BODiE i FRBS podpisały porozumienie o strategicznej współpracy szkoleniowo-edukacyjnej na rzecz banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z Poznania oraz krakowska Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej podpisały porozumienie o strategicznej współpracy w prowadzeniu zintegrowanych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.

Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.
Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka. Fot. Materiały prasowe

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji z Poznania oraz krakowska Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej podpisały porozumienie o strategicznej współpracy w prowadzeniu zintegrowanych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Porozumienie podpisano w obecności prezesów SGB-Banku SA – Mirosława Skiby i Banku BPS SA – Zdzisława Kupczyka.

BODiE i FRBS będą prowadzić szkolenia przygotowujące bankowość do działań w sferze mobilnej poprzez rozwój umiejętności technicznych #BankiSpółdzielcze #SGB #BPS

Oba podmioty szkoleniowe, stale współpracujące z dwoma zrzeszeniami działającymi w sektorze bankowości spółdzielczej, zobowiązały się do wspólnych działań w zakresie ustawicznego szkolenia zawodowego pracowników banków spółdzielczych, doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji kadr menedżerskich bankowości spółdzielczej, ułatwień w transferze wiedzy do banków spółdzielczych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu bankowego.

Liczne wyzwania przed bankowością współczesną

– Bankowość spółdzielcza stoi przed licznymi wyzwaniami, które przynosi szybko zmieniający się, coraz bardziej konkurencyjny, rynek. Aby na nim efektywnie funkcjonować musimy w swoich działaniach wyprzedzać te zmiany. Stawia to wysokie wymagania przed kadrą zarządzającą i  pracownikami banków spółdzielczych - mówi prezes zarządu Banku BPS SA, Zdzisław Kupczyk. – Rutynowe działania wynikające z doświadczeń przeszłości już nie wystarczą.  Potrzebna jest nowa wiedza i stałe jej uzupełnianie. Permanentne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji na wszystkich szczeblach naszego działania. Podpisane porozumienie stwarza zorganizowane ramy do wdrażania takiego procesu w całym sektorze bankowości spółdzielczej. Partnerstwo z  BODiE oraz FRBS daje gwarancję wysokiego poziomu oraz koordynacji działań edukacyjnych adresowanych do banków spółdzielczych. Jako bank zrzeszający wspieramy taką inicjatywę.Czytaj także: Banki spółdzielcze – fuzje niewykluczone, ale nie one zdecydują o kształcie sektora >>>

– Współpracując w sferze szkoleniowej w obu zrzeszeniach osiągniemy efekt skali, zmniejszymy koszty edukacji personelu i podniesiemy poziom kwalifikacji pracowniczych na zdecydowanie wyższy poziom – mówi prezes zarządu SGB-Banku SA, Mirosław Skiba. – Ta inicjatywa wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom banków spółdzielczych, które bywają zasypywane dziesiątkami ofert o charakterze konferencyjno-szkoleniowym, nie zawsze gwarantującymi odpowiedni poziom merytoryczny i organizacyjny. Znając doświadczenia BODiE i FRBS możemy być pewni, że kierowane do banków propozycje edukacyjne będą spełniały najwyższe wymagania profesjonalizmu i wiedzy bankowej.W porozumieniu o współpracy zdefiniowano również obszar wspólnych zadań, który będzie obsługiwany przez oba podmioty. Wśród nich między innymi podniesienie kwalifikacji kadr pracowników sektora w zakresie produktów, usług i procesów bankowych, a także kwalifikacji kadr menedżerskich poprzez opracowywanie działań i programów rozwijających liderów w bankowości spółdzielczej.

Szkolenia przygotowujące bankowość do działań w sferze mobilnej 

BODiE i FRBS zamierzają również prowadzić szkolenia przygotowujące bankowość do działań w sferze mobilnej poprzez rozwój umiejętności technicznych. Współpraca obejmuje także budowanie nowoczesnych form kształcenia poprzez wykorzystanie technik nauczania zdalnego i tworzenie specjalistycznych, wspólnych programów szkoleniowych, które będą realizowane lokalnie.Partnerzy zadeklarowali jednocześnie gotowość wsparcia banków spółdzielczych w pozyskiwaniu grantów i dofinansowania do realizowanych projektów rozwojowych.Czytaj także: Banki spółdzielcze SGB dzięki płatnościom mobilnym przyciągną młodych klientów?Doceniając potencjał i wieloletnie doświadczenie BODiE oraz FRBS, dwa Banki Zrzeszające widzą konieczność podjęcia wspólnych działań w zakresie dostarczenia wiedzy i umiejętności w sposób nowoczesny i efektywny. Dlatego zobowiązują BODiE i FRBS do zawarcia strategicznego partnerstwa na rzecz prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych na rzecz sektora banków spółdzielczych. Bank BPS i SGB-Bank deklarują wsparcie dla podjętych wspólnych działań w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników sektora bankowości spółdzielczej.
Udostępnij artykuł: