BNP Paribas Bank Polska: 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Z rynku

BNP Paribas Bank Polska odnotował 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 85,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BNP Paribas - Logo
Logo BNP Paribas (źródło: BNP Paribas)

BNP Paribas Bank Polska odnotował 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 85,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego #BNPParibasBankPolska @BNPParibas_PL

Na porównywalność danych w analizowanych okresach wpłynęły poniższe czynniki:* fakt uwzględnienia w wynikach bieżącego okresu przychodów i kosztów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) nabytej w dniu 31 października 2018 r., w tym włączenia w struktury Grupy 3 spółek należących wcześniej do grupy kapitałowej RBPL:* Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 4.01.2019 r. zmiana nazwy na Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 29.03.2019 r. przejęcie spółki przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A.,* Raiffeisen Solutions Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.,* Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. – obecnie BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.,* poniesienie w I kwartale 2019 r. wyższych kosztów na rzecz BFG. Łączne opłaty zaksięgowane w ciężar kosztów I kwartału 2019 r. były wyższe o 90,1 mln zł r/r,* poniesienie w I kwartale 2019 r. kosztów integracji w kwocie 54,3 mln zł przy braku takich kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano w raporcie.Czytaj także: Zmiana na stanowisku wiceprezesa BNP Paribas Bank Polska >>>

"Eliminując wpływ kosztów integracji zysk netto grupy wypracowany po I kwartale 2019 r. byłby o 140,6% (tj. o 120 161 tys. zł) wyższy niż zysk wypracowany po I kwartale 2018 r." - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł wobec 449,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,88 mln zł wobec 120,67 mln zł rok wcześniej."Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł (tj. o 36%) wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na odnotowany wzrost wpłynęła głównie poprawa zysku netto, częściowo zniwelowana przez zmianę wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (negatywny efekt w wysokości 51 940 tys. zł)" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 108,84 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.Na koniec marca 2019 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu i według wartości godziwej) wyniosły 77 726 759 tys. zł i wzrosły o 1 131 677 tys. zł, tj. o 1,5% w porównaniu do końca 2018 r., podano w raporcie.Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2019 r. wyniósł -93 181 tys. zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 30 827 tys. zł, tj. o 49,4% r/r."Jednym z czynników powodujących wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe był fakt ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. nabytej 31 października 2018 r. Ponadto w wyniku I kwartału br. została uwzględniona rezerwa na wzrost ryzyka związanego z ASF (afrykański pomór świń) w wysokości 19 mln zł" - wyjaśniono w raporcie.Ogólne koszty administracyjne (łącznie z amortyzacją) grupy kapitałowej banku od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniosły 743 550 tys. zł i były wyższe o 322 529 tys. zł, tj. o 76,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wskaźnik ROE wzrósł do 7,7%

Wskaźnik ROE wzrósł w I kw. br. o 2,4 pkt proc. r/r do 7,7% (w ujęciu znormalizowanym tj. bez kosztów integracji), zaś wskaźnik koszty/ dochody (C/I) spadł o 4,2 pkt proc. r/r do 60,1% w tym ujęciu.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 163,36 mln zł wobec 89,27 mln zł zysku rok wcześniej.BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: