BFG chce wyłączenia z podatku bankowego obligacji emitowanych przez Fundusz

Gospodarka

Bankowy Fundusz Gwarancyjny postuluje wyłączenie obligacji emitowanych przez BFG lub podmiot zarządzający aktywami w ramach przymusowej restrukturyzacji z podatku bankowego - napisał BFG w piśmie do Ministerstwa Finansów, w ramach konsultacji projektu noweli o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny postuluje wyłączenie obligacji emitowanych przez BFG lub podmiot zarządzający aktywami w ramach przymusowej restrukturyzacji z podatku bankowego - napisał BFG w piśmie do Ministerstwa Finansów, w ramach konsultacji projektu noweli o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.

"(...) Fundusz zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych i wyłączenie z podstawy opodatkowania aktywów w postaci obligacji wyemitowanych przez Fundusz lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy o BFG oraz kredytów lub pożyczek udzielonych tym podmiotom" - napisano.

BFG wyjaśnia, że zgodnie z art. 270 ust. 1 pkt 8 ustawy o BFG źródłami finansowania Funduszu są w szczególności środki pozyskane z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Cel proponowanej zmiany

Według BFG, mając na uwadze przewidziane w art. 5 ustawy o BFG zadania Funduszu związane z zapewnieniem stabilności krajowego systemu finansowego, istotne jest zapewnienie, w ramach zakreślonych przez przepisy prawa polskiego i unijnego, możliwości finansowania wybranych zadań Funduszu również poprzez ww. środki.

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie zachęt dla podmiotów z sektora finansowego do finansowania działań Funduszu w ramach jego ustawowych uprawnień, w szczególności w ramach procesów przymusowej restrukturyzacji.

- napisano.

Czytaj także: BFG: brak podatku bankowego od transakcji repo i BSB istotny dla budowania wskaźników referencyjnych >>>

BFG tłumaczy, że skuteczne przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji wymaga niekiedy zastosowania instrumentu w postaci wydzielenia praw majątkowych, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy o BFG.

W celu zarządzania wydzielonymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami z jednego albo kilku podmiotów w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, a w szczególności w celu ich zbycia tworzony jest podmiot zarządzający aktywami (art. 224 ust. 2 ustawy o BFG).

Czytaj także: ZBP apeluje o zwolnienie nowych kredytów inwestycyjnych z podatku bankowego >>>

"Zgodnie z art. 42 ust. 6 BRRD stosując instrument wydzielenia praw majątkowych/aktywów, organ do spraw przymusowej restrukturyzacji określa należność, za jaką aktywa i zobowiązania są przenoszone do podmiotu zarządzającego aktywami, zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 36 BRRD i zgodnie z unijnymi ramami pomocy państwa. W celu pozyskania środków na zapłatę należności przez podmiot zarządzający aktywami w odniesieniu do aktywów lub zobowiązań nabytych bezpośrednio od instytucji objętej przymusową restrukturyzacją możliwe jest wyemitowanie obligacji przez podmiot zarządzający aktywami (art. 42 ust. 7 BRRD ). Brak możliwości utworzenia podmiotu zarządzającego aktywami w niektórych przypadkach mogłoby wykluczyć przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji" - kontynuuje BFG.

Zwiększenie zaangażowania sektora finansowego w proces przymusowej restrukturyzacji

Ponadto, proponowana zmiana ma - według BFG - na celu zwiększenie zaangażowania sektora finansowego w proces przymusowej restrukturyzacji m.in. poprzez nabywanie przez banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji czy główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych oddziałów reasekuracji, obligacji wyemitowanych przez Fundusz lub podmiot zarządzający aktywami.

"W przypadku nabywania powyższych obligacji należy wskazać, że podaż takich papierów dłużnych będzie miała co do zasady charakter wyjątkowy i będzie uzależniona wyłącznie od prowadzenia przez Fundusz działań, w szczególności w ramach przymusowej restrukturyzacji. W konsekwencji możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o aktywa w postaci emitowanych przez Fundusz lub podmiot zarządzający aktywami obligacji, czy też udzielonych tym podmiotom kredytów lub pożyczek nie będzie mogła być podstawą do budowania przez banki i inne podmioty wskazane w wyłączeniu strategii biznesowej nakierowanej na zmniejszanie obciążeń fiskalnych" - pisze BFG.

Konieczność wprowadzenia przepisów regulujących zasady i tryb emisji

Dodatkowo, w celu obniżenia kosztów przeprowadzenia emisji obligacji i zapewnienia jej sprawnej realizacji, BFG zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia przepisów regulujących zasady i tryb emisji:

- obligacji własnych Funduszu w oparciu o szczególny tryb oraz zasady emisji w stosunku do trybu określonego w ustawie o obligacjach, uwzględniający objęcie tych papierów gwarancjami Skarbu Państwa;

- obligacji przez podmiot zarządzający aktywami.

BFG przedstawił resortowi finansów projekty rozwiązań prawnych w obu ww. kwestiach.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: