BGK i NFOŚiGW premiują kredyty zaciągnięte na poprawę efektywności energetycznej budynków

Bankowość / Polecamy

Nawet 60 tysięcy złotych dotacji otrzymać może inwestor, który zdecyduje się na zbudowanie energooszczędnego domu i sfinansuje budowę bankowym kredytem. Od początku 2013 roku z dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel, przyznawanych w ramach programu priorytetowego "Poprawa Efektywności Energetycznej" skorzystało już 47 osób budujących domy jednorodzinne. Kolejnych 150 wniosków czeka na rozpatrzenie u weryfikatorów - audytorów energetycznych programu, wyłonionych w ramach postępowania kwalifikacyjnego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Od ich oceny zależy czy inwestor otrzyma dofinansowanie.

Dom sterowany telefonem
Fot.REDPIXEL/stock.adobe.com

Nawet 60 tysięcy złotych dotacji otrzymać może inwestor, który zdecyduje się na zbudowanie energooszczędnego domu i sfinansuje budowę bankowym kredytem. Od początku 2013 roku z dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel, przyznawanych w ramach programu priorytetowego "Poprawa Efektywności Energetycznej" skorzystało już 47 osób budujących domy jednorodzinne. Kolejnych 150 wniosków czeka na rozpatrzenie u weryfikatorów - audytorów energetycznych programu, wyłonionych w ramach postępowania kwalifikacyjnego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Od ich oceny zależy czy inwestor otrzyma dofinansowanie.

To kolejny program na polskim rynku, w którym zaciągnięcie kredytu na zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym umożliwia otrzymanie dopłaty ze środków publicznych. Obowiązująca od roku 2009 ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje wsparcie na inwestycje realizowane w budynkach już istniejących. Podstawowe z narzędzi - premia termomodernizacyjna - często bywa określana jako "dotacja na ocieplenie". W rzeczywistości, z narzędzia tego skorzystać można nie tylko w przypadku standardowego ocieplania budynku styropianem. Przepisy umożliwiają uzyskanie dopłaty w przypadku inwestycji, których celem jest:

  • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Co najważniejsze, z premii termomodernizacyjnej skorzystać może prawie każdy - dopłata przysługuje zarówno osobom fizycznym, osobom prawnym wszelkiego rodzaju - od spółek kapitałowych po spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Premia nie przysługuje jedynie jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Wyżej wymienione jednostki mogą skorzystać z premii termomodernizacyjnej, jeśli są właścicielami lub zarządcami budynków mieszkalnych wszelkiego rodzaju, budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych, a także lokalnej sieci ciepłowniczej oraz lokalnego źródła ciepła. Premia wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Modernizacji i Remontów, a jej wartość wynosi 20% wykorzystanego kredytu. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. Podstawowym warunkiem otrzymania premii jest sporządzenie audytu energetycznego i jego akceptacja przez BGK.

140425.budynki.01.550x

Źródło: BGK

W ramach programu realizowanego dla przedsiębiorców z BGK współpracuje 14 banków, w tym trzy spółdzielcze. Są to: Bank BPH, DNB Bank Polska, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Nordea Bank Polska, PKO BP, Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Getin Noble Bank. Jednostki samorządu terytorialnego obsługują wyżej wymienione banki z wyjątkiem Getin Noble Banku, zaś osoby fizyczne mogą liczyć na kredyt z premią termomodernizacyjną w czterech bankach - BOŚ, Banku Polskiej Spółdzielczości, Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Innym narzędziem umożliwiającym uzyskanie dofinansowania z Funduszu Modernizacji i Remontów na poprawę efektywności energetycznej budynku jest premia remontowa. W przeciwieństwie do premii termomodernizacyjnej, z tej formy wsparcia skorzystać mogą wyłącznie posiadacze lub zarządcy budynków mieszkalnych - wielorodzinnych. W przypadku, kiedy budynek łączy w sobie funkcję użytkową i mieszkalną, premia udzielona zostanie jedynie na prace prowadzone w części mieszkalnej. Dodatkowym warunkiem jest wiek nieruchomości - o premię można ubiegać się jedynie w przypadku budynków oddanych do użytku przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Węższy jest również katalog podmiotów, którym przysługuje ta forma wsparcia - premia remontowa przysługuje tylko:

  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
  • spółdzielniom mieszkaniowym,
  • towarzystwom budownictwa społecznego.

Znacznie szerszy jest natomiast zakres prac podlegających refundacji - premię remontową otrzymać można na remont budynku, wymianę stolarki okiennej, remont balkonów czy inne prace zmierzające do ulepszenia budynków. Jedynie prace prowadzone wewnątrz lokali nie kwalifikują się do uzyskania premii remontowej. Ponadto wynikiem prowadzonych robót musi być poprawa efektywności energetycznej budynku - zgodnie ze wskazaniami przewidzianymi w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz przepisach wykonawczych.

140425.budynki.02.550x

Źródło: BGK

W ramach premii remontowej można otrzymać dopłatę w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację inwestycji, kwota ta nie może jednak przekroczyć 15% kosztów przedsięwzięcia. Podobnie jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, również i w tym przypadku inwestor obowiązany jest do przedstawienia audytu energetycznego.

Kolejnym programem - tym razem adresowanym wyłącznie do osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych - są dotacje NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Tu można uzyskać zwrot w wysokości aż 45% wartości kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie inwestycji. Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przy tym  przekroczyć 2500 zł na każdy metr kwadratowy powierzchni kolektora. Ponadto z tej formy wsparcia nie mogą skorzystać zarządcy ani właściciele budynków korzystającym z miejskiej sieci cieplnej.

Więcej na temat dopłat do kredytów udzielanych na poprawę efektywności energetycznej budynków w kolejnych numerach miesięcznika "Bank".

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: