BGK: agencja Fitch przyznała rating A- dla emisji obligacji na rzecz KFD

Z rynku

Fitch Rating przyznał dla dwóch emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa o zapadalności odpowiednio w dniu 1 czerwca 2025 roku oraz 1 czerwca 2030 roku, długoterminowy dla długu w walutach obcych na poziomie A-

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Fitch Rating przyznał dla dwóch emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa o zapadalności odpowiednio w dniu 1 czerwca 2025 roku oraz 1 czerwca 2030 roku, długoterminowy dla długu w walutach obcych na poziomie A-

Jako jedyny bank państwowy #BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa #Fitch #rating

W maju br. BGK przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz KFD. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000%. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne.

BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa

Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną).BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: