Banki: Stała stopa procentowa gwarancją stabilności

KF 2014.04-06 (kwiecień - czerwiec 2014)

Działalność bankowa narażona jest na wiele różnych ryzyk - między innymi zmienności stóp procentowych. Banki, podobnie jak przedsiębiorstwa, dążą do minimalizacji ryzyka, które w przeciwieństwie do niepewności jest zjawiskiem mierzalnym i przewidywalnym.

Działalność bankowa narażona jest na wiele różnych ryzyk - między innymi zmienności stóp procentowych. Banki, podobnie jak przedsiębiorstwa, dążą do minimalizacji ryzyka, które w przeciwieństwie do niepewności jest zjawiskiem mierzalnym i przewidywalnym.

Przemysław Bryła

Rozwiązaniem eliminującym do poziomu minimum wymienione wyżej ryzyko jest stosowanie stałej stopy procentowej – zarówno w działalności depozytowej, jak również kredytowej. Mimo iż zmienna stopa procentowa uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie, to jednakże naraża jedną ze stron transakcji na zmienność jej warunków, co powoduje straty dla tej strony (naraża na niekorzystne zmiany warunków umowy). Natomiast w przypadku stałej stopy procentowej obie strony transakcji, a więc biorca usługi bankowej oraz bank, unikają ryzyka zmienności warunków zawartej umowy, akceptując przewidywane przychody bądź koszty. Kwestia pewności przyszłych kosztów bądź zysków jest kluczowa z racji podejmowania racjonalnych i zgodnych z zasadami ekonomii decyzji.

Przemysław Bryła jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość

Zastosowanie stałej stopy procentowej w usługach depozytowych

Usługi depozytowe są fundamentem działalności bankowej, gdyż na nich opiera się kluczowa i najbardziej dochodowa dziedzina bankowości, a więc działalność kredytowo-pożyczkowa. W Polsce tylko banki są uprawnione do przyjmowania i zarządzania depozytami1. Depozyty bankowe mają charakter zwrotny, stąd rolą banków jest zarządzanie nimi w sposób bezpieczny i zarazem efektywny. Większość posiadaczy wolnych środków preferuje niskie ryzyko utraty swych oszczędności, akceptując niewielką rentowność (zgodnie z ekonomią niskiemu ryzyku towarzyszy mały zysk), co prezentuje rysunek 1.

Badania dotyczące stałej stopy procentowej usług depozytowych

Dowodem na zmienność stóp procentowych jest chociażby WIBID, czyli uśredniona cena, po jakiej banki chętnie przyjmą depozyt od innego banku – wahania tej stopy prezentuje rysunek 2.

Prawa ekonomii głoszą, iż inwestycje wypierają oszczędności, a oszczędności wypierają konsumpcję. Jednakże w sytuacji zwolnionego tempa wzrostu oszczędzanie gospodarstw domowych zapewniłoby środki na inwestycje, które byłyby konsumowane przez deponentów w niedalekiej przyszłości (po zrealizowaniu projektów inwestycyjnych), którzy posiadaliby zwiększone środki na konsumpcje (depozyty plus odsetki).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: