BGK: Fundusz Trójmorza oficjalnie założony

Z rynku

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i prezes EximBanku z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund). Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.

Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza #BGK @BGK_pl

29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i rumuński EximBank podpisali w Luksemburgu akt założycielski funduszu. Fundusz będzie działał na podstawie prawa Luksemburga na zasadach komercyjnych i rynkowych.

– Zazwyczaj negocjacje w sprawie strategii i ram prawnych funduszy tego rodzaju zajmują od 20 do 30 miesięcy. Zespół ds. Trójmorza przeprowadził je w kilka miesięcy, z czego, jako banki rozwoju, jesteśmy niezwykle dumni. Jest to niesamowite osiągnięcie zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Cel Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza

– Celem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza jest uzupełnienie programów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności państw regionu Trójmorza.  Zostanie jednym z założycieli funduszu jest dla EximBanku zaszczytem i jesteśmy przekonani, że przyczyni się do wzmocnienia gospodarki zjednoczonej Europy – dodał Traian Halalai, prezes wykonawczy rumuńskiego EximBanku.

W procesie tworzenia funduszu wybrany został niezależny podmiot zarządzający funduszem oraz bank-depozytariusz. Jako podmiot zarządzający funduszem wybrano firmę Fuchs Asset Management, która odpowiada za zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu oraz zarządzanie i dystrybucję środków funduszu. Zespół Fuchs będzie wspierany przez doradców inwestycyjnych przy wyborze i analizie potencjalnych inwestycji, przy czym decyzje inwestycyjne będą podejmowane z udziałem wyspecjalizowanych komitetów inwestycyjnych.

– Z przyjemnością podejmiemy współpracę z Funduszem Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza w charakterze podmiotu zarządzającego. Fundusz będzie znaczącym przedsięwzięciem dla regionu, a także dla całej Unii Europejskiej, wspierającym jego lepszą integrację, mobilność i komunikację między państwami członkowskimi w przyszłości. Powołanie nas do pracy przy tym projekcie podkreśla wspólne cele naszych organizacji – powiedział Timothé Fuchs, dyrektor generalny Fuchs Asset Management.

Ponadto fundusz zamierza powołać Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. jako centralnego agenta ds. administracji i Credit Suisse (Luxembourg) S.A. jako bank-depozytariusza.

Zasoby funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Republiki Czeskiej. Zarząd funduszu będzie nadzorować wdrażanie strategii inwestycyjnej przez podmiot zarządzający funduszem w poszczególnych krajach. W celu bieżącego monitorowania kluczowych potrzeb regionu Trójmorza spotkania organów funduszu będą się odbywały rotacyjnie w każdym z krajów uczestniczących w funduszu.

Do funduszu będą zaproszeni również prywatni inwestorzy

Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza będzie realizować priorytetowe dla regionu projekty. Są to: zrównoważona infrastruktura transportowa (tj. linie kolejowe, śródlądowe drogi morskie, porty i autostrady), infrastruktura energetyczna i infrastruktura cyfrowa.

Fundusz będzie się angażować, na zasadach komercyjnych, w projekty infrastrukturalne o całkowitej wartości do 100 mld euro, przy czym potrzeby regionu Trójmorza oszacowano na ponad 570 mld euro. Fundusz ma aktywizować inne źródła finansowania, takie jak środki poszczególnych krajów regionu czy fundusze unijne.

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada możliwość inwestowania w różnorodne projekty, na różnych etapach realizacji. Mogą one obejmować m.in. inwestycje typu greenfield oraz brownfield, nabywanie udziałów, uczestnictwo w spółkach celowych lub udzielanie długu podporządkowanego.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza będzie wspierać i uzupełniać programy unijne oraz wzmocni konkurencyjność samej UE. Fundusz powstał z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne – pierwsze z nich uruchomił w Brukseli. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

EximBank jest aktywnie zaangażowany we wspieranie i promowanie rumuńskiego otoczenia biznesowego od ponad 25 lat poprzez wsparcie projektów realizowanych przez spółki lokalne. Zaczynając od działalności w charakterze agencji eksportowej, EximBank ewoluował i rozszerzył tę działalność, zachowując swój unikalny profil rynkowy. Działając w charakterze agenta Rumunii w zakresie poręczeń i ubezpieczeń, EximBank jest głównym kanałem wprowadzania rumuńskich funduszy państwowych do gospodarki realnej w celu stałego zwiększania konkurencyjności lokalnych spółek.

Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

Udostępnij artykuł: