Biuletyn Miesięczny GPW – 04.05.2013

Finanse i gospodarka

Biuletyn Miesięczny GPW

GPW - Giełda Papierów Wartościowych - Logo
Giełda Papierów Wartościowych - Logo (źródło: GPW)

Biuletyn Miesięczny GPW

130504.tabele.gpw.00.600x76

130504.tabele.gpw.01.1179x829
tabele

 

130504.tabele.gpw.02.1182x966
powiększ tabele
130504.tabele.gpw.03.1176x974
powięsz tabele
130504.tabele.gpw.04.1181x372
powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.05.1179x641
 powięsz tabelę
130504.tabele.gpw.06.1182x293
powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.07.1180x335
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.08.1176x433
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.09.1178x377
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.10.1179x961
 powiększ tabele
 130504.tabele.gpw.11.1179x977
 powiększ tabele
 130504.tabele.gpw.12.1178x355
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.13.1180x621
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.14.1185x294
 powiększ tabelę
 130504.tabele.gpw.15.1180x334
 powiększ tabelę

 

Noty metodologiczne

Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów podawany w punktach bazowych; Wolumen - obliczany pojedynczo, dla instrumentów pochodnych zawiera transakcje sesyjne i pakietowe Wolumen obrotu kontraktami walutowymi - od 1 maja 2012 roku wskaźnik obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 1 000 (poprzednio 10 000). Obroty - od 01.01.2011 r. wartość obliczana pojedynczo, w EURO na podstawie dziennego kursu NBP; Pozostałe systemy notowań - obejmuje: transakcje pakietowe, wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu Wskaźnik obrotu spółek - relacja urocznionych obrotów i średniej wartości akcji wprowadzonych do obrotu za dany okres; Wskaźnik płynności kontraktów - wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym; Wskaźnik C/Z - relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; Wskaźnik C/WK - relacja kapitalizacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego;

Methodological notes

A comma is used to separate the decimal Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value in based points; Volume - single-counted; for derivatives covers electronic order book and off-electronic order book trades; Currency futures volume - since May 1, 2012 indicator calculated based on contract size which amounts to 1 000 (former value amounted to 10 000). Turnover - since January 1, 2011, value single-counted, for EURO based on daily NBP rate; Other trading systems - includes off-electronic order book trades, tender offers, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions; Equities Turnover ratio - annualized turnover for current period to average value of shares introduced to trading at given period; Derivative Liquidity ratio - turnover value of futures contracts to turnover valued of underlying instrument; P/E ratio - market capitalization to sum of net profits for last 4 quarters; P/BV ratio - market capitalization to book value at the end of last quarter.

Źródło: Newsletter GPW

Udostępnij artykuł: