Bankowość i Finanse | Raport NetB@nk Q2/2020 | Coraz więcej użytkowników bankowości internetowej i mobilnej

BANK 2020/10

Wprowadzenie szeregu ograniczeń w przestrzeni publicznej i niektórych branżach po rozpoczęciu pandemii, a także trwający kilka tygodni lockdown gospodarczy nie wpłynęły diametralnie na sposób korzystania klientów z usług bankowych. Dane zgromadzone w II kw. sugerują, że obszar bankowości elektronicznej jest już w dużej mierze przez klientów indywidualnych nasycony.

Coraz więcej aktywnych

Od początku kwietnia do końca czerwca br. liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosła o blisko 140 tys., czyli o 0,73% wobec pierwszych trzech miesięcy. Dla porównania, kwartalny przyrost w poprzednim okresie – od początku stycznia do końca marca br. – wyniósł 3,56% (nominalnie 650 tys.). Niemniej, w II kw. całkowita liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 mln, a stosunek klientów aktywnych do całkowitej liczby umów bankowości internetowej osiągnął poziom blisko 51%.

Stosunkowo najwyższy przyrost aktywności odnotowano w bankowości mobilnej. W końcu czerwca korzystało z niej 12,933 mln klientów – to więcej o 556 tys. (4,49%) wobec końcówki I kw. Ponad 6,48 mln użytkowników z tego grona to klienci mobile only. Oznacza to, że ponad 50% użytkowników bankowości mobilnej stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji, a jednocześnie niekorzystające z tradycyjnej przeglądarki internetowej. Liczba osób użytkujących bankowość w taki sposób zwiększyła się w II kw. o 359 tys. użytkowników.

Sumarycznie liczba aktywnych użytkowników korzystających z usług bankowych w elektronicznych kanałach dostępu (klienci bankowości internetowej oraz mobile only), sięgnęła w II kwartale 25,5 mln, co przy całkowitej liczbie umów bankowości elektronicznej na poziomie 37,59 mln daje już 67% bieżącego wykorzystania potencjału zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych.

Niższa wartość przelewów

Początek pandemii nie zmienił radykalnie sposobu, w jaki Polacy korzystają z usług bankowych, gdyż bardzo duża liczba klientów indywidualnych korzystała z nich w sposób zdalny już wcześniej, ale można przypuszczać, że pandemia wzmocniła i utrwaliła pewne nawyki w tym obszarze. Dynamika wzrostu aktywnych użytkowników w II kw. była nieco słabsza niż w pierwszym, ale za to istotnie zwiększyła się liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnych, zwiększyło się zwłaszcza grono klientów korzystających wyłącznie z mobilnej bankowości. W II kw. obserwujemy natomiast ograniczenie średniej wartości przelewów na jednego klienta i średniej wartości rozliczeń, co wskazuje, że część klientów w początkach pandemii istotnie zmniejszyła swoje wydatki – w przypadku średniej wartości rozliczeń na jednego klienta spadek wartości wyniósł 25% – podkreśla Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Dane zaprezentowane w najnowszym raporcie NetB@nk potwierdzają, iż średnia wartość rozliczeń klientów indywidualnych (wpływów i wydatków odnotowanych na koncie) w II kw. wyniosła 5409 zł, wobec 6891 zł w pierwszym. Istotna zmiana w tym obszarze wskazuje, że w czasie pierwszych trzech miesięcy realnego funkcjonowania w warunkach pandemii klienci ograniczyli poziom swoich wydatków.

Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, również w segmencie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zaobserwowano istotny spadek średniej wartości przelewów i rozliczeń – odpowiednio o 6,92% i 18%. W przypadku klientów z segmentu przedsiębiorstw zauważalne było także zmniejszenie średniej liczby wykonywanych przelewów – z blisko 17 do 15. W II kw. liczba użytkowników z segmentu MŚP posiadających dostęp do bankowości internetowej przekroczyła natomiast 3 mln. To o 0,88% więcej w odniesieniu do I kw. Z bankowości elektronicznej korzystało 1,92 mln klientów biznesowych. Wzrost aktywnych klientów wyniósł aż 3,36% w stosunku do I kw. br.

Rozliczenia bez większych zmian

W sferze płatności bezgotówkowych w II kw. nie odnotowano dużych zmian w głównym obszarze rozliczeniowym. Dane pochodzące z systemów Krajowej Izby Rozliczeniowej wskazują tylko na niewielkie zmniejszenie liczby transakcji w systemie Elixir w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy oraz spadek ich wartości o 1,89%. Natomiast w systemie Express Elixir, realizującym przelewy natychmiastowe, odnotowano istotny wzrost liczby transakcji, przekraczający 20,96%. Ich wartość była wyższa tylko o niespełna 2% w odniesieniu do I kw. br.

Trzeci z rzędu spadkowy kwartał w zakresie wartości operacji obserwowany jest natomiast w systemie Euro Elixir, rozliczającym transakcje dokonywane we wspólnej walucie. W skali roku nastąpił spadek o ponad 29,51%, a w skali II kw. o 8,69%. W ostatnim kwartale liczba transakcji obniżyła się o 0,58%. Także i wartość zrealizowanych transakcji była niższa niż w poprzednich kwartałach i wyniosła 39 mld euro. Jest to ponad 8,69-procentowy spadek wartości transakcji w porównaniu do I kw.

Działające w Polsce banki weszły w okres pandemii nie tylko w stosunkowo dobrej kondycji, ale także dobrze przygotowane pod względem operacyjnym i technologicznym do niezakłóconej działalności w formule zdalnej i do bezpiecznej obsługi klientów w oddziałach. Było to możliwe dzięki nieustannemu rozwojowi sektora bankowego, dokonanym inwestycjom w infrastrukturę IT i rozbudowę systemów. Podjęte w przeszłości decyzje przynoszą dobry efekt, ale musimy pamiętać, że banki, aby dalej rozwijać swoje usługi, kreować wartość dla klientów i wspierać gospodarkę, muszą generować zyski na określonym poziomie. Dzisiejsze obciążenia sektora bankowego, wzrost ryzyka kredytowego spowodowany pandemią i środowisko niskich stóp procentowych to kumulacja niekorzystnych czynników, które stawiają dalszy szybki rozwój w sferze nowych technologii pod znakiem zapytania. W takich warunkach konieczna jest rewizja poziomu bieżących obciążeń nałożonych na banki – podsumowuje Włodzimierz Kiciński.

Pełna wersja raportu ­NetB@nk za II kw. 2020 r. znajduje się na stronach
Zwiazku Banków Polskich.

Udostępnij artykuł: