Bogatsi o kolejne doświadczenia

Relacje / Samorząd

Zaczęliśmy 23 września, by zakończyć 14 listopada w Warszawie. Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem "Wiedzieć, znaczy zarabiać" przeszła do historii. Cyklowi wzorem lat ubiegłych patronowały resorty: finansów i rozwoju regionalnego, zaś poszczególnym konferencjom w każdym z 16. województw patronatu honorowego udzielili marszałkowie wojewódzcy.

Zaczęliśmy 23 września, by zakończyć 14 listopada w Warszawie. Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem "Wiedzieć, znaczy zarabiać" przeszła do historii. Cyklowi wzorem lat ubiegłych patronowały resorty: finansów i rozwoju regionalnego, zaś poszczególnym konferencjom w każdym z 16. województw patronatu honorowego udzielili marszałkowie wojewódzcy.

Bloki tematyczne podzielono na moduły dedykowane (szczegółowa agenda w załączeniu): racjonalizacji wydatków JST i optymalizacji przychodów, finansowaniu inwestycji gminnych, wreszcie edukacji ekonomicznej traktowanej, jako fundament konkurencyjności gospodarki. O ile dwa pierwsze bloki - wzorem lat minionych - stanowiły prezentację rozwiązań pozwalających usprawnić zarządzanie finansami, o tyle blok trzeci stanowił nową jakość, stanowiącą próbę odpowiedzi na wnioski i rekomendacje zgłaszane przez samorządowców w roku ubiegłym. Wypróbowani partnerzy, obecni z nami od początku cyklu, tj. zrzeszenia banków spółdzielczych: BPS i SGB, podmioty związane z ZBP, a mianowicie BIK, BIG Infomonitor S.A., KIR S.A., uzyskali w tym roku wsparcie organizacyjne, merytoryczne i programowe od Pekao S.A., Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Fujitsu Technology Solutions, wreszcie Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nowa jakość

Narodowy Bank Polski poza wsparciem programowym - prezentacja szans i możliwości, jakie dla społeczności lokalnych wynikają z przedsięwzięć popularyzatorskich, informacyjnych i edukacyjnych realizowanych z udziałem i przy wsparciu finansowym NBP, spotkała się z żywym, niekiedy entuzjastycznym przyjęciem, dofinansował projekt na etapie jego przygotowania i realizacji. Wartość dodana tegorocznych prezentacji stanowił ich komplementarny merytorycznie charakter, co najpełniejszy wyraz znalazło w przypadku banków spółdzielczych i Pekao S.A. Wbrew stereotypowym opiniom, okazało się, że możliwe jest zgodne współdziałanie wymienionych podmiotów, a oferty, zwłaszcza w zakresie produktów optymalizujących zarządzanie samorządowymi finansami, w tym również płynnością czy emisji obligacji komunalnych, w odniesieniu do skali i zakresu finansowania stanowią koherentne uzupełnienie.

Świadomość wyzwań

W perspektywie nowych wyzwań, jakie dla samorządów wynikają z potrzeby konsolidacji finansów publicznych, szczególnej wagi i znaczenia nabierają kwestie zarządzania projektami. Próbą wyjścia naprzeciw wyzwaniom czasu, który nadchodzi, jest powołanie przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich Samorządowej Akademii Umiejętności. Nowa inicjatywa otwiera ścieżkę do uzyskania na preferencyjnych warunkach umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania projektami, potwierdzonej międzynarodowymi certyfikatami i metodykami wdrażanymi dotąd na gruncie polskim komercyjnie. Perspektywy cyfryzacji, związanych z tym wyzwań w sferze organizacji, finansowania, ochrony danych i aplikowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru IT wzbudzały żywe zainteresowanie uczestników cyklu. Nowe aspekty tych zagadnień, wynikające z wymogów regulacyjnych, środowiskowych, technicznych i organizacyjnych otwierają obiecujące perspektywy na przyszłość. Wszelkie wnioski i rekomendacje stanowiące plon prezentacji, dyskusji kuluarowych i pytań od uczestników do prelegentów znalazły odbicie w tym numerze EDS-u, który trafił w Państwa ręce i w znacznej mierze jest próbą podsumowania dorobku 16. konferencji wojewódzkich.

Z myślą o przyszłości

Osobny rozdział to wystąpienie Komisarza UE Janusza Lewandowskiego dedykowane cyklowi. Zarejestrowane w Brukseli w drugiej dekadzie września, bo jak powiedział sam zainteresowany "takie miał uwarunkowania miejsca i czasu" - przy okazji dzięki Panie Komisarzu za łaskawą ocenę cyklu - nic nie straciło ze swej aktualności pomimo dynamiki zdarzeń w strefie euro i nie tylko, jakiej byliśmy świadkami podczas całego okresu realizacji projektu. Płyną stąd dwie konkluzje, założenia i priorytety kolejnego okresu planowania Unii Europejskiej były dobrze zaprojektowane, choć wszyscy mają świadomość, w tej liczbie reprezentanci samorządów, że w trudnych czasach, które przed nami będzie to raczej okrojona wersja pierwotnych założeń. Rzecz jednak w tym, aby właśnie w tych okolicznościach sprostać wyzwaniom, które dopiero nadchodzą. Konkluzje dokonywane na gorąco przez naszych partnerów znalazły odbicie w głosach, jakie padły podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prezesa ZBP, przewodniczącego Rady Programowej Kwartalnika "Europejski Doradca Samorządowy" - Krzysztofa Pietraszkiewicza, w ramach warszawskiej konferencji stanowiącej naturalną koleją rzeczy próbę podsumowania tegorocznego cyklu. Stąd modyfikacja agendy programu realizowanego podczas piętnastu konferencji poprzedzających. Jej celem było zdefiniowanie czynników sukcesu i podstawowych barier w realizacji statutowych zadań JST. Mamy nadzieję, że dorobek wspólnych spotkań i wypływające zeń postulaty trafią do zainteresowanych środowisk. Także za pośrednictwem portalu aleBank. To coraz bardziej nośna platforma wymiany myśli, pomysłów, idei. Również środowisk samorządowych. Rozwój programu Wiedza on-line, do którego wielu uczestników cyklu konferencji dla JST zgłasza w ostatnich dniach akces, tylko tę tezę potwierdza. Kolejny cykl, bo o nim już myślimy, wymagał będzie licznych korekt w zakresie programu, organizacji, naboru uczestników, doboru partnerów. O tę wiedzę bogatsi jesteśmy po analizie przebiegu i rezultatów zakończonego już projektu, w tej liczbie ankiet wypełnianych na zasadzie dobrowolności przez uczestników cyklu reprezentujących JST i podmioty zależne. Założenia pozostają co do swej istoty niezmienne, ale dynamika zjawisk w obszarze regulacji, zasad finansowania, zmiany alokacji środków europejskich, czy pozyskanie nowych, znaczących partnerów do projektu, lecz o tym póki co sza!, takie modyfikacje dyktuje i czyni uzasadnionymi, by nie rzec, że niezbędnymi. O drobnych uchybieniach, które czasem się przytrafiały - zmilczę, co nie znaczy, że nie poddaliśmy ich głębokiej analizie, zmierzającej do wyeliminowania w przyszłości. Czy to się uda? To pytanie otwarte, na które odpowiedź przyniesie 2012 r. Cyfryzacja we wszystkich jej aspektach stanowić będzie istotne novum, które - jak sądzimy - wzbogaci przyszłoroczny program konferencji, stanowiąc naturalną kontynuację i rozwinięcie wątków, które w cyklu 2011 stanowiły domenę Fujitsu Technology Solution. Nie uda się bowiem ani innowacja, ani konkurencyjność, ani e-administracja, jeśli zabraknie kompleksowego "oswojenia" wielu problemów, które na szczeblu administracji centralnej koordynować ma nowo powstały resort, pod kierunkiem ministra Michała Boniego, lecz praktycznie wdrażać przyjdzie samorządom różnych szczebli. Mamy ambicję, by aktywnie wspierać, a gdzie trzeba animować ten proces. Ze swej strony mogę zadeklarować tyle, że zrobimy wszystko, by tak się stało. Już dzisiaj zatem zapraszam do udziału w kolejnym cyklu konferencji dla JST, ponieważ to Państwa udział decyduje o sensie i przydatności naszego działania!

Waldemar Zbytek
Członek Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Udostępnij artykuł: