BFG zmienił bankom zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL

Z rynku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zmienił zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA) (czyli wymóg MREL wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko), poinformował BFG. Jak wynika z informacji, poziom docelowy MREL (TREA) zostanie osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zmienił zasady wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA) (czyli wymóg MREL wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko), poinformował BFG. Jak wynika z informacji, poziom docelowy MREL (TREA) zostanie osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

"Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MREL (TREA) Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaktualizował przebieg ścieżki dojścia do docelowego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - MREL (TREA)" - czytamy w komunikacie.

Docelowy poziom MREL(TREA) ma zostać osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

Jak wynika z komunikatu, docelowy poziom MREL(TREA) ma zostać osiągnięty po 31 grudnia 2023 r.

W bieżącym cyklu planistycznym, Fundusz będzie określał śródokresowy wymóg MREL(TREA), który podmioty powinny spełnić do 31 grudnia 2022 r., w oparciu o tę samą formułę co w przypadku śródokresowego wymogu MREL(TREA), który podmioty są obowiązane spełniać od 1 stycznia br., podał BFG.

"W przypadku podmiotów krajowych będących podmiotami zależnymi w grupach transgranicznych, dla których przyjęcie planów oraz wyznaczenie minimalnych poziomów funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych następuje w formie wspólnej decyzji, może się zdarzyć, że przyjęcie wspólnych decyzji uwzgledniających zmienioną ścieżkę dojścia do docelowego poziomu MREL(TREA) nastąpi po 1 stycznia 2023 r." - czytamy również.

Pozostałe założenia metodyki MREL, w tym metodyka wyznaczania docelowego poziomu MREL(TEM), wyrażonego jako odsetek miary ekspozycji całkowitej, oraz celów śródokresowych pozostaje niezmieniona, podał również Fundusz.

MREL to minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o którym mowa, obliczany jako suma kwoty na pokrycie strat (LAA) oraz kwoty dokapitalizowania (RCA).

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: