BIK: analiza kredytów w spółkach cywilnych

Raporty

Analiza Biura Informacji Kredytowej wykazała, że 12% spółek cywilnych, aktywnie prowadzących działalność gospodarczą posiada czynne zobowiązanie kredytowe, co trzecia związana jest z działalnością handlową (detaliczną lub hurtową), a najwięcej opóźnień w spłacie pow. 90 dni, wśród 10 najliczniej reprezentowanych przez spółki cywilne działów PKD, dotyczy firm z branży Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41 PKD) – 13,4% spółek z tej branży ma zobowiązania kredytowe przeterminowane pow. 90 dni .

Analiza Biura Informacji Kredytowej wykazała, że 12% spółek cywilnych, aktywnie prowadzących działalność gospodarczą posiada czynne zobowiązanie kredytowe, co trzecia związana jest z działalnością handlową (detaliczną lub hurtową), a najwięcej opóźnień w spłacie pow. 90 dni, wśród 10 najliczniej reprezentowanych przez spółki cywilne działów PKD, dotyczy firm z branży Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41 PKD) – 13,4% spółek z tej branży ma zobowiązania kredytowe przeterminowane pow. 90 dni .

Aktualnie na początek września w bazie BIK, gromadzącej dane o polskich przedsiębiorcach znajduje się informacja o historii kredytowej łącznie 785,5 tys. firm i innych podmiotów, z czego czynne zobowiązania kredytowe ma 590 tys. podmiotów. Z porównania bazy BIK Przedsiębiorca i listy aktywnych spółek cywilnych¹, wynika, że na 224,2 tys. aktywnych firm zarejestrowanych jako spółki cywilne, 26,4 tys. (12%) występuje jako czynny kredytobiorca w bazie BIK Przedsiębiorca. Łączna wartość zobowiązań kredytowych do spłaty spółek cywilnych według stanu na 31 sierpnia 2016 r. wynosiła 4,73 mld zł, a opóźnienia pow. 90 dni były na łączną wartość 421,6 mln zł i dotyczyły 1,5 tys. spółek cywilnych. ¹ Baza dostarczona przez firmę Transparent Data

Ukredytowienie² spółek cywilnych

8% wśród wszystkich aktywnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą to spółki cywilne. Udział tych firm w bazie BIK Przedsiębiorca to 5%. Jak wynika z danych BIK ukredytowienie spółek cywilnych wynosi 12%. Oznacza to, że prawie co 9-ma aktywnie prowadząca swoją działalność gospodarczą, spółka cywilna posiada obecnie czynne zobowiązanie kredytowe. ² Ukredytowienie - liczba spółki cywilnych z czynnym zobowiązaniem kredytowym w relacji do liczby wszystkich aktywnych spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą.

161129.bik.01Analizując miejsce zarejestrowania działalności spółki cywilnej można zauważyć, że poziom ukredytowienia jest istotnie zróżnicowany w zależności od miejsca zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jak wynika z analiz BIK, najbardziej ukredytowione spółki cywilne mają siedzibę w województwie podlaskim, warmińsko – mazurskim z kolei najmniej aktywne - w województwie mazowieckim.

161129.bik.02Na poziom ukredytowienia wpływa również rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Najwyższy poziom ukredytowienia wśród 10 działów PKD o największej liczbie spółek cywilnych – 16% występuje w przypadku firm działających w dziale Opieka zdrowotna (dział 86 PKD) najniższa w dziale Działalność usługowa związana z wyżywieniem (dział 56 PKD).161129.bik.03

Prawie co trzecia spółka cywilna, posiadająca kredyt jest związana z handlem

Spółki cywilne korzystające z kredytu bankowego charakteryzują się silną koncentracją branżową. Według danych z bazy BIK Przedsiębiorca ponad 60% spółek cywilnych posiadających kredyt bankowy należy do 10 działów (według Polskiej Klasyfikacji Działalności tzw. PKD) - to branże o najwyższej liczebności kredytobiorców – spółek cywilnych. Największy udział wśród tych branż ma Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdów mechanicznych (19,2%). Duży udział wśród kredytobiorców spółek cywilnych mają również przedsiębiorcy z handlu hurtowego i branży budowlanej.161129.bik.04Wysoka koncentracja występuje również w przypadku wartości kwoty do spłaty – na spółki cywilne pochodzące z 10 działów PKD przypada 55% łącznego zadłużenia wszystkich spółek cywilnych. 15% łącznej kwoty do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych mają firmy prowadzące działalność w Handlu detalicznym z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, a 13% w Handlu hurtowym, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi.

Branże też budują historią kredytową

Największy udział spółek cywilnych, posiadających przeterminowany pow. 90 dni kredyt bankowy wśród 10 działów PKD najliczniej reprezentowanych w grupie spółek cywilnych, ma branża budowlana, a dokładnie dział 41 PKD Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Ponad 13% kredytobiorców z tej branży ma opóźniony przynajmniej jeden kredyt powyżej 90 dni (ilustracja poniżej). Z kolei najniższą szkodowością wśród 10 najliczniejszych działów PKD, w których prowadzą działalność spółki cywilne wyróżniają się spółki cywilne z działu Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – dział 69 (1,7%).- Niska szkodowość wśród firm z działu 69 jest głównie determinowana niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego jakim charakteryzuje się ten dział PKD. Według raportu IBnGR dział 69 został zakwalifikowany na drugim miejscu w rankingu poziomu ryzyka inwestycyjnego działów nieprzemysłowych w I połowie 2016 r. i należy do klasy niskiego ryzyka inwestycyjnego. Według tego samego raportu dział 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, charakteryzował się już średnim ryzkiem inwestycyjnym - zauważa prof. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK.161129.bik.05

Alina Stahl

Udostępnij artykuł: