Bankowość spółdzielcza: Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań

NBS 2015/09

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Maciej Małek.

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Maciej Małek.

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele istotnych dla banków spółdzielczych rozstrzygnięć i decyzji. Na plan pierwszy wybija się długo oczekiwana Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

– Dotarliśmy do finału debaty o sprawach fundamentalnych dla rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej. Dyskusjom, niekiedy emocjonalnym i czasochłonnym, towarzyszył przedłużający się stan niepewności i wynikających stąd obaw, nie tylko w samych bankach spółdzielczych, ale także w ich otoczeniu. Stworzenie konstrukcji prawnej, na podstawie której będą działały, tworzy nową jakość. Pozwala ona uniknąć obciążeń ograniczających możliwości rozwoju i finansowania przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, jak i gospodarstw domowych przez banki spółdzielcze, co w obliczu przedłużających się prac nad ustawą stanowiło realną groźbę. Paradoksalnie bowiem brak implementowania do krajowej legislacji dyrektyw unijnych zamykałby drogę do korzystania przez banki spółdzielcze z rozwiązań sprawdzonych i akceptowanych w europejskim obszarze gospodarczym.

Co zatem stanowi wartość dodaną przywołanej ustawy?

– W pierwszym rzędzie stworzenie warunków do uwolnienia potencjału ekonomicznego i intelektualnego, który tkwi w polskiej bankowości spółdzielczej. Myślę zwłaszcza o budowanych przez lata relacjach, które z końcem roku i na początku kolejnego zyskają nowy impuls do uaktualnienia wypracowanego modelu biznesowego, co w istocie oznacza inną jakość.

Z czego wynika konieczność wypracowania nowego modelu biznesowego?

– Przyczyn jest wiele. Zmieniają się nie tylko banki spółdzielcze. Zmienia się ich otoczenie, potrzeby i oczekiwania klientów, słowem swoisty ekosystem, w którym funkcjonują od lat. Warto pamiętać o zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, strukturze gospodarki, z rosnącą rolą MŚP, przemianach zachodzących w rolnictwie, które w niektórych regionach stanowi tradycyjną domenę sektora, wreszcie preferencjach i oczekiwaniach coraz młodszych klientów. Nie bez znaczenia wydaje się rosnący wskaźnik ubankowienia, obejmujący 80% dorosłej populacji. Czynniki ilościowe to jedno, ale rośnie rola i znaczenie zmian jakościowych, w tej liczbie klientów instytucjonalnych i detalicznych. Niezależnie od wymienionych czynników, czeka nas debata na temat zdefiniowania roli bankowości, w obliczu doświadczeń ostatniego kryzysu, co znajdzie konkretny wyraz w modelu biznesowym na poziomie banku spółdzielczego, zrzeszeń i ich wzajemnych relacji.

Jak wyznaczyć ramy poszukiwań?

– Z pewnością nie może zabraknąć pierwiastków myślenia o koncepcji rozwojowej środowisk, w których banki spółdzielcze są umiejscowione. Czy to z poziomu gminy, starostwa, miast czy miasteczek. Ale także regionów, które tworzą województwa samorządowe. Stąd partnerami w definiowaniu kierunków rozwoju sektora pozostają wójtowie, burmistrzowie, starostowie powiatowi i marszałkowie województw. To ich potrzeby, aspiracje i oczekiwania mamy ambicję zaspokajać i współfinansować. Budowa relacji na poziomie samorządów wszystkich szczebli oznacza również konieczność dialogu z izbami i zrzeszeniami skupiającymi różne grupy interesariuszy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: