie w systemie wskaźniki zyskowności i kapitałowe banków zrzeszających, podano także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: