Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – o czym musimy pamiętać?

Finanse i gospodarka

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jakie są inne wymogi formalne?Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jakie są inne wymogi formalne?Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z prawem przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach już objętych siecią kanalizacyjną. Istnieje obowiązek przyłączenia domu do istniejącej kanalizacji, chyba że oczyszczalnia miałaby została wybudowana w sytuacji, w której sieć nie jest jeszcze zrealizowana lub planowana do zrealizowania na danym terenie, lub też działka z jakiś względów nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Na takich terenach budowa oczyszczalni uzależniona jest od postanowień zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla jakiegoś terenu nie został on uchwalony wiążące są wtedy przepisy lokalne z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy pamiętać, że na możliwość zawarcia umowy o dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków nie ma wpływu stan prawny danej nieruchomości. Przesłankę do zawarcia takiej umowy stanowi już sam fakt użytkowania nieruchomości – wnioskodawca nie musi dysponować tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości jak wynika jednoznacznie z art. 6 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przy budowie bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe należy pamiętać o kilku wymogach formalnych. Najważniejsza jest przede wszystkim odległość pokryw i wylotów wentylacji takiego zbiornika od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, która musi wynosić minimum 5m oraz dwumetrowa odległość od granicy działki sąsiedniej, drogi, ulicy lub ciągu pieszego.

Saveinvest Sp. z o. o.
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: