BPS: za nami Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych. Jakie uchwały podjęto?

Bankowość spółdzielcza

Za nami Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., na którym podjęto szereg uchwał.

Siedziba Banku Polskiej Spółdzielczości
By Janste88 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53240242

Za nami Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., na którym podjęto szereg uchwał.

W Zgromadzeniu wzięło udział 206 Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych #BankBPS

Wzięło w nim udział 206 Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych. Gośćmi Zgromadzenia byli: Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Dariusz Kacprzyk, Kurator w Banku BPS.Podczas Zgromadzenia Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., przedstawił Informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS i Banku BPS S.A., uwzględniającą Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrzeszenia w 2017 r.

W głosowaniu uczestnicy Zgromadzenia podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Zrzeszenia i Komitetu Finansowego oraz Uchwałę w sprawie zatwierdzenia załączników do Strategii Zrzeszenia Banku BPS S.A. na lata 2018-2026. Przyjęcie ostatniej z Uchwał stanowi wykonanie Uchwały Zgromadzenia Prezesów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2018-2026, w zakresie uzupełnienia jej o następujące załączniki:
  • Projekcję finansowo-ekonomiczną Zrzeszenia BPS na lata 2018-2026,
  • Wskaźnikową parametryzację Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w okresie 2018-2026.
Projekty ww. załączników zostały przygotowane przy udziale Komitetu Sterującego ds. Strategii Zrzeszenia BPS składającego się z przedstawicieli Banków Spółdzielczych i Banku Zrzeszającego oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Zrzeszenia.

W dniu 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 262 akcjonariuszy na 489 uprawnionych, reprezentujących łącznie 340 746 887 głosów, co stanowiło 79 proc. ogółu głosów.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BPS S.A. w roku 2017;
  • Sprawozdania finansowego Banku BPS S.A. za rok 2017;
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2017;
  • Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok 2017;
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z działalności w roku 2017.
Walne Zgromadzenie podjęło także Uchwały w sprawie zmian Statutu oraz Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku. Uchwalone zmiany Statutu będą obowiązywać po ich zarejestrowaniu w KRS, po uprzednim wydaniu przez KNF zezwolenia na zmiany Statutu Banku.Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

Źródło: Informacja prasowa

Udostępnij artykuł: