BGK uruchamia bezpłatne gwarancje spłaty kredytu

Aktualności

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia gwarancje kredytowe, które pozwolą na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia gwarancje kredytowe, które pozwolą na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają 7 na 10 polskich pracowników i generują prawie połowę polskiego PKB. Dlatego tak ważne i potrzebne jest wsparcie, które umożliwi przedsiębiorstwom rozwój i inwestycje. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia właśnie bezpłatne gwarancje kredytowe, które będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce.29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy o współpracy (umowy portfelowe) rozdysponowując środki przekazane BGK. Na mocy tych umów banki z całej Polski będą udzielać kredytów dla innowacyjnych MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego. Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie  gwarancji o wartości 1,4 mld zł. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój.

Nowe gwarancje ułatwią mikro-, małym i średnim firmom dostęp do finansowania działalności, zwiększając tym samym ich potencjał innowacyjności. - Wdrażając gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorców wspólnie z kolegami z 10 banków podejmujemy bardzo trudne wyzwanie. Z jednej strony będziemy finansować obszar obarczony większym ryzykiem strat. Z drugiej strony bardzo nam zależy, aby na bazie środków unijnych zbudować kapitał dla przyszłego finansowania programu gwarancji de minimis, który stał się powszechnym instrumentem wspierania rozwoju MŚP. Świadczą o tym liczby – program ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Liczę, że do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju dodał: Kredyt bankowy to wciąż najważniejsze zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstw. Uruchamiając Fundusz Gwarancyjny w ramach Programu Inteligentny Rozwój chcemy ułatwić innowacyjnym firmom dostęp do tej formy finansowania. Doświadczenia z realizacji programu gwarancji de minimis oraz gwarancji oferowanych w Programie Innowacyjna Gospodarka wskazują, że jest duże zapotrzebowanie na taki produkt finansowy. Liczymy na to, że również oferta nowego Funduszu odpowie na potrzeby rynku i przyczyni się do realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć.

Cieszymy się, że polski rynek gwarancji rozwija się. Dzięki włączeniu nowego instrumentu gwarancyjnego do oferty finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorców zarówno klienci banków, jak i same banki otrzymają nowe możliwości. Po ubiegłorocznym pilotażu produktu  gwarancyjnego polskie banki udostępniać będą finansowanie dla innowatorów, którego spłata zabezpieczona zostanie środkami unijnymi. Będzie to także sprzyjać rozwojowi kompetencji i infrastruktury bankowej na rzecz finansowania innowacji - wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija system poręczeń i gwarancji mający na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O GWARANCJACH KREDYTOWYCH FG POIRJakie są warunki gwarancji?Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne - banki nie będą pobierały prowizji za udzielenie gwarancji a jednocześnie mogą zabezpieczyć aż do 80% kapitału kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro przeliczonej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat.Wśród innych zalet tych gwarancji należy wymienić możliwość zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na finansowanie:kosztów w kwotach brutto,innych niż polegające na wdrożeniu wyników prac B+R projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny,kosztów, które towarzyszą kosztom inwestycyjnym (do 20%),kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30%),wybranych kosztów przygotowawczych poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji (do 10%).Gwarancje te będą stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym, a banki kredytujące i BGK będą wspierać przedsiębiorców fachowym doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się o gwarancję FG POIR.Kto może ubiegać się o gwarancje?

O gwarancje kredytowe mogą ubiegać się innowacyjni przedsiębiorcy, którzy wnioskując o kredyt:

planują zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac B+R,albospełniają 1 z 15 kryteriów podmiotowych, jak np.:zgłosili do ochrony lub posiadają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową,są lokatorami parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną,posiadają status centrum badawczo-rozwojowego,w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;posiadają funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.Gdzie będą dostępne gwarancje?Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz banki zrzeszone, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. oraz banki zrzeszone.

BGK

Udostępnij artykuł: