Biblioteka spółdzielcy: Analiza przestrzennego rozmieszczenia placówek banków i SKOK w Polsce

BANK 2019/05

Nie chodź tam, dokąd może zaprowadzić cię droga; zamiast tego idź tam, gdzie ścieżki nie ma w ogóle, i pozostaw za sobą szlak.

Nie chodź tam, dokąd może zaprowadzić cię droga; zamiast tego idź tam, gdzie ścieżki nie ma w ogóle, i pozostaw za sobą szlak.

Anna Szelągowska Branch banking w PolsceWydawnictwo CeDeWuISBN 978-83-8102-185-2 Stron 514

Wydanie I, Warszawa 2019

Branch banking w Polsce Wydawnictwo CeDeWu ISBN 978-83-8102-185-2 Stron 514 Wydanie I, Warszawa 2019

To motto – zaczerpnięte od Ralpha Waldo Emersona, XIX-wiecznego (romantyzm) amerykańskiego poety, eseisty – obszernej monografii Anny Szelągowskiej „Branch banking w Polsce”, które w pełni oddaje trudny i pionierski charakter omawianej pracy naukowej autorki. Jak podaje autorka, „w celu weryfikacji przyjętych hipotez badawczych do części empirycznej pozyskano dane (ok. 15 tys. rekordów rocznie) z wykazu Monetarnych Instytucji Finansowych raportowanego przez NBP”, a do zweryfikowania, jakie zmienne wpływały w istotny statystycznie sposób na liczbę placówek banków spółdzielczych i SKOK, wykorzystano dane z 314 powiatów w latach 2010– 2016. Praca zawiera 118 tabel i 287 wykresów. Całość – poza wstępem i zakończeniem – jest zawarta w dziesięciu rozdziałach z 52 podrozdziałami i pięcioma podpodrozdziałami.

W rozdziale pierwszym autorka zaprezentowała ewolucję branch bankingu i jego definicję w nowym autorskim ujęciu. Omówiła rolę lokalizacji placówek banków w świetle teorii konkurencyjności, wybrane strategie dystrybucji usług bankowych, znaczenie placówek jako kanału dystrybucji oraz obiektów napadów, przedstawiając na końcu analizę dostępności placówek bankowych w 141 krajach w latach 2010–2016.W rozdziale drugim autorka przedstawiła wybrane determinanty rozwoju i strukturę rynku Bankowego w Polsce po 1989 r., zmiany liczby placówek banków i SKOK, ich lokalizację w latach 2010–2016 w podziale na województwa oraz scharakteryzowała ich sieci, poszerzając ją o banki komercyjne.Rozdziały od trzeciego do dziewiątego autorka poświęciła analizie zmian liczby placówek banków i SKOK (z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia w stolicach województw) w makroregioniach: północnozachodnim (zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie), północnym (pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie), województwa mazowieckiego, centralnym (łódzkie i świętokrzyskie), wschodnim (podlaskie, lubelskie, podkarpackie), południowym (małopolskie i śląskie) oraz zachodnim (opolskie i dolnośląskie).

Rozdział dziesiąty poświęcono determinantom rozwoju sieci placówek banków i SKOK w Polsce i w badanych województwach. W zakończeniu monografii autorka zebrała 16 wniosków i przedstawiła wyniki własnego badania internetowego przeprowadzonego w lipcu 2017 r. na próbie 1043 respondentów, a dotyczącego potrzeby istnienia w Polsce tradycyjnych placówek bankowych i SKOK. Na pytanie: czy Twoim zdaniem tradycyjne placówki banków lub SKOK z obsługą kasową są nadal potrzebne, prawie 2/3 respondentów odpowiedziało tak, 14,9% nie, a 20% – trudno powiedzieć. Zaskakujący – zdaniem autorki – był fakt, że wśród osób odpowiadających „Tak” 40% z nich było w wieku 31–40 lat. (bbb)
Udostpnij artyku: