BNP Paribas Bank Polska: 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Z rynku

BNP Paribas Bank Polska odnotował 114,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 130,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BNP Paribas - Logo
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)

BNP Paribas Bank Polska odnotował 114,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 130,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@BNPParibas_PL odnotował 114,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 130,9 mln zł zysku rok wcześniej #BNPParibas

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 798,31 mln zł wobec 507,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,52 mln zł wobec 132,02 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 107,56 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.W I-III kw. 2019 r. bank miał 493,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 319,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Transakcji nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto zrealizowanego w trzech kwartałach 2019 r. oraz na porównywalność wyników z trzema kwartałami 2018 r. była realizacja 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Rachunek zysków i strat grupy kapitałowej banku za trzy kwartały 2018 r. nie zawiera przychodów i kosztów RBPL, zaznaczono w raporcie.Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska zapowiada ostatni etap przejęcia Raiffeisena. Możliwe utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej >>>

"Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych okresach wpłynęły dodatkowo następujące czynniki:* zaksięgowanie w ciężar kosztów funkcjonowania oraz pozostałych kosztów operacyjnych kosztów integracji: za okres 9 miesięcy 2019 r. w kwocie 266 172 tys. zł (dotyczących kosztów integracji z nabytą przez Bank Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A.) wobec 17 177 tys. zł kosztów integracji poniesionych w trzech kwartałach 2018 r. (związanych z wcześniejszymi procesami łączenia banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.).Szacuje się, że bez uwzględnienia kosztów integracji zysk netto bieżącego okresu 2019 r. wyniósłby 709 022 tys. zł i byłby wyższy r/r o 375 610 tys. zł (tj. o 112,7%);* poniesienie przez grupę wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. W trzech kwartałach 2019 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 154 035 tys. zł i były o 57 884 tys. zł (tj. o 60,2%) wyższe od kosztów poniesionych w trzech kwartałach 2018 r.;Czytaj także: Agencja Moody’s podniosła rating BNP Paribas Bank Polska >>>* utworzenie w ciężar wyników III kwartału 2019 r. rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w kwocie 48,8 mln zł. Utworzenie rezerwy było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty;* realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej (ZORG) na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto grupy kapitałowej banku za I półrocze 2019 r. kwoty 45 000 tys. zł, zaksięgowanej w pozostałych przychodach operacyjnych. W lipcu 2019 r. strony transakcji dokonały ostatecznej weryfikacji przeniesionych wartości należności faktoringowych netto, w rezultacie której w III kwartale br. dokonano korekty ceny sprzedaży w wysokości 2 565 tys. zł. Ostateczna cena sprzedaży ZORG po korekcie wyniosła 42 435 tys. zł" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 521,41 mln zł wobec 328,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Ogólne koszty administracyjne

Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska za 9 miesięcy 2019 r. wyniosły 2 170 377 tys. zł i były wyższe o 72,4% r/r."Na wzrost kosztów wpłynęło głównie połączenie Banku z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) oraz poniesione tym samym koszty integracji, a także wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)" - wskazano w raporcie.

Kredyty BNP Paribas BP wzrosły o 36,4% r/r w I-III kw.

Kredyty (brutto) BNP Paribas Bank Polska wyniosły 78 mld zł na koniec III kw. br., co oznacza wzrost o 36,4% r/r, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł do 5,7% w III kw. br. z 5,5% kwartał wcześniej, ale był niższy niż przed rokiem, kiedy wyniósł 6,2%."Skokowy wzrost wartości portfela kredytowego brutto [z uwzględnieniem portfela wycenianego wg wartości godziwej] o 36,4% r/r, do poziomu 77,8 mld zł. Poprawa dywersyfikacji portfela:• udział kredytów dla rolników indywidualnych w całym portfelu kredytowym brutto spadł o 5,2 pkt proc. r/r, do poziomu 14,2%,• udział walutowych kredytów mieszkaniowych w całym portfelu kredytowym brutto spadł o 2,6 pkt proc. r/r, do poziomu 6,6%" - czytamy w prezentacji wynikowej.Wartość kredytów klientów indywidualnych wzrosła o 36,5% r/r (i o 3,7% kw/kw) i wyniosła 29,28 mld zł na koniec III kw. br., natomiast wartość kredytów instytucjonalnych wzrosła o 36,4% r/r (i o 0,9% kw/kw) do 48,5 mld zł."Udział kredytów mieszkaniowych w kredytach klientów indywidualnych wyniósł 61% (+1,6 pkt proc. vs XII 2018)" - podkreślono w prezentacji.Kredyty mieszkaniowe CHF brutto miały wartość 5,1 mld zł na koniec III kw. br. i stanowiły 6,6% całości portfela kredytowego banku, podano także."Bank i jego następcy prawni zawierał jedynie umowy kredytu denominowanego i umowy walutowe" - zaznaczono w prezentacji.Według stanu na 30 września 2019 r. bank był pozwanym w 161 sprawach sądowych, dotyczących umowy kredytu hipotecznego. Bank podkreślił, że nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 46,15 mln zł."W 13 prawomocnie zakończonych postępowaniach (wg stanu na koniec września 2019) 8 roszczeń zostało oddalonych; 2 postępowania umorzone; 1 pozew odrzucony; raz pomimo oddalenia roszczenia w uzasadnieniu stwierdzono nieważność umowy, raz zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" - podano w prezentacji.Udział kredytów dla przedsiębiorstw w sumie kredytów dla klientów instytucjonalnych wyniósł 68,8% na koniec III kw. 2019 (-1,6 pkt proc. vs XII 2018), podano także.Depozyty klientów wzrosły o 61,2% r/r i na koniec września br. miały wartość 83,35 mld zł, przy czym depozyty klientów instytucjonalnych wrosły o 60,1% r/r, a indywidualnych - o 62,1% r/r, wskazano dalej w prezentacji.

160 oddziałów w nowym formacie do końca roku

BNP Paribas Bank Polska planuje, że do końca roku liczba placówek w nowym formacie zwiększy się do 160 wobec 119 na koniec III kw., poinformował prezes Przemek Gdański."Mamy już 119 oddziałów w nowym formacie. Do końca roku planujemy dojść do 160 oddziałów zreformatowanych - przyjaznych i ekologicznych" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.Bank podał, że w ramach optymalizacji sieci dystrybucji od momentu połączenia z działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska zamknął 167 placówek.Liczba klientów banku wyniosła 3 797 tys. na koniec września i była wyższa o 29% w skali roku.Liczba sprzedanych kont osobistych w III kw. wyniosła 63 tys. w III kw., zaś w I-III kw. wyniosła 182 tys.BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: