BGK i EBI podpisały umowę operacyjną dotyczącą uruchomienia inicjatywy JESSICA na Pomorzu

Finanse i gospodarka

13 października 2011 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę operacyjną, na mocy której BGK rozpocznie obsługę inicjatywy JESSICA dla woj. pomorskiego.

13 października 2011 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę operacyjną, na mocy której BGK rozpocznie obsługę inicjatywy JESSICA dla woj. pomorskiego.

JESSICA - szansą dla polskich miast

W Unii Europejskiej widoczna jest chęć zmiany formy udzielania wsparcia finansowego z dotacji w kierunku instrumentów zwrotnych (np. pożyczek, gwarancji, wejść kapitałowych), umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ograniczonych środków. By wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym utworzyły inicjatywę JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji Na Obszarach Miejskich). Umożliwia ona preferencyjne wsparcie finansowe trwałych inwestycji na obszarach miejskich podejmowanych w celu zwiększania atrakcyjności przestrzeni miejskiej w aspekcie ekonomicznym, kulturalnym i mieszkaniowym.

 

W celu sprawnego gospodarowania środkami na poziomie regionu, EBI w drodze konkursu wyłania Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Na Pomorzu funkcję tę będzie pełnić BGK wspierany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Do podstawowych zadań FROM należeć będzie identyfikacja projektów miejskich, ich ocena pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym oraz udzielenie inwestorom wsparcia finansowego. Środki powierzone BGK na wdrażanie inicjatywy JESSICA na terenie Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu, to 153,7 mln zł, co stanowi 70% całkowitej alokacji dla województwa pomorskiego na ten cel. O wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA będą mogły ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dzięki wdrożeniu inicjatywy JESSICA zrealizowane zostaną projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na warunkach rynkowych. Dzieje się tak głównie z uwagi na udział komponentu społecznego, często traktowanego drugoplanowo w ocenie dokonywanej przez banki komercyjne, a wpływającego negatywnie na rentowność projektu.

Warunki udzielanych pożyczek

  • maksymalny okres spłaty - do 20 lat
  • karencja w spłacie - do 1 roku po rzeczowym zakończeniu projektu (maksymalnie do 31 grudnia 2015 r.)
  • oprocentowanie pożyczki od 4,5% obniżone maksymalnie do 0,9% - stopa referencyjna NBP (obecnie 4,5%) obniżona nawet o 80% na podstawie wskaźnika społecznego mierzącego przewagę efektów społecznych projektu nad efektami finansowymi.
  • udział pożyczki w kosztach projektu - do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie pożyczki planowane jest na koniec października.

Udostępnij artykuł: