BOŚ Bank podwoił sprzedaż kredytów wspierających ekologiczne inwestycje

Bankowość

BOŚ Bank systematycznie zwiększa zaangażowanie w finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. W ciągu trzech kwartałów 2013 r. kwota nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne sięgnęła 1,5 mld zł i była większa o 222,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrósł też, o 30,5 proc., zysk netto całej Grupy BOŚ. Na koniec września 2013 r. sięgnął on 40,7 mln zł w porównaniu do 31,1 mln zł uzyskanych po pierwszych dziewięciu miesiącach minionego roku.

BOŚ Bank systematycznie zwiększa zaangażowanie w finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. W ciągu trzech kwartałów 2013 r. kwota nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne sięgnęła 1,5 mld zł i była większa o 222,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrósł też, o 30,5 proc., zysk netto całej Grupy BOŚ. Na koniec września 2013 r. sięgnął on 40,7 mln zł w porównaniu do 31,1 mln zł uzyskanych po pierwszych dziewięciu miesiącach minionego roku.

W III kwartale 2013 r. Grupa BOŚ kontynuowała zapoczątkowany w II kwartale br. trend wzrostu wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 4,5 proc., natomiast wynik prowizyjny - o 5,3 proc. Wyraźnie widoczny jest też wzrost dynamiki kredytowej. W porównaniu z końcem 2012 r. Grupa BOŚ osiągnęła 5,3 proc. wzrost wartości udzielonych kredytów i pożyczek. W przypadku Klientów korporacyjnych dynamika ta wyniosła 16,5 proc., a w obszarze detalicznym - 4,2 proc.

BOŚ Bank dla środowiska i lokalnych społeczności

Zgodnie ze swoją misją i strategią Bank Ochrony Środowiska aktywnie angażuje się w finansowanie proekologicznych projektów inwestycyjnych. Saldo proekologicznych kredytów w portfelu Banku systematycznie wzrasta - na koniec września 2013 r. wynosiło 2,6 mld zł, co stanowiło 21,7 proc. kredytów ogółem. W ponad 80 proc. wspierają one przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Warto podkreślić, że w ciągu trzech kwartałów 2013 r. kwota nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne sięgnęła 1,5 mld zł i była większa o 222,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

BOŚ Bank jest aktywnym uczestnikiem Inicjatywy JESSICA. Jako pierwszy bank w Europie wykorzystał powierzone mu w ramach tej inicjatywy środki w jednym z przydzielonych mu obszarów - woj. zachodniopomorskim. Łącznie, do listopada 2013 r., w całej Polsce podpisał 24 umowy na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Cztery przedsięwzięcia już są sfinalizowane i korzystają z nich m.in. okoliczni mieszkańcy.

Dobre perspektywy kredytowe

Na dobre perspektywy kredytowe wskazuje wzrost o 60,4 proc. finansowych zobowiązań pozabilansowych Grupy BOŚ Banku, tj. z kwoty 1,5 mld zł na koniec 2012 r. do 2,5 mld zł na koniec III kwartału 2013 r. Nowe, podpisane umowy, w tym na kredyty inwestycyjne, powinny przełożyć się na zwiększenie salda kredytów w kolejnych kwartałach.

Wyniki finansowe Grupy

Wynik netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 40,7 mln zł w porównaniu do 31,1 mln zł uzyskanych po pierwszych dziewięciu miesiącach minionego roku. Oznacza to wzrost o 30,5 proc. Zysk brutto Grupy wyniósł 52,8 mln zł i był wyższy o 39,0 proc.

Zysk netto Grupy za sam trzeci kwartał 2013 r. wyniósł 1,2 mln zł. Istotny wpływ na finalny wynik III kwartału miała dalsza restrukturyzacja umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia spółki budowlanej będącej generalnym wykonawcą odcinków autostrad. Uzgodnienia dotyczyły restrukturyzacji zadłużenia finansowego (kredytów, gwarancji oraz wierzytelności obligatariuszy) oraz restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej spółki. BOŚ zadecydował o zwiększeniu odpisów na zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w tej spółce. Wpłynęło to na obniżenie wyniku Grupy BOŚ za okres lipiec - wrzesień.

Wskaźniki na dobrym poziomie

Na koniec III kwartału 2013 r. współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 13,44 proc. wobec 15,24 proc. na koniec 2012 r. Współczynnik Tier 1 odpowiednio: 10,26 proc. wobec 11,57 proc. na koniec 2012 r. Zmiana wartości współczynników ma związek z rozwojem akcji kredytowej. Płynność Banku mierzona wskaźnikiem kredyty/depozyty kształtuje się na bezpiecznym poziomie 91,1 proc. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 75,1 proc. Warto także podkreślić, że wiarygodność finansowa BOŚ została potwierdzona przez międzynarodową agencję ratingową Fitch. W ostatnich dniach kwietnia br. podtrzymała ona długoterminowy rating Banku na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Udostępnij artykuł: