Biała lista podatników VAT: stanowisko Związku Banków Polskich

Firma / Prawo i regulacje

Związek Banków Polskich opublikował komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. wprowadzającej wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) oraz zasadę weryfikowania przez przedsiębiorców rachunków bankowych kontrahentów.

Napis VAT na kalkulatorze
Fot. stock.adobe.com/adrian_ilie825

Związek Banków Polskich opublikował komunikat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. wprowadzającej wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) oraz zasadę weryfikowania przez przedsiębiorców rachunków bankowych kontrahentów.

#ZBP: zidentyfikowany jest obszar wymagający pilnej interwencji ustawodawcy. Sektor bankowy obecnie podejmuje wszelkie wysiłki w celu wypracowania rozwiązania przed terminem wejścia w życie sankcji podatkowych, tj. przed 1 stycznia 2020 r. #BiałaLista #VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018) („Ustawa”), począwszy od dnia 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnia w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych / niezarejestrowanych / wykreślonych / przywróconych do rejestru podatników VAT (dalej: Wykaz). Wykaz zawiera dane podatników VAT, w tym zawiera m.in. informacje o ich numerach rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.Czytaj także: Biała lista podatników VAT – problem małych firm i … PayU >>>

Nowe obostrzenia

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, Wykaz ma stanowić narzędzie ułatwiające podatnikom  VAT  czynienie  zadość  zasadzie  należytej  staranności.  Jednocześnie  jednak,  od  1 stycznia 2020 r. Ustawa wprowadza do ustaw o podatkach dochodowych nowe obostrzenia, które wymagają od przedsiębiorców w określonych sytuacjach dokonywania płatności na rachunki rozliczeniowe zamieszczone w Wykazie. W przypadku dokonania płatności na rachunek inny niż zawarty w Wykazie, przedsiębiorca dokonujący takiej płatności nie będzie miał, co do zasady, możliwości zaliczenia tak uregulowanego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz może być obarczony solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe w VAT do kwoty podatku wynikającej z opłaconej faktury. Obostrzenia będą dotyczyć płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami od 1 stycznia 2020 r. z tytułu transakcji przekraczających 15 tys. zł lub stanowiących równowartość tej kwoty w przeliczeniu na złoty (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców).Czytaj także: Biała lista podatników VAT. Zmiany w płatnościach na Allegro i kłopot dla najmniejszych firm >>>Z uwagi na specyfikę swojej działalności oraz wiążące przepisy prawa, banki /spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe prowadzą w ramach gospodarki własnej rachunki, nie będące rachunkami rozliczeniowymi, które są wykorzystywane przez bank/skok do dokonywania rozliczeń własnych, związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych  przez  bank/skok  wierzytelności  pieniężnych  (cesje  wierzytelności)  lub  są wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej. Rachunki te, choć mają numer rozliczeniowy w formacie NRB, nie stanowią rachunków rozliczeniowych w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe i w związku z tym nie podlegają zamieszczeniu w Wykazie, przy czym numery tych rachunków mogą być wskazywane na fakturze wystawionej przez bank, bądź wskazywane jako rachunek do zapłaty np. z tytułu realizowanego przelewu wierzytelności.

Obszar  wymagający pilnej  interwencji ustawodawcy

W  konsekwencji  powyższego  zidentyfikowany jest obszar wymagający  pilnej  interwencji ustawodawcy. Sektor bankowy obecnie podejmuje wszelkie wysiłki w celu wypracowania rozwiązania przed terminem wejścia w życie sankcji podatkowych, tj. przed 1 stycznia 2020 r.Zgodnie z uzyskanymi informacjami, Ministerstwo Finansów prowadzi prace legislacyjne zmierzające do jednoznacznego uregulowania w przepisach Ustawy kwestii skutków podatkowych w przypadku płatności dokonywanych przez podatników na rachunki prowadzone przez bank/skok w ramach gospodarki własnej (w zakresie transakcji wskazanych powyżej). Zgodnie z zapowiedziami, zmiana przepisów w tym zakresie powinna nastąpić przed 1 stycznia 2020 r. w taki sposób, żeby tego typu rachunki nie musiały podlegać sprawdzaniu z wykazem przez płatników (a tym samym nie wiązały się z sankcjami, które wejdą po dniu 1 stycznia 2020 r.)Niezależnie jednak od działań podejmowanych w kierunku ustawowego wyłączenia płatności dokonywanych na rachunki gospodarki własnej banków /skok spod sankcji podatkowych wprowadzonych Ustawą, podkreślić należy, iż w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy, wskazane wyżej sankcje w podatkach dochodowych nie będą miały zastosowania, jeżeli podatnik, który - po dniu 1 stycznia 2020 r. -  dokona zapłaty należności wynikającej z faktury przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie, złoży zawiadomienie o dokonaniu takiej płatności do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od  dnia  zlecenia  przelewu.  Zatem,  aby  zaliczyć  do  kosztów  uzyskania  przychodów poniesione wydatki, za które płatności dokonane zostaną na rachunek banku prowadzony w ramach gospodarki własnej, wystarczającym będzie złożenie zawiadomienia do właściwego organu podatkowego.Mając w pełni świadomość wyzwań związanych z wejściem w życie Ustawy, ZBP pragnie jednocześnie podkreślić, iż jakiekolwiek wątpliwości związane z interpretacją przepisów Ustawy, w tym w zakresie dokonanej zmiany prawa podatkowego, nie mogą mieć wpływu na wynikający z określonych stosunków prawnych obowiązek terminowego realizowania przez podatnika zobowiązań do dokonania płatności na wskazany podatnikowi numer rachunku gospodarki własnej banku / skok z tytułu np. rozliczeń związanych z dokonaną przez bank/skok sprzedażą towarów i usług, bądź dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank/skok wierzytelności pieniężnych (cesji wierzytelności) lub prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej. Brak terminowej zapłaty na wskazany numer rachunku gospodarki własnej banku/skok może zostać potraktowany przez te podmioty jako niewykonanie zobowiązania w terminie.Przedstawiając powyższe podkreślamy, iż niniejszy komunikat prezentuje stanowisko ZBP w zakresie interpretacji wybranych przepisów prawa dotyczących charakteru prawnego rachunków wykorzystywanych przez banki/skoki w ramach gospodarki własnej i w żadnym razie nie należy go traktować jako porady podatkowej albo prawnej. W najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie ZBP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego komunikatu.Wszelkie wątpliwości, bądź pytania dotyczące funkcjonowania Wykazu należy kierować na skrzynkę: WykazPodatnikow@mf.gov.pl
Udostępnij artykuł: