Będzie ustawowy obowiązek akceptowania płatności gotówką?

Gospodarka / Prawo i regulacje

Narodowy Bank Polski chce na poziomie ustawy zagwarantować obowiązek akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - wynika z opinii NBP do projektu noweli ustawy o usługach płatniczych.

Portfel z polskimi banknotami i kartami płatniczym
Fot. stock.adobe.com/paulcreeps

Narodowy Bank Polski chce na poziomie ustawy zagwarantować obowiązek akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce - wynika z opinii NBP do projektu noweli ustawy o usługach płatniczych.

"(...) NBP wnioskuje, aby Minister Finansów uwzględnił w ramach niniejszego projektu zmian w ustawie o usługach płatniczych przygotowany przez NBP przepis (...) wraz z uzasadnieniem. Celem proponowanej regulacji, jak wielokrotnie podkreślano, jest zapewnienie generalnej ochrony konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką i tym samym niemożliwością dokonania prze konsumenta zakupów lub skorzystania z usług wskutek braku akceptacji gotówki przez tego przedsiębiorcę. Konsumenci uzyskaliby (...) prawo do swobodnego wyboru dogodnej dla nich metody płatności (w przypadku zawierania umowy sprzedaży z przedsiębiorcą akceptującym bezgotówkowe transakcje płatnicze)" - pisze NBP. 

"Tym samym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego przesądzone zostanie, że na terytorium RP każdy konsument może bezwarunkowo dokonać zapłaty z tytułu umowy sprzedaży lub świadczenia usługi z akceptantem (odbiorcą płatności - przyp. red.) w gotówce (...). Każdy akceptant będzie zatem zobowiązany do akceptacji gotówki (znaków pieniężnych emitowanych przez NBP)" - dodano. 

Czytaj także: Polacy coraz mniej korzystają z bankomatów, bo spada ich zapotrzebowanie na gotówkę >>>

Według proponowanych przez NBP regulacji, odbiorca płatności nie mógłby nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty. 

Wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce

NBP przewiduje wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce: w działalności prowadzonej w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy oraz w przypadku innego unormowania przedmiotowej kwestii w odrębnych przepisach. 

Bank centralny proponuje rezygnację z vacatio legis i najszybsze wprowadzenie projektowanych zmian z dniem wejścia w życie ustawy. 

Czytaj także: Jakie zmiany może przynieść strategia gotówkowa opracowywana pod kierunkiem Narodowego Banku Polskiego?

"Utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy w omawianym obszarze może bowiem prowadzić do faktycznego wykluczenia niektórych grup społecznych nie tylko z aktywnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym, ale również z możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb (żywność czy leki). Taką sytuację należy oceniać jako niedopuszczalną" - napisano w opinii. 

"Obecnie problem braku akceptowania gotówki w punktach handlowo-usługowych może mieć zatem szczególnie istotne znaczenie przede wszystkim dla osób w podeszłym wieku oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także innych osób niekorzystających z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Brak akceptacji gotówki może wymuszać migrację osób w poszukiwaniu punktów ją akceptujących, co w chwili obecnej zwiększa ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa" - dodano. 

NBP informował wcześniej, że planuje w 2021 r. opracować projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: