BCC popiera informatyzację procedur

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejny bardzo dobry krok w stronę informatyzacji procedur. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie obowiązkach biurokratycznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejny bardzo dobry krok w stronę informatyzacji procedur. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie obowiązkach biurokratycznych.

Business Centre Club od wielu lat opowiada się za maksymalną elektronizacją postępowań sądowych i pozasądowych. W każdym cywilizowanym kraju z przewlekłością procedur walczy się przede wszystkim poprzez ich upraszczanie i dostosowywanie do postępu technologicznego. Stąd też projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zasługuje na pełną aprobatę. Bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, jak również planowana automatyzacja zamieszczania wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego.

Postępowanie wieczysto-księgowe przez wiele lat cechowało się nie tylko przewlekłością, ale także nadmiernie rozbudowaną biurokracją, przez co zaufanie obywateli do państwa ulegało systematycznemu osłabianiu. Proponowane zmiany nie tylko usprawniają całą procedurę, ale także ją upraszczają. Projektowane wprowadzenie elektronicznych formularzy będzie dużym ułatwieniem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, szczególnie przedsiębiorców.

Dla biznesu każde uproszczenie jest wskazane. Dzięki proponowanym zmianom przedsiębiorcy unikną m.in. wypraw do sądów wieczysto-księgowych, a większość spraw będzie możliwa do załatwienia on-line. Dzięki temu będą mogli skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na narzuconych obowiązkach biurokratycznych.

Pozostaje mieć nadzieję, że system informatyczny spełni swoją rolę od strony technicznej i projektowane propozycje pojawią się praktycznie w obrocie prawnym i gospodarczym.

Jacek Świeca
minister Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ds. prawa gospodarczego
radca prawny

Udostępnij artykuł: