Bezrobocie blisko historycznego minimum

Finanse i gospodarka

W IV kwartale 2015 r. wyraźna poprawa na rynku pracy - dynamiczny wzrost liczby osób pracujących (głównie w usługach), bezrobocie blisko historycznego minimum, przy rosnącej aktywności zawodowej. Co ważne - coraz więcej osób zatrudnionych jest na czas nieokreślony.

Analizy długookresowe wskazują jednak, że ograniczony zasób dobrze wykształconych osób może odbić się na słabszym wzroście produktywności pracy w polskiej gospodarce. Dodatkowo zmiany struktury zatrudnienia w sektorach polskiej gospodarki następują powoli, bo wynikają głównie z wymiany generacji osób pracujących.

Po nieznacznym osłabieniu dynamiki zatrudnienia w połowie ub.r. jego tempo wzrostu ponownie wyraźnie przyśpieszyło, a poziom zatrudnienia był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku. W IV kw. 2015 r. całkowita liczba pracujących w badaniu BAEL  wzrosła, po usunięciu efektów sezonowych, do poziomu ponad 16,2 mln, (tj. 1,6% r/r, sa), odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę. Inaczej, niż w ostatnich dwóch kwartałach, wzrostu tego nie wspomagały zmiany liczby pracujących w rolnictwie.

Cały wzrost zatrudnienia dotyczył liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które sukcesywnie zastępują umowy krótkookresowe. Poprawę stabilności warunków zatrudnienia potwierdzają także przepływy na rynku pracy – w tym spadek do rekordowo niskiego poziomu prawdopodobieństwa utraty pracy.

Podaż pracy ponownie wzrosła, podobnie jak w poprzednim kwartale, głównie na skutek wyższej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. Oznacza to jednak tylko tymczasowe wyhamowanie spadku liczby aktywnych wynikającego z tendencji demograficznych (starzenie się populacji).

Bezrobocie spada coraz bliżej minimum z 2008 roku, pomimo, że jego spadek od III kwartału 2015 r. hamowany był przez wzrost aktywności zawodowej. Po usunięciu efektów sezonowych stopa bezrobocia BAEL spadła względem III kwartału o 0,3 pp. osiągając poziom 7,1%.

Dynamika płac w gospodarce w IV kw. 2015 r. wzrosła do 3,2% r/r, tj. ponownie poniżej dynamiki obserwowanej w sektorze przedsiębiorstw (3,9% r/r). Przy niższej wydajności pracy skutkowało to nieznacznie wyższym niż przed kwartałem tempem wzrostu jednostkowych kosztów pracy (0,9% r/r wobec 0,6% r/r).

Wiecej informacji znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: