Bieżący tydzień na rynkach finansowych 14.07.2014

Komentarze ekspertów

Kalendarium nowego tygodnia zawiera wiele, mogących wpłynąć na wycenę polskich aktywów, publikacji krajowych danych makro, spośród których najistotniejszy będzie jutrzejszy odczyt inflacji CPI. Dziś natomiast uwaga inwestorów skupiać się będzie na publikacji rachunku obrotów bieżących oraz danych o produkcji przemysłowej ze strefy euro. Nie oczekujemy, aby początek nowego tygodnia miał przynieść podwyższoną zmienność na krajowym rynku walutowym, czy obligacji skarbowych.

Kalendarium nowego tygodnia zawiera wiele, mogących wpłynąć na wycenę polskich aktywów, publikacji krajowych danych makro, spośród których najistotniejszy będzie jutrzejszy odczyt inflacji CPI. Dziś natomiast uwaga inwestorów skupiać się będzie na publikacji rachunku obrotów bieżących oraz danych o produkcji przemysłowej ze strefy euro. Nie oczekujemy, aby początek nowego tygodnia miał przynieść podwyższoną zmienność na krajowym rynku walutowym, czy obligacji skarbowych.

Aktualna projekcja wskazuje na stabilizację tempa wzrostu PKB

W aktualnej projekcji NBP centralna ścieżka dynamiki PKB stabilizuje się na średnim poziomie 3,6% r/r. Czynnikiem ograniczającym skalę poprawy krajowej koniunktury jest prognozowane jedynie umiarkowane ożywienie w strefie euro. Aktualna projekcja wskazuje na zrównoważoną strukturę dynamiki PKB w najbliższych latach, gdzie głównym motorem będzie popyt krajowy, a kontrybucja eksportu netto będzie ujemna. Wraz z postępującym ożywieniem w polskiej gospodarce PKB będzie rósł szybciej niż produkt potencjalny. W konsekwencji ujemna luka popytowa zacznie się stopniowo domykać. Ze względu na umiarkowaną skalę ożywienia, inflacja CPI pozostanie na niskim poziomie, kształtując się do końca horyzontu projekcji poniżej celu inflacyjnego NBP i w roku 2016 wyniesie średnio 2,3% wobec 0,2% średnio w roku 2014. Rozkład bilansu czynników ryzyka dla projekcji inflacji wskazuje na możliwość niższej inflacji niż zaprezentowana w ścieżce centralnej. Natomiast ryzyka dla ścieżki wzrostu PKB są symetryczne, a głównym źródłem niepewności projekcji jest trwałość skala ożywienia w strefie euro. Ścieżka inflacji i PKB zawarta w projekcji jest spójna z dotychczasowym scenariuszem wskazywanym przez RPP i nie zmienia naszych oczekiwań co do stóp procentowych.

Fed będzie kontynuował ograniczanie programu QE3

Ze sprawozdania czerwcowego posiedzenia Fed wynika, że realizowany przez Rezerwę Federalną program luzowania ilościowego zostanie zakończony prawdopodobnie w październiku. Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku byli generalnie zgodni, że jeśli napływające dane będą dalej wskazywały na postępującą poprawę na rynku pracy, oraz powrót inflacji w kierunku długoterminowego celu, wskazane będzie zakończenie programu skupu aktywów. Fed nie zasugerował natomiast zmiany w oczekiwaniach co do pierwszej podwyżki stóp procentowych. W czerwcu Fed powtórzył, że po zakończeniu programu luzowania ilościowego stopy procentowe w USA powinny pozostawać na niskich poziomach przez "znaczny okres czasu". Przebieg ostatniego posiedzenia Fed nie zmienia oczekiwań co do perspektyw polityki pieniężnej w USA.

Źródło: Bank Millennium

Udostępnij artykuł: