BOŚ aktywny na polu finansowania projektów proekologicznych

Bankowość

Rośnie zaangażowanie Grupy BOŚ, w tym jej wiodącego podmiotu - Banku Ochrony Środowiska - na polu finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2016 r. wynosiło blisko 5 mld zł, co stanowiło 33,9 proc. salda kredytów ogółem. W skali całej Grupy łączne przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek zwiększyły się o 12,8 proc., czyli o 15,9 mln zł, przy wzroście średniego stanu kredytów klientów o 1,7 mld zł, tj. o 13,9 proc.

Publikacja wyników kwartalnych zbiegła się w czasie z innym istotnym wydarzeniem – Bank Ochrony Środowiska sfinalizował wykup 5-letnich euroobligacji w kwocie 250 mln euro. Transakcja ta istotnie wpłynie na zmniejszenie kosztów finansowania Banku 
i będzie miała pozytywny wpływ na wyniki kolejnych kwartałów.

O przekazaniu środków na wykup euroobligacji Bank poinformował w raporcie bieżącym 
z 9 maja 2016 roku.

– Wykup euroobligacji ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6 proc. pozwoli na obniżenie kosztu finansowania Banku. Środki na działalność będziemy pozyskiwać na rynku depozytów złotowych. Koszt takiego finansowania wynosi dziś poniżej 3 proc. i to nawet po dołożeniu dodatkowych wydatków związanych z transakcjami typu swap – mówi Stanisław Kluza, p.o. Prezesa BOŚ.

Obniżenie kosztów finansowania Banku będzie miało pozytywny wpływ na wyniki kolejnych kwartałów. Po trzech miesiącach 2016 r. Grupa BOŚ wykazała stratę netto 
w wysokości 12,9 mln zł wobec 0,7 mln zł straty netto w analogicznym okresie ub.r. 
W znacznej mierze przyczyniło się do tego obciążenie wyniku podatkiem bankowym za luty 
i marzec w wysokości 9,6 mln zł. Istotne jest natomiast, że w związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego (przesłanego do KNF 30 marca 2016 r.) Bank nie będzie ponosił kosztów z tytułu podatku bankowego, co wpłynie pozytywnie na wynik w przyszłych okresach.

W pierwszym kwartale 2016 r., zgodnie ze swoją misją, Bank rozwijał działalność w obszarze ekologii wspierając przedsięwzięcia służące ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2016 r. wyniosło ok. 5 mld zł, co stanowiło 33,9 proc. salda kredytów ogółem. W I kwartale 2016 r. sprzedaż kredytów proekologicznych sięgnęła180,5 mln zł. W zdecydowanej większości (96 proc.) trafiły one do klientów korporacyjnych. Finansowanie BOŚ wspierało przede wszystkim inwestycje z obszaru ochrony atmosfery, w tym z zakresu efektywności energetycznej i zrównoważonego budownictwa.

– Jesteśmy aktywni w obszarze ekologii, finansowania przedsięwzięć z szeroko pojętego obszaru ochrony środowiska. Warto przy tym podkreślić, że nasza specjalizacja otwiera przed Bankiem szereg możliwości związanych z udziałem BOŚ w projektach realizowanych 
w ramach nowej perspektywy unijnej oraz w związku z tzw. planem Morawieckiego. Jako polski Bank jesteśmy bowiem dedykowani do silnego zaangażowania w przedsięwzięcia rozwojowe w skali całego kraju – podkreśla Stanisław Kluza.

Bank zapowiada dalszy wzrost zaangażowania w tym obszarze, a działaniem wspierającym jest planowana emisja akcji.

Intencją Zarządu Banku Ochrony Środowiska jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Banku z uwzględnieniem wyników budowania księgi popytu. Proces dokapitalizowania ma zostać sfinalizowany do końca czerwca 2016 r.

Eko specjalizacja jest też istotnym elementem Ramowej Strategia Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020. Bank zapowiada w niej poprawę efektywności, wskazuje na konieczność zapewnienia tańszych, stabilnych źródeł finansowania oraz kładzie nacisk na większą aktywność w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska. Wyróżnikiem Strategii jest „Ekologia czasu”, czyli nowoczesna bankowość, wysoka jakość i szybkość obsługi. Bank chce oferować swoim Klientom rozwiązania, dzięki którym będą mieli więcej czasu na realizację potrzeb wynikających z posiadania rodziny, pasji, chęci bycia aktywnym społecznie.

W prowadzonych działaniach, zarówno w procesie dokapitalizowania Banku jak i wdrażania nowej strategii, BOŚ ma pełne wsparcie wiodącego akcjonariusza – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Piotr Lemberg

Udostępnij artykuł: