Banki sprawdzą niekaralność pracownika

Prawo i regulacje

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców, ocenia Konfederacja Lewiatan.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców, ocenia Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja #Lewiatan: wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów uzasadniają wprowadzenie nowych regulacji ws. niekaralności pracowników #banki #pracownicy @LewiatanTweets

- Popieramy projekt ustawy. Wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów w pełni uzasadniają wprowadzenie takich regulacji w stosunku do podmiotów systemu finansowego, w tym podwykonawców – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.W ocenie Lewiatana wprowadzenie tej regulacji umożliwi tworzenie w Polsce większej liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z obsługą międzynarodowych podmiotów z sektora usług finansowych.

Weryfikacja niekaralności także w innych branżach?

W przyszłości, w oparciu o zebrane doświadczenia, należy rozważyć rozszerzenie instytucji weryfikacji karalności na inne branże, w sytuacji kiedy osoby zatrudnione mają dostęp do mienia, poufnych danych podmiotów gospodarczych i ich klientów.Projekt ustawy wprowadza zamknięty katalog podmiotów sektora finansowego oraz  świadczących usługi na ich rzecz, które uzyskają uprawnienie do weryfikacji karalności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Czytaj także: Banki, SKOK-i i inne instytucje finansowe będą mogły sprawdzić niekaralność pracowników >>>Zgodnie z projektem pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego lub podmiotem świadczącym usługi na rzecz tego pierwszego – będzie mógł żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub już pracującej informacji, czy była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za wskazane w projekcie ustawy przestępstwa. W szczególności chodzi o przestępstwa przeciwko: dokumentom (np. ich fałszowanie), mieniu, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz inne przestępstwa wymienione w przepisach karnych ustaw szczegółowych, dotyczących działalności wykonywanej przez podmioty sektora finansowego. Zgodnie z projektem, badanie niekaralności oznacza przyznanie pracodawcy prawa do żądania oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w celu udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu). Koszty wydania zaświadczenia będzie ponosił pracodawca. Jednocześnie podmiot sektora finansowego będzie mógł żądać od osoby zatrudnionej oświadczenia dotyczącego niekaralności/skazania lub informacji z KRK nie częściej niż raz na 12 miesięcy oraz przy uzgodnionej zmianie stanowiska pracy (jeśli to będzie konieczne), a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ta została skazana za takie przestępstwo w trakcie zatrudnienia.

Nowe rozwiązanie będzie dotyczyć także NBP czy KNF

Nowe rozwiązania będą dotyczyć, oprócz wskazanych w projekcie ustawy podmiotów sektora finansowego, również Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Biura Rzecznika Finansowego.W przypadku podmiotów sektora finansowego i podmiotów działających na ich rzecz, nowe przepisy będą stosowane wobec osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych, w tym wobec osób już zatrudnionych w dniu wejścia ustawy w życie oraz w stosunku do osób, wobec których rozpoczęto i nie zakończono postępowania rekrutacyjnego przed dniem wejścia jej w życie.

Źródło: Konfederacja Lewiatan/CIR

 
Udostępnij artykuł: