BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP

Komentarze ekspertów

Kolejne spadki poziomu stóp procentowych NBP będzie nieuchronnie prowadziły do dalszego obniżania krótkoterminowych stawek rynku pieniężnego oraz w konsekwencji oprocentowania lokat bankowych, co zapewne będzie dotyczyło całego roku.

Kolejne spadki poziomu stóp procentowych NBP będzie nieuchronnie prowadziły do dalszego obniżania krótkoterminowych stawek rynku pieniężnego oraz w konsekwencji oprocentowania lokat bankowych, co zapewne będzie dotyczyło całego roku.

W związku z obniżającą się inflacją, pomimo spadku stóp procentowych i w konsekwencji zmiany oprocentowania w bankach, realny zysk na produktach depozytowych (zysk po odliczeniu podatku Belki oraz wpływu inflacji) będzie utrzymywał się na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku, kiedy inflacja była wyższa. Niemniej klienci poszukujący wyższych zysków będą najprawdopodobniej zwracać się coraz liczniej w kierunku giełdy, poprzez inwestycje bezpośrednie lub zwiększając zaangażowanie w fundusze inwestycyjne.

Rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych daje zwiększone szanse na wysokie stopy zwrotu zwłaszcza z agresywnych funduszy inwestujących w akcje. Dane historyczne pokazują, że obniżki stóp procentowych zazwyczaj wspierają powstawanie giełdowej hossy. Wystarczy wspomnieć cykl rozpoczęty z końcem listopada 2008 r. W nieco ponad dwa lata właściciele jednostek funduszy akcji wzbogacili się o średnio o 64,1 proc. W tym samym okresie fundusze obligacji pozwoliły zarobić 15,3 proc. Na podstawie poprzednich cykli można z większą pewnością oczekiwać kontynuacji wzrostów giełdowych, które bezpośrednio przekładają się na zyski z inwestycji w fundusze akcyjne.

Dariusz Winek
główny ekonomista Banku BGŻ i BGŻOptima

Udostępnij artykuł:

BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP

Na lutowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych o następne 0,25 pkt proc. Decyzja ta miała miejsce pomimo zapowiedzi sprzed miesiąca o zbliżaniu się do końca zasadniczej fazy obniżek i możliwej przerwie w cyklu łagodzenia polityki monetarnej.

Na lutowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych o następne 0,25 pkt proc. Decyzja ta miała miejsce pomimo zapowiedzi sprzed miesiąca o zbliżaniu się do końca zasadniczej fazy obniżek i możliwej przerwie w cyklu łagodzenia polityki monetarnej.

Jednak spływające w styczniu dane, szczególnie te o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu, a także szybko spadająca inflacja, przekonały Radę co do konieczności dalszego luzowania parametrów polityki pieniężnej. Mimo styczniowego zaostrzenia tonu wypowiedzi części członków RPP, należy oczekiwać, że nadal nie jest to koniec cyklu obniżek. W najbliższych miesiącach czeka nas bowiem nadal silne osłabienie aktywności gospodarczej, szczególnie w budownictwie i handlu, dalsze wyraźne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, a także głęboki spadek inflacji. Szacujemy, że już w styczniu roczna inflacja obniżyła się wyraźnie poniżej 2 proc. i być może już w lutym, a najpóźniej w marcu znajdzie się poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego NBP wynoszącego 1,5 proc., z perspektywą dalszego spadku w drugim kwartale.

Przy realizacji takiego scenariusza inflacyjnego oraz dalszego spadku tempa wzrostu gospodarczego do ok. 0,5 proc. w pierwszym kwartale, kolejne obniżki stóp procentowych wydają się niezbędnym dostosowaniem zapobiegającym nadmiernemu wzrostowi realnej stopy procentowej. Choć po serii czterech kolejnych obniżek, łącznie o 100 pkt. proc., cześć członków Rady może preferować przerwę w dalszym łagodzeniu polityki pieniężnej, to jednak wyniki marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez NBP, nie powinny wskazać na wzrost średniookresowych zagrożeń dla celu inflacyjnego. Zatem w połączeniu z nadal bardzo słabymi danymi z polskiej gospodarki może to być przesłanką do dalszej obniżki stóp procentowych już w marcu.  Jednak oczekujemy, że w drugim kwartale sytuacja może zacząć się stabilizować i dlatego końcowe dostosowanie parametrów polityki pieniężnej będzie miało miejsce w maju lub czerwcu.

Michał Banach
ekspert banku BGŻOptima

Udostępnij artykuł: