Brexit: rząd przyjął projekt dotyczący działalności podmiotów finansowych

Prawo i regulacje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Brexit
Fot. stock.adobe.com/lQuatrox Production

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt zabezpiecza interesy klientów instytucji finansowych na wypadek twardego brexitu #brexit #banki

"Projekt zabezpiecza interesy klientów instytucji finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) lub Gibraltarze i wykonujących działalność w Polsce – w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.Zgodnie z projektem, banki zagraniczne mające siedzibę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze będą mogły kontynuować wykonywanie umów kredytowych (w tym kredytów hipotecznych i konsumenckich, jak również kredytów dla przedsiębiorstw) na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały zawarte przed 29 marca 2019 r., przy czym nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ochrona interesów kredytobiorców

"Rozwiązanie to jest istotne dla zapewnienia ochrony interesów kredytobiorców, będących dłużnikami z tytułu udzielonego kredytu, w tym kredytu hipotecznego lub kredytu konsumenckiego, a także z perspektywy przestrzegania wymogów pewności prawa w tym obszarze usług finansowych adresowanych do klientów sektora bankowego" - czytamy dalej.Zgodnie z propozycją, zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

"Rozwiązanie to jest niezbędne ze względu na ochronę interesów osób, które zawarły takie umowy ubezpieczenia poprzez m.in. zapewnienie efektywnej likwidacji szkód. Proponowany przepis będzie dotyczył jedynie okresu niezbędnego do realizacji zawartych umów, przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w Unii Europejskiej i mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce lub uzyskania zezwolenia na wykonywanie takiej działalności i przeniesienia portfela ubezpieczeń (nie dłużej niż do dnia przypadającego po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy)" - napisano także.

Ubezpieczenia na życie

W przypadku ubezpieczeń na życie ze względu na długoterminowy charakter takich umów zaproponowano, aby działalność taka nie mogła być wykonywana dłużej niż do dnia przypadającego po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy.Umożliwiono także stosowanie ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunków w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, bezpośrednio uczestniczących w systemach Wielkiej Brytanii, i do zabezpieczenia dostarczanego w związku z uczestnictwem w takich systemach. Projekt ustawy ma zapewnić pewność rozliczeń dokonywanych pomiędzy systemami płatności w obrębie Unii Europejskiej (np. SORBNET2, TARGET2, CREST, CLS)."Bez wprowadzenia proponowanych zmian, w przypadku wystąpienia scenariusza 'hard brexit', krajowi uczestnicy systemów płatności podlegających prawu Wielkiej Brytanii nie będą mogli zapewnić skuteczności i wymagalności swoich zleceń transferu środków pieniężnych lub papierów wartościowych w przypadku ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do nagłego zaprzestania przyjmowania zleceń transferu środków pieniężnych lub papierów wartościowych składanych przez krajowych uczestników systemów płatności, do których stosuje się prawo Wielkiej Brytanii. Brak zabezpieczenia pewności rozliczeń w systemach płatności mógłby uniemożliwić rozliczanie kontraktów pochodnych za pośrednictwem kontrahenta centralnego, jakim jest LCH (London Clearing House). Sytuacja, w której podmioty krajowe zobowiązane byłyby do natychmiastowego rozliczenia zawartych instrumentów pochodnych mogłaby negatywnie wpłynąć na pewność i bezpieczeństwo rynku finansowego w Polsce" - wyjaśniono.Projekt dotyczy także m.in. podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które prowadzą działalność maklerską w Polsce w formie oddziału lub bez oddziału. Będą one mogły kontynuować wykonywanie umów dotyczących czynności stanowiących działalność maklerską polskim klientom przez 12 miesięcy lub do czasu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w formie oddziału.Nowe rozwiązania mają wejść w życie 30 marca 2019 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: