Bankowość spółdzielcza w Niemczech: Grupa PSD-Banken bankowanie na poczcie

NBS 2015/07-08

Grupę PSD-Banken wśród 1071 niemieckich banków spółdzielczych wyróżnia nie tylko brand, ale też to, że działa w regionach, a nie lokalnie, jak większość spółdzielni kredytowych. Banki PSD obsługują też wyłącznie klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Grupę PSD-Banken wśród 1071 niemieckich banków spółdzielczych wyróżnia nie tylko brand, ale też to, że działa w regionach, a nie lokalnie, jak większość spółdzielni kredytowych. Banki PSD obsługują też wyłącznie klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Prof. UG dr hab. Eugeniusz Gostomski

PSD-Banken są postrzegane jako banki bezpośrednie (internetowe), ale umożliwiają też swoim klientom korzystanie z usług doradców finansowych w placówkach stacjonarnych. Jak wynika z badań opinii publicznych, należą one do najbardziej lubianych banków w Niemczech. Skrót PDS-Banken pochodzi od ich wcześniejszej nazwy - Post-Spar- und Darlehnsverein ab. (Pocztowe Zrzeszenie Oszczędnościowo-Pożyczkowe). Powstało ono już w 1872 r. jako kasy oszczędnościowo-pożyczkowe pracowników pocztowych. Na początku funkcjonowało 36 takich zrzeszeń, które skupiały 12 tys. członków. Po ponownym zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. banki PSD, które graniczyły z nowymi krajami związkowymi, poszerzyły swoją działalność o tereny byłej NRD.

Jak PSD rosła kasa?

Do 1990 r. banki PSD nie były w pełni uniwersalnymi, ponieważ obsługiwały wyłącznie osoby związane z Deutsche Post (Pocztą Niemiecką) i ich rodziny, oferując im zresztą wyłącznie podstawowe produkty bankowe. Współpracowały przy tym z Bankiem Pocztowym lub jego poprzednikami. W latach 1998-1999 otworzyły się one na innych klientów, ale nie na przedsiębiorców. W tym czasie w Niemczech było 21 banków PSD. Jednak forma prawna "stowarzyszenia" nie była wygodna dla prowadzenia działalności bankowej, dlatego też od 2000 r. zaczęły sukcesywnie przekształcać się w spółdzielnie kredytowe. W ramach Grupy PSD-Banken dokonano kilku fuzji bankowych i w efekcie obecnie w Niemczech istnieje 15 banków PSD. Ich 140-letnia historia i przetrwanie różnych burz dziejowych świadczy o dużej żywotności tych banków.

nbs.2015.07-08.wykres.041.aWszystkie banki PSD są w pełni samodzielnymi bankami spółdzielczymi, każdy funkcjonuje w innym regionie kraju, nie konkurując z pozostałymi. Łącznie posiadają 60 placówek bankowych, w których klienci mogą spotkać się osobiście ze swoim doradcą finansowym, jednakże większość transakcji realizują przez internet lub drogą telefoniczną. Zatrudnienie w bankach PSD jest stabilne, pracuje w nich około 2 tys. pracowników (stan na koniec 2013 r.). Obsługują one około 1,25 mln klientów. Aktywa Grupy Banków PSD rosną z roku na rok (zwiększyły się także w okresie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego) i na koniec 2013 r. wynosiły 23 mld euro. Dominującą pozycją aktywów są należności od klientów - stanowią one ponad 64 proc. sumy bilansowej, a na drugim miejscu - z udziałem 25,5 proc. - znajdują się papiery wartościowe. Aż 61 proc. aktywów stanowią należności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych.

W pasywach natomiast dominują zobowiązania wobec klientów (78,4 proc. sumy bilansowej). Drugim ważnym źródłem finansowania są zobowiązania wobec innych banków (13,8 proc. sumy bilansowej). Kapitały własne wynoszą 1138 mln euro, co stanowi 4,9 proc. ich pasywów. W 2013 r. banki PSD zapłaciły 39 mln euro podatku dochodowego, a zysk netto za 2013 r. wyniósł 44,7 mln euro. Wsparły one finansowo 750 projektów kulturalnych, sportowych i ekologicznych, realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Siła w jedności

Wszystkie banki PSD należą do Związku Banków PSD z siedzibą w Bonn, a niezależnie od tego są zrzeszone, podobnie jak pozostałe banki spółdzielcze, w Federalnym Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) w Bonn. Zadaniem Związku Banków PSD jest reprezentowanie interesów zrzeszonych instytucji w kontaktach z władzami federalnymi i krajów związkowych, a także z organem nadzorującym sektor finansowy w Niemczech (BaFin) i partnerami biznesowymi działającymi na rzecz banków spółdzielczych. Związek pozwala połączyć siły i zasoby grupy, aby móc - jako znaczący partner gospodarczy - zawierać korzystne dla swoich członków umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi w ramach spółdzielczego sektora bankowego. Ponadto związek dba o wizerunek banków PSD na rynku, realizując na ich rzecz kampanie marketingowe.

Współpracując z BaFin zabiega o to, aby - przy określaniu wymogów nadzorczych dla banków - uwzględniano specyfikę kas pocztowców. 40 wysokiej klasy doradców pracujących w Związku Banków PSD stale pomaga i doradza zrzeszonym bankom w wielu sprawach, m.in. wewdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i programów informatycznych.

Ważnym obszarem funkcjonowania związku jest też przeprowadzanie, według jednolitego schematu, lustracji zrzeszonych banków i weryfikacja sprawozdań finansowych. Jest on bowiem dla swoich członków zarówno związkiem lustracyjnym, jak i audytorem. Wszystkie banki PSD należą do istniejącego w ramach BVR systemu ochrony instytucjonalnej, który chroni je przed bankructwem.

nbs.2015.07-08.foto.042.a.400xRhein-Ruhr - studium przypadku

Największym bankiem pocztowców jest PSD Bank Rhein-Ruhr w Düsseldorfie. Na liście niemieckich banków spółdzielczych, pod względem wielkości sumy bilansowej, zajmuje on 32. pozycję. Promuje się jako "doradzający klientom bank bezpośredni" Terenem jego działalności jest Region Rhein-Ruhr. Chociaż obsługuje 170 tys. klientów, posiada tylko trzy stacjonarne placówki bankowe: centralę i dwa oddziały w Dortmundzie i Essen. Bank obsługuje bowiem klientów głównie przez internet i drogą telefoniczną. Liczy 85 tys. członków, a wartość jednego udziału wynosi 100 euro. Członkami są głównie osoby fizyczne i organizacje osób fizycznych. Zatrudnia 228 osób. PSD Bank Rhein-Ruhr jest uniwersalną instytucją kredytową, ale nie oferuje klientom produktów obciążonych wysokim ryzykiem, np. derywatów i sam również nie inwestuje środków w ryzykowne instrumenty finansowe. Unika też nadmiernej koncentracji ryzyka, a w szczególności ryzyka kredytowego, które ponadto stara się ograniczyć, powszechnie żądając od klientów przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych spłaty kredytów. Głównym obszarem jego działalności są kredyty hipoteczne, dlatego też najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest hipoteka.

Głównym celem PSD Banku Rhein-Ruhr, jako banku spółdzielczego, nie jest maksymalizacja zysku, lecz oferowanie klientom na korzystnych warunkach produktów finansowych dostosowanych do ich potrzeb oraz wspieranie inicjatyw i projektów społecznych i ekologicznych w regionie stanowiącym obszar jego działalności. Suma bilansowa banku na koniec 2013 r. wynosiła 3321 mln euro, a największą pozycją jego aktywów były należności z tytułu udzielonych kredytów, które wynosiły 2703 mln euro. Aż 95 proc. jego portfela kredytowego stanowiły kredyty na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych. Po stronie pasywów zaś dominowały zobowiązania wobec klientów z tytułu przyjętych lokat bankowych - 2537 mln euro. Fundusze własne miały wartość 176 mln euro. W 2013 r. bank wypracował zysk netto na poziomie 7,5 mln euro. Przekazał z zysku - na cele kulturalne, sportowe i związane z ochroną środowiska - pół miliona euro.

Drugim pod względem wielkości aktywów bankiem pocztowców jest PSD Bank w Norymberdze, który prowadzi działalność w północnej części Bawarii i w Saksonii. Oprócz centrali posiada 6 filii i 3 centra doradcze dla klientów. Jest on własnością 50 tys. członków, a liczba obsługiwanych klientów sięga 126 tys. W banku tym pracuje 140 osób na pełnym etacie i 49 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jego suma bilansowa wynosiła na koniec 2013 r. 2700 mln euro (kredyty wynosiły 1753 mln euro, lokaty 2291 mln euro, a fundusze własne 106 mln euro). Wartość jednego udziału to 100 euro. W 2013 r. PSD Bank w Norymberdze wypracował zysk neto na poziomie 6 mln euro.

Najmniejszym bankiem z grupy banków PSD jest, zajmujący 400. pozycję na liście niemieckich banków spółdzielczych, PSD Bank z siedzibą w Kilonii. Posiada on oddział we Flensburgu i dwie placówki doradcze w Heine i Homstadt-Ulze. Bank posiada 14,5 tys. członków i obsługuje 31 tys. klientów, a zatrudnia 130 osób. Jego suma bilansowa na koniec 2013 r. wyniosła 517 mln euro (kredyty 351 mln euro, depozyty od klientów 397 mln euro, a fundusze własne 30 mln euro). Zysk netto wyniósł 1,3 mln euro.

 

Udostpnij artyku: