BGK: 584,57 mln zł zysku netto w 2017 r.

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego odnotował 584,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 257,04 mln zł zysku rok wcześniej.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego odnotował 584,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 257,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik netto grupy @BGK_pl za 2017 rok zamknął się kwotą 584,4 mln zł, która była o 327,4 mln zł wyższa od uzyskanej za 2016 rok #BGK

"Wynik netto [ogółem] grupy BGK za 2017 rok zamknął się kwotą 584,4 mln zł, która była o 327,4 mln zł wyższa od uzyskanej za 2016 rok. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej i poprawą jakości portfela kredytowego BGK oraz ze wzrostem wyceny inwestycji w funduszach realizujących wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz inwestycji infrastrukturalnych.Największy wpływ na zwiększenie wyniku netto o ponad 127% w stosunku do roku poprzedniego miały: - wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw – zmniejszenie kosztu o 193,2 mln zł, - wynik na działalności bankowej – wzrost o 138,4 mln zł, - udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych – poprawa wyniku 127,7 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 776,11 mln zł wobec 651,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 156,6 mln zł wobec 120,05 mln zł rok wcześniej.

Wzrost kosztów działania i amortyzacji

Wzrost kosztów działania i amortyzacji był niższy od tempa wzrostu wyniku na działalności bankowej i wyniósł 11,0% wobec 16,3% przyrostu strony dochodowej. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim podmiotów grupy i związane były z rozwojem skali działalności inwestycyjnej przy umiarkowanym wzroście kosztów BGK na poziomie 3%, podano także.Aktywa razem banku wyniosły 74,31 mld zł na koniec 2017 r. wobec 66,75 mld na koniec 2016 r.

"Rok 2017 grupa BGK zamknęła sumą bilansową w wysokości 74 314,0 mln zł. Była ona wyższa o 7 567,4 mln zł, tj. o 11,3% od stanu na koniec 2016 roku. Na zmianę sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim: - dokapitalizowanie BGK w wysokości blisko 6,3 mld zł, zwiększające potencjał Grupy na finansowanie potrzeb inwestycyjnych w obszarze reindustrializacji oraz dużych projektów infrastrukturalnych w strategicznych sektorach, - zwiększenie zaangażowań kredytowych o blisko 1 mld zł, - zwiększenie inwestycji w podmioty Grupy przeznaczone na działalność inwestycyjną o 0,7 mld zł, - zmiany aktywów i pasywów wynikające z zarządzania pozycją płynności BGK" - czytamy dalej.

Poprawa wskaźników efektywności działania grupy BGK

Podstawowe wskaźniki efektywności działania grupy BGK w 2017 roku poprawiły się w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik ROE wzrósł o 1,4 pkt proc. do poziomu 4%, natomiast wskaźnik ROA wzrósł o 0,2 pkt proc. do poziomu 0,6%. Wskaźnik C/I uległ poprawie i zmniejszył się o 1,9 pkt proc. r/r do poziomu 39,8%, podano również."Silna pozycja kapitałowa Grupy BGK na koniec 2017 roku zwiększa potencjał dla realizacji misji BGK w latach przyszłych i umożliwia wzrost akcji kredytowej i poprawę wyniku z tytułu odsetek, jak i rozwój działalności inwestycyjnej wspierającej rozwój gospodarczy kraju" - podsumowano w omówieniu wyników.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 517,81 mln zł wobec 302,41 mln zł zysku rok wcześniej.Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: