Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowe

Finanse i gospodarka

Najwyższa Izba Kontroli zidentyfikowała nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców zajmujących się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego.

Według NIK prace geologiczne prowadzone są na niewielkiej części obszaru koncesyjnego i bardzo często z opóźnieniem pomimo wydanych 113 koncesji obejmujących 30 proc. terenu Polski.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Opóźnienia w pracach związanych z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków.  Ryzyko: zmniejszenie zainteresowania ze strony przedsiębiorców prowadzeniem i planowaniem prac geologicznych.

Nie powołano Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów. Efekt: brak osoby odpowiedzialnej za inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z poszukiwaniem gazu z łupków.

Ministerstwo Środowiska, pomimo zapewnień, nie zorganizowało prac w sposób pozwalający na priorytetowe traktowanie działań związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego. Efekt: przewlekle prowadzone postępowania administracyjne dotyczące wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego (decyzje wydawane średnio po 132 dniach, rozpatrywanie niekompletnych wniosków).

Udzielano koncesji każdemu przedsiębiorcy – według wnioskowanego zakresu i w efekcie rozdysponowano cały obszar koncesyjny. Efekt: zablokowano dostęp innym przedsiębiorcom zainteresowanym gazem z łupków, co spowodowało spowolnienie procesu rozpoznania zasobów ze względu na ograniczone możliwości techniczno-ekonomiczne przedsiębiorców (koszt wykonania jednego odwiertu wynosi ok. 15 mln USD oraz trwa średnio jeden rok).

Nie wykonano wiarygodnego oszacowania wielkości zasobów krajowych złóż gazu łupkowego. Ryzyko: w celu przeprowadzenia należytego oszacowania konieczne jest wykonanie 200 odwiertów. Dotychczasowe tempo zbierania danych geologicznych pozwoliłoby na osiągnięcie tego założenia za 12 lat.

Nie uregulowano wystarczająco procesu pobierania próbek geologicznych i dalszego z nimi postępowania. Efekt: niektóre próbki geologiczne były wywożone za granicę, inne nie były pobierane zgodnie z wymogami udzielonej koncesji, nieliczne nadawały się do dalszych badań.

Urzędy górnicze nie  skontrolowały wszystkich przedsiębiorstw, a niektóre audyty nie obejmowały każdego koniecznego elementu dotyczącego ochrony środowiska i wynikającego z koncesji i innych decyzji administracyjnych.

Niektórzy przedsiębiorcy nierzetelnie wykonywali zadania i obowiązki wynikające z koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu łupkowego (najczęstsze: nieterminowość, niewłaściwe naliczanie opłat koncesyjnych, nierzetelne przygotowywanie informacji przesyłanych do Ministerstwa Środowiska).

Szczegółowe informacje na stronie NIK.

up

Udostępnij artykuł: