BEST i Kredyt Inkaso bliżej połączenia

Finanse i gospodarka

Zarządy BEST i Kredyt Inkaso, dwóch czołowych firm w polskiej branży windykacyjnej, rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie.

BEST i Kredyt Inkaso to jedne z najbardziej doświadczonych i największych firm w branży windykacyjnej w Polsce. Akcje obu spółek notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku niedawnych inwestycji, BEST posiada już – bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Gamex – niemal 33% akcji Kredyt Inkaso, co czyni go największym akcjonariuszem tej firmy. W poniedziałek, 28 września, zarządy spółek zawarły umowę, zgodnie z którą rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia.

Porozumienie to zakłada, że połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na BEST jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie). Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz, które zostaną przeprowadzone w ramach zawartej umowy o współpracy.

– Połączenie BEST i Kredyt Inkaso doprowadzi do zwiększenia skali działania i udziału w rynku, a w konsekwencji do wzmocnienia pozycji połączonych firm na europejskim rynku windykacji należności. Innymi słowy, razem możemy stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności nie tylko w skali naszego kraju, lecz również Europy – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – BEST i Kredyt Inkaso świetnie się uzupełniają. Połączenie to dla nas nie tylko efekty skali. To chociażby doświadczenie w różnych sektorach rynku. O ile my do tej pory specjalizowaliśmy się w wierzytelnościach rynku bankowego, Kredyt Inkaso był aktywny m.in. na rynku telekomunikacyjnym. Inną naszą silną stroną jest doświadczenie w pozyskiwaniu najefektywniejszego w naszym sektorze finansowania. Kredyt Inkaso może natomiast pochwalić się ekspansją na rynkach zagranicznych. To są przykłady naszych mocnych stron, które dzięki połączeniu będzie można wykorzystać w większej i jeszcze bardziej efektywnej firmie – dodał prezes BEST.

Dzięki połączeniu potencjałów obu firm, możemy osiągnąć liczne synergie – zarówno jeśli chodzi o możliwy rozwój, jak i efektywność. W ramach rozpoczętych właśnie negocjacji będziemy dążyć do wypracowania takich warunków połączenia, które przyniosą korzyści obu spółkom i ich akcjonariuszom – dodał Paweł Szewczyk, prezes Kredyt Inkaso.

Wśród zakładanych celów połączenia są między innymi:

  • optymalizacja źródeł pozyskiwania kapitału,
  • wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników,
  • udoskonalenie procesów windykacji,
  • stworzenie innowacyjnego otoczenia teleinformatycznego dla pionów operacyjnych poprzez wybór i wykorzystanie najlepszych rozwiązań technicznych,
  • optymalizacja kosztowa.

Poza uzgodnieniem warunków połączenia przez zarządy obu spółek, realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez BEST, a także podjęcia przez walne zgromadzenia łączących się spółek uchwał dotyczących połączenia.

Krzysztof Woch

Udostępnij artykuł: