Bezpłatna pomoc techniczna dla banków i funduszy pożyczkowych w programie EaSI 2014-2020

Polecamy

Do 31 maja działające w Europie instytucje finansowe mogą ubiegać się o bezpłatne wsparcie w formie audytu procedur, usług doradczych oraz szkoleń dla pracowników. Usługi te, zwane "pomocą techniczną", są dostępne dla banków i funduszy udzielających mikrofinansowania - tzn. udzielających kredytów i pożyczek w wysokości do 25 tys. euro, przeznaczonych na zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw.

Do 31 maja działające w Europie instytucje finansowe mogą ubiegać się o bezpłatne wsparcie w formie audytu procedur, usług doradczych oraz szkoleń dla pracowników. Usługi te, zwane "pomocą techniczną", są dostępne dla banków i funduszy udzielających mikrofinansowania - tzn. udzielających kredytów i pożyczek w wysokości do 25 tys. euro, przeznaczonych na zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw.

Pomoc techniczna dostępna jest w ramach programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI" - od Employment and Social Innovation - na lata 2014-2020. Projekt pomocy technicznej realizuje Europejski Bank inwestycyjny, na którego stronach zostały zamieszczone dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie. W ramach projektu dostawcy mikrofinansowania mogą liczyć na otrzymanie oceny instytucji, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz możliwości rozwoju, ratingu ułatwiającego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz dopasowanych do potrzeb szkoleń i usług doradczych poprawiających efektywność ich działalności mikrofinansowej.

"Uzyskanie dostępu do mikrofinansowania niejednokrotnie stanowi o być albo nie być młodych przedsiębiorców i osób rozwijających małe firmy. Oferta pomocy technicznej skierowana do instytucji finansowych pozwoli na zwiększenie dostępności tego typu produktów, jak również na usprawnienie obsługi klientów. Jak wynika z doświadczeń dotychczasowych programów, ma to jednoznacznie pozytywny wpływ na rozwój najmniejszych przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy" - powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

W aktualnej edycji projektu pomoc techniczną otrzyma 30 instytucji mikrofinansowych. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, ale nie zmieszczą się w pierwszej trzydziestce, będą mieli pierwszeństwo w przypadku ew. kolejnej edycji projektu, ogłoszonej w ciągu pół roku po pierwszej.

Warunkiem uzyskania  wsparcia będzie zdobycie minimum  50% punktów przydzielanych za spełnienie poszczególnych kryteriów selekcji. Ocenie podlegać będzie m.in. liczba klientów którym udzielono mikrofinansowania w ciągu ostatnich trzech lat, przeciętna wartość udzielanego mikrofinansowania, udział instytucji w programach wspierających mikrofinansowanie (europejskich, krajowych, regionalnych itp.), dostępność oferty Business Development bądź też procedury wewnętrzne stosowane przez instytucję. Ponadto w przypadku banków oceniane będą: okres prowadzenia działalności mikrofinansowej, przeznaczenie przyznawanego mikrofinansowania oraz zróżnicowanie sektorowe klientów, a w przypadku instytucji niebędących bankami - udział produktów mikrofinansowych w ich portfelach.

Pomoc techniczna dla instytucji udzielających mikrofinansowania w programie EaSI stanowi kontynuację inicjatywy JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe), realizowanej w latach 2009-2013. Celem JASMINE było wsparcie rozwoju sektora mikrofinansowania w UE przez zapewnienie usług analitycznych, doradczych i szkoleniowych dla instytucji finansowych. Z usług tych skorzystało 70 europejskich dostawców mikrofinansowania, w tym 6 instytucji z Polski.

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych "EaSI" na lata 2014-2020 ma służyć realizacji celów UE w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. Pomoc techniczna to nie jedyne wsparcie dla instytucji mikrofinansowych w "EaSI". W programie uwzględniono Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, w ramach której uruchamiane będą instrumenty finansowe dla wsparcia mikrofinansowania, tj. pożyczek do wysokości 25 tys. euro, udzielanych w celu wspierania działań gospodarczych przynoszących dochód osobom nie mającym dostępu lub mającym ograniczony dostęp do usług finansowych, w szczególności do usług kredytowych. Instrumenty finansowe programu EaSI stanowią kontynuację i rozszerzenie zakresu Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. W ramach Osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej planowane jest uruchomienie:

  • instrumentów podziału ryzyka, tj. gwarancji portfelowych dla instytucji udzielających mikrofinansowania,
  • pożyczek oraz finansowania kapitałowego dla instytucji mikrofinansowych,
  • instrumentów dotacyjnych zwiększających możliwości operacyjne instytucji mikrofinansowych.

Ogłoszenie dotyczące bezpłatnej pomocy technicznej w ramach programu EaSI zostało opublikowane przez Europejski Bank Inwestycyjny na stronie: www.eib.org/products/lending/microfinance/non-financial-instruments

Termin przesyłania aplikacji mija 31 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty, kryteriów oceny wniosków oraz procedury aplikacyjnej dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Strona internetowa KPK IF PUE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor
Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Udostępnij artykuł: